Дата розміщення: 26.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. фудитора - фізичної особи - підприємця) ТОВ "Трансаудит"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 23865010
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 65044 м. Одеса пр-т Шевченка,б.2
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 1463, 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** д/н, д/н, д/н, д/н
Текст аудиторського висновку (звіту) Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності Приватного акціонерного товариства "Грона" за 2016 р. (на 31.12. 2016 р.) 1. Адресат: акціонери, спостережна рада, правління товариства Приватне акціонерне товариство "Грона", код за ЄДРПОУ 00415863, с. Ламбрівка Тарутинського району Одеської обл., 68534, тел. 0487-405659, (050) 177-08-49 или (067) 555-02-78, електронна адреса victoriya@agroyug.com.ua , artmilosh@gmail.com , дата первинної державної реєстрації відкритим акціонерним товариством - 17.03. 1997 р, дата реєстрації приватним акціонерним товариством 20.03. 2013 р., чисельність акціонерів - три юридичні особи та 83 фізичні особи, чисельність працівників - 11, дата проведення загальних зборів акціонерів в 2016 р - 15.04. 2016 р. . 2. Вступний параграф 2.1. Опис аудиторської перевірки (звіт щодо вимог законодавчих та нормативних актів) Нами згідно Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (надалі, МСА) проведено аудит повного пакету фінансової звітності Приватного акціонерного товариства "Грона" в складі Балансу станом на 31.12. 2016 р. та Звіту про фінансові результати за 2016 р., а також опису важливих аспектів облікової політики і інших пояснювальних приміток 2.2. Відповідальність управлінського персоналу за підготовку та достовірне подання фінансових звітів Управлінський персонал товариства несе відповідальність за: - вибір належних принципів бухгалтерського обліку і їх послідовне вживання; - застосування обґрунтованих облікових оцінок і розрахунків; - дотримання вимог національних (стандартів) бухгалтерського обліку (далі П(С)БО) або розкриття всіх істотних відхилень від П(С)БО в примітках до фінансового звіту; - підготовку фінансового звіту згідно П(С)БО, виходячи з припущення, що товариство продовжуватиме свою діяльність в осяжному майбутньому, за винятком випадків, коли таке припущення не буде правомірним; - облік і розкриття у фінансовій звітності всіх подій після дати балансу, які вимагають коригування або розкриття; - розкриття всіх претензій у зв'язку з судовими позовами, які були, або, можливо будуть в найближчому майбутньому; - достовірне розкриття у фінансовій звітності інформації про всі надані кредити або гарантії від імені керівництва; - розробку, впровадження і забезпечення функціонування ефективної системи внутрішнього контролю в товаристві; - вжиття заходів в межах своєї компетенції для захисту активів товариства; - виявлення і запобігання фактам шахрайства і інших зловживань. 2.3. Відповідальність аудитора за надання висновку стосовно фінансової звітності Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо зазначеної фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Аудит здійснено відповідно до положень МСА, які вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих перекручень та викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів стосовно сум і їх розкриття і фінансовій звітності. Вибір процедур визначається судженням аудитора, включно щодо оцінки ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. З метою застосування цих чи інших процедур при виконанні оцінки ризиків аудитором досліджуються заходи внутрішнього контролю, пов'язані з складанням та достовірним поданням акціонерним товариством фінансової звітності, що надає достовірну та справедливу інформацію. Під час аудиту отримано пояснення, відповіді, що стосуються предмету перевірки, в тому числі, письмові запевнення управлінського персоналу (МСА 580 "Письмові запевнення") та письмові підтвердження управлінського персоналу (МСА 500 "Аудиторські докази"). Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність виконаних управлінським персоналом облікових оцінок та оцінку загального подання фінансової звітності. Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої думки. 