Дата розміщення: 26.04.2017

Річний звіт за 2016 рік


Фінансовий звіт
суб'єкта малого підприємництва

Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2017
Підприємство Приватне акціонерне товариство "Грона" за ЄДРПОУ 00415863
Територія   за КОАТУУ 5124784430
Організаційно-правова форма господарювання Приватне акціонерне товариство за КОПФГ 111
Вид економічної діяльності за КВЕД 01.11"
Середня кількість працівників, осіб 11    
Одиниця виміру тис. грн. з одним десятковим знаком    
Адреса, телефон 68534 Одеська область Тарутинський р-н с. Ламбрiвка д/в (04847) 3-12-42

1. Баланс
на 31.12.2016

Форма N 1-м Код за ДКУД 1801006
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0
Основні засоби: 1010 577.7 1191
первісна вартість 1011 6174 6950.5
знос 1012 (5596.3) (5759.5)
Довгострокові біологічні активи 1020 1452 1467.7
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0
Усього за розділом I 1095 2029.7 2658.7
II. Оборотні активи
Запаси: 1100 0 0
у тому числі готова продукція 1103 0 0
Поточні біологічні активи 1110 2875.2 1375.1
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 23680.6 45319.6
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 0 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 0 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 3.5 18.7
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0
Інші оборотні активи 1190 0 0
Усього за розділом II 1195 26559.3 46713.4
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0
Баланс 1300 28589 49372.1


Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 699 699
Додатковий капітал 1410 2280 2280
Резервний капітал 1415 2192 2192
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 2883.4 4747.2
Неоплачений капітал 1425 (0) (0)
Усього за розділом I 1495 8054.4 9918.2
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 0 0
III. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків 1600 3356.4 885.5
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов'язаннями 1610 0 0
товари, роботи, послуги 1615 17178.2 38568.4
розрахунками з бюджетом 1620 0 0
у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0
розрахунками зі страхування 1625 0 0
розрахунками з оплати праці 1630 0 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0
Інші поточні зобов'язання 1690 0 0
Усього за розділом III 1695 20534.6 39453.9
IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0
Баланс 1900 28589 49372.1

Примітки: д/н


Керівник

 

(підпис)

Паланчук Майя Яковлівна

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Бакаліна Галина Іванівна