Дата розміщення: 26.04.2017

Річний звіт за 2016 рік


2. Звіт про фінансові результати
за 2016 рік

Форма N 2-м Код за ДКУД 1801007
Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 40668.2 34417.5
Інші операційні доходи 2120 0 0
Інші доходи 2240 0 0
Разом чисті доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 40668.2 34417.5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 (31765.5) (21038.7)
Інші операційні витрати 2180 (7020.3) (11313.5)
Інші витрати 2270 (18.6) (708.3)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 (38804.4) (33060.5)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285) 2290 1863.8 1357
Податок на прибуток 2300 (0) (0)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300) 2350 1863.8 1357

Примітки: д/н


Керівник

 

(підпис)

Паланчук Майя Яковлівна

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Бакаліна Галина Іванівна