3. Модифікована аудиторська думка щодо повного комплекту фінансових звітів 3.1. Підстави для висловлення умовно-позитивної модифікованої думки 3.1.1. Обмеження обсягу роботи аудитора Обмежень не було 3.1.2. Інші факти та обставини, які впливають на достовірність фінансової звітності За П(С)БО 32 "Інвестиційна нерухомість" до складу інвестиційної нерухомості входять будівлі, які є власністю суб'єкта господарювання (або утримується суб'єктом аудиту згідно з угодою про фінансову оренду) та надані в оренду згідно з однією чи кількома угодами про операційну оренду. В товариства мається низка будівель, які відповідають наведеному визначенню, проте відокремленого обліку інвестиційної нерухомості на субрахунку 100 "Інвестиційна нерухомість" та на субрахунку 135 "Знос інвестиційної нерухомості" немає. 3.2. Умовно-позитивна думка На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, про які йдеться мова в попередніх параграфах, фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Приватного акціонерного товариства "Грона" і його фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився, та на 31.12. 2016 р. відповідно до вимог положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Валюта балансу 49372 тис. грн. та фінансові результати звітного року (чистий дохід 40668,2 тис. грн., чистий фінансовий результат - прибуток 1863 тис. грн.), відображені в фінансовій звітності, підтверджуються. 4. Інша допоміжна інформація 4.1. Відповідність вартості чистих активів вимогам чинного законодавства За приписами частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України, якщо після закінчення другого та кожного наступного фінансового року вартість чистих активів акціонерного товариства виявиться меншою від статутного капіталу, товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартість чистих активів товариства стає меншою від мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законом, товариство підлягає ліквідації. В товариства вартість чистих активів на кінець звітного року - 9918,2 тис. грн. значно більше статутного капіталу - 699,0 тис. грн. 4.2. Наявність суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається товариством Параграфом 1 МСА 720 "Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність" встановлено відповідальність аудитора стосовно зазначеної інформації. Аудитор ознайомлюється з нею оскільки суттєві невідповідності між перевіреною аудитором фінансовою звітністю та іншою інформацією ставлять під сумнів достовірність перевіреної фінансової звітності. Фінансова звітність Приватного акціонерного товариства "Грона" є складовою частиною Додатку 38 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.12.2013 р. N 2826 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.12. 2013 р. за N 2180/24712 із змінами, внесеними згідно рішень комісії від 23.09.2014 р. № 1250, 16.12. 2014 р. № 1713, 01.09. 2015 р. № 1348, 12.04. 2016 р. № 410, 14.09. 2016 р. № 923. Вона також надається до органів державної фіскальної служби. Аудитором розглянуто зазначену іншу інформацію і жодних суттєвих невідповідностей та/або суттєвих викривлень не ідентифіковано. 4.3. Виконання товариством значних правочинів За приписами пункту 4 частини першої статті 2 Закону України "Про акціонерні товариства" - значний правочин - правочин (крім правочину з розміщення товариством власних акцій), учинений акціонерним товариством, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом, становить 10 і більше відсотків вартості активів товариства, за даними останньої річної фінансової звітності. За приписами частини першої статті 70 того ж закону рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, приймається наглядовою радою. Статутом акціонерного товариства можуть бути визначені додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину. У разі неприйняття наглядовою радою рішення про вчинення значного правочину питання про вчинення такого правочину може виноситися на розгляд загальних зборів. Аудитом встановлено, що в звітному році товариство не здійснювало значних правочинів 4.4. Стан корпоративного управління Корпоративне управління це система відносин між виконавчим органом товариства, його радою, акціонерами та