Дата розміщення: 26.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи ТОВ "Регран"
Організаційноправова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 23876083
Місцезнаходження д/н, Одеська область, Малиновський, м.Одеса, 65078, Космонавтiв,36
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ 286597
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 10.10.2013
Міжміський код та телефон (0482) 343-196
Факс (0482)343-306
Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
Опис Види послуг, що надає особа: - зберiгання та облiк прав на цiнних паперiв; - облiк i обслуговування набуття, припинення та переходу прав на цiннi папери i прав за цiнними паперами та обмежень прав на цiннi папери на рахунках у цiнних паперах; - вiдкриття та ведення рахункiв у цiнних паперах; - проведення операцiй на рахунках у цiнних паперах; - зарахування цiнних паперiв до системи депозитарного облiку при емiсiї, їх облiку та зберiгання; - списання цiнних паперiв у зв'язку з їх погашенням та/або анулюванням; - внесення змiн до системи депозитарного облiку стосовно цiнних паперiв конкретного власника, стосовно всього випуску цiнних паперiв, стосовно здiйснення розрахункiв за правочинами щодо цiнних паперiв тощо; - взаємодiя депозитарної установи з Центральним депозитарiєм щодо складання реєстру емiтента.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи ТОВ "Трансаудит"
Організаційноправова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 23865010
Місцезнаходження д/н, Одеська область, Приморський, м.Одеса, 65044, пр-т Шевченка, 2
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 1463
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2001
Міжміський код та телефон 0661370872
Факс (048) 7373764
Вид діяльності дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку.
Опис Аудиторська фiрма надає послуги з перевiрки публiчної бухгалтерської звiтностi, облiку, первинних документiв та iншої iнформацiї щодо фiнансово-господарської дiяльностi суб'єктiв господарювання з метою визначення достовiрностi їх звiтностi, облiку, його повноти i вiдповiдностi чинному законодавству та встановленим нормативам.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи ПАТ "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційноправова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження д/н, Київська область, д/н, м. Київ, 04071, Нижнiй Вал, буд17/8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності д/н
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ д/н
Дата видачі ліцензії або іншого документа д/н
Міжміський код та телефон (044)5910404
Факс (044)4825207
Вид діяльності професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть депозитарiю
Опис ПАТ "НДУ" надає наступнi послуги: депозитарний облiк цiнних паперiв - облiк цiнних паперiв та обмежень прав на рахунках у цiнних паперах клiєнтiв; обслуговування обiгу цiнних паперiв на рахунках у цiнних паперах клiєнтiв; обслуговування корпоративних операцiй емiтента на рахунках у цiнних паперах клiєнтiв; зберiгання цiнних паперiв, вiднесених до компетенцiї Центрального депозитарiю вiдповiдно до законодавства, на рахунках у цiнних паперах його клiєнтiв та облiк прав за цими цiнними паперами; здiйснення нумерацiї (кодифiкацiї) цiнних паперiв вiдповiдно до мiжнародних норм; ведення реєстру кодiв цiнних паперiв.