Дата розміщення: 26.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 15.04.2016
Кворум зборів** 100
Опис Порядок денний зборiв, якi вiдбулись 15.04.2016 р.: 1.Обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв. 2.Обрання голови та секретаря загальних зборiв. 3.Затвердження регламенту проведення загальних зборiв. 4.Про розгляд звiту директора Товариства за 2015 рiк та прийняття рiшення за його наслiдками 5.Про розгляд звiту Наглядової ради Товариства за 2015 рiк та прийняття рiшення за його наслiдками. 6.Про розгляд звiту ревiзора Товариства за 2015 рiк та прийняття рiшення за його наслiдками. 7.Затвердження рiчного звiту Товариства за 2015 р. 8.Затвердження порядку розподiлу прибутку i збиткiв Товариства. 9.Про переобрання ревiзора Товариства. 10.Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом року. По результатам загальних зборiв обранi члени лiчильної комiсiї, прийнято рiшення про припинення їх повноважень по закiнченю загальних зборiв акцiонерiв, обранi голова та секретар зборiв, затверджено регламент зборiв. Розглянутi звiти директора, наглядової ради, ревiзора Товариста за 2015 рiк, та прийнятi рiшення за наслiдками їх розгляду.Прийнято рiшення затвердити рiчний звiт товариства за 2015 р., розподiлити чистий прибуток за 2015 р. Дивiденди не нараховувати та не сплачувати. Прийняте рiшення про переобрання ревiзора товариства. Також було прийняте рiшення надати згоду на вчинення Товариством протягом року значних правочинiв зi збуту продукцiї, що виробляється Товариством, з придбання та вiдчуження майна, засобiв виробництва, цiнних паперiв, векселiв Товариства, значних правочинiв з виконання робiт та надання послуг, значних кредитних договорiв, договорiв позики, поруки, застави, iпотеки, страхування, купiвлi-продажу, дарування, вiдступлення права вимоги, переведення боргу, значних правочинiв з забезпечення виконання зобов'язань, значних правочинiв щодо передання майна в оренду, безоплатне користування, визначили граничну сукупну вартiсть вiдносно зазначених значних правочинiв у 3-кратному розмiрi вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства. Пропозицiй до перелiку питань порядку денного чергових загальних зборiв вiд акцiонерiв не надходило. Позачерговi загальнi збори в звiтному роцi не скликались.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.