Дата розміщення: 26.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

ІІІ. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування Приватне акціонерне товариство "Грона"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) Серія ААВ № 705615
3. Дата проведення державної реєстрації 19.03.1997
4. Територія (область)* Одеська область
5. Статутний капітал (грн) 698934
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 0
8. Середня кількість працівників (осіб) 11
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

01.11" - ВИРОЩУВАННЯ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР (КРІМ РИСУ), БОБОВИХ КУЛЬТУР І НАСІННЯ ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР"

01.21" - ВИРОЩУВАННЯ ВИНОГРАДУ"

01.41" - РОЗВЕДЕННЯ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ МОЛОЧНИХ ПОРІД"

10. Органи управління підприємства

д/н

11. Банки, що обслуговують емітента:
1) Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
АТ "Укрексімбанк"
2) МФО банку 328618
3) Поточний рахунок 26004010125155
4) Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
д/н
5) МФО банку д/н
6) Поточний рахунок д/н