іншими зацікавленими особами. Корпоративне управління окреслює межі, в яких визначаються завдання товариства, засоби виконання цих завдань, здійснення моніторингу діяльності товариства. Наявність ефективної системи корпоративного управління збільшує вартість капіталу, емітенти заохочуються до більш ефективного використання ресурсів, що створює базу для зростання. Внаслідок виконання процедур з метою висловлення думки щодо стану корпоративного управління, у тому числі внутрішнього аудиту, згідно з положеннями Закону України "Про акціонерні товариства" аудитор може сформулювати судження щодо: відповідності системи корпоративного управління у товаристві вимогам Закону України "Про акціонерні товариства" та вимогам статуту; відповідного відображення інформації про стан корпоративного управління у розділі "Інформація про стан корпоративного управління" річного звіту акціонерного товариства, яка складається згідно до вимог "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затверджених рішенням, зазначеним в п. 4.2. даного Висновку. 4.5. Ідентифікація та оцінки аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства МСА 240 "Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності" передбачено виконання аудитором низки процедур, характер, час та обсяг яких відповідають оціненим ризикам суттєвого викривлення внаслідок шахрайства на рівні фінансової звітності. За результатами зазначеного виконання в акціонерному товаристві не ідентифіковано ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства. 5. Основні відомості про аудиторську фірму 5.1. Фірма "Трансаудит" у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю (код за ЄДРПОУ 23865010) 5.2. Свідоцтво про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності за N 1463 видано відповідно до рішення Аудиторської палати України від 26.01. 2001 р. N 98 та чинне до 29.11. 2020 р.) 5.3. Місцезнаходження: пр. Шевченка 2, м. Одеса, 65044 (для листування: аб. скринька 10, м. Одеса, 65026) 5.4. Телефон 0661-370872, електронна адреса tau@te.net.ua. 6. Дата і номер договору на проведення аудиту - договір від 01. 03. 2017 р. № 17039. 7. Дата початку та дата закінчення аудиту - відповідно 01.03. 2017 р. - 01. 04. 2017 р. 8. Незалежний аудитор, директор фірми "Трансаудит" Кравченко Т.В. (Сертифікат АПУ серії А № 007180, чинний до 24.12. 2019 р.) 9. Дата аудиторського висновку (звіту незалежного аудитора) - 01.04. 2017 р. М.П. ДОДАТОК Звіт щодо дотримання законодавчих та нормативних актів з бухгалтерського обліку та аналіз фінансового стану Приватного акціонерного товариства "ГРОНА" 1. Стан бухгалтерського обліку у товаристві Суб'єктом аудита виконувався бухгалтерський облік господарських операцій щодо майна і результатів своєї діяльності в натуральному вимірі та в узагальненому грошовому виразі шляхом безперервного документального і взаємопов'язаного їх відображення. Бухгалтерський облік ґрунтувався на П(С)БО. Підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій були первинна документація, всі дані, що зафіксовані в них, систематизовано на рахунках бухгалтерського обліку шляхом подвійного запису. Стан первинних документів та облікових реєстрів задовільний. Отже, є аналітична база для забезпечення детальних даних для прийняття управлінських рішень та формування фінансової, податкової та статистичної звітності. Облікову політику товариства (відповідно до вимог статті 1 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність" та Методичних рекомендацій щодо облікової політики підприємства, затверджених наказом Міністерства фінансів України Міністерства фінансів України від 27.06. 2013 р. № 635, як сукупність принципів, методів і процедур, що використовуються товариством в поточному обліку та для складання і подання фінансової звітності, аудитору не було надано. При складанні фінансової звітності за 2016 р. мали братися до уваги положення П(С)БО 22 "Вплив інфляції". За пп.3-4 стандарту "3. Індекс інфляції - індекс інфляції, оприлюднений центральним органом виконавчої влади у галузі статистики. Коефіцієнт коригування - відношення індексу інфляції на дату балансу (кінець звітного року) та індексу інфляції на дату визнання (переоцінки) відповідної статті звітності. Кумулятивний приріст інфляції - добуток індексів інфляції за період, що складається з трьох останніх років, включаючи звітний. Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті - різниця між залишком коштів на кінець року до коригування та скоригованим за Положенням (стандартом) 22 залишком коштів на кінець року у звіті про рух грошових коштів. 4. Показники річної фінансової звітності підприємства за умови досягнення значення кумулятивного приросту інфляції 90 і більше відсотків підлягають коригуванню із застосуванням коефіцієнта коригування". Зведений індекс інфляції за 2014-2016 рр. в Україні становив 101.17%, а тому за нормами П(С)БО 22 постало питання про індексацію монетарних статей звітності. Управлінським персоналом товариства прийнято рішення утриматися від індексації. Аудитором досліджені питання, сформульовані МСА 510 "Перше завдання - залишки на початок періоду", і з огляду на аудиторський висновок за 2015 р., незмінність облікової політики та ретельне порівняння рядків форм фінансової звітності встановлено, що початкові (2016 р.) залишки по рахунках товариства є достовірними. Товариством не формувався резерв на сплату відпусток, як того вимагають - пп.3, 13 П(С)БО 11 "Зобов'язання" та пп. 3, 7 П(С)БО 26 "Виплати працівникам". Ми не змогли отримати інформацію про можливий розмір такого резерву та оцінити можливий вплив на фінансову звітність, але вважаємо, що сума резерву на сплату відпусток не є суттєвою для загальної достовірності фінансових звітів через те, що витрати на заробітну плату товариства незначні. В звітному році товариством було здійснено інвентаризацію активів та зобов'язань, розбіжностей між фактичними та обліковими даними не виявлено Складання і надавання користувачам фінансової звітності робилось своєчасно. Звітність складена в національній валюті України - гривні, при цьому дані в звітності наведені із заокругленням до цілих тисяч грн. з одним знаком після коми. Показники в звітних формах товариства узгоджені відповідно до Методичних рекомендацій з перевірки порівнянності фінансових звітів, затверджених наказом Мінфіну від 11.04. 2013 р. № 476 зі змінами, затвердженими наказами від 30.12. 2013 р. № 1192 та від 05.04. 2014 р. № 401. Подій, що відбувались у період між датою фінансової звітності та датою аудиторського звіту, які б були підставою для коригування звітів за положеннями пп. 15-19 П(С)БО 6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах", не ідентифіковано. Наявності в товаристві пов'язаних осіб за визначенням П(С)БО 23 "Пов'язані особи" та МСА 550 "Пов'язані особи" аудитом не встановлено. Вбачається, що поточний бухгалтерський облік в товаристві, який є підґрунтям для складання фінансової звітності, з певними обмеженнями був повним та відповідав приписам Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та чинним П(С)БО. 2. Аналіз показників фінансової звітності Аналіз показників фінансового стану товариства виконано в таблиці, при цьому показники ліквідності та платоспроможності обчислено станом на 31.12. 2016 р., а показники рентабельності - за 2016 р. Аналіз показників фінансового стану товариства виконано в таблиці, при цьому показники ліквідності та платоспроможності обчислено станом на 31.12. 2016 р., а показники рентабельності - за 2016 р. Показники та формули їх розрахунку Значення на 31.12. 2016р. (за 2016 р.) Оптимальне значення 1.Коефіцієнти ліквідності: 1.1. Загальної ліквідності або покриття Підсумок розділів ІІ - ІII активу К1.1= ------------------------------------------------- Підсумок розділів ІІ - V пасиву показує, якою мірою поточні зобов'язання можуть бути покриті всіма активами. 1.2. Термінової або швидкої ліквідності Підсумок розділів ІІ - ІII активу - рядки (1100-1110) К1.2= ---------------------------------------------- Підсумок розділів ІІ - V пасиву визначає, якою мірою поточні зобов'язання можуть бути покриті швидколіквідними активами. 1.3. Абсолютної або критичної ліквідності Грошові кошти та їх еквіваленти (код рядку 1165) К1.3= ------------------------------------------------------------ Підсумок розділів ІІ - V пасиву характеризує можливість виконувати поточні зобов'язання за рахунок найбільш ліквідних активів (грошових коштів). 1,18 1,15 0,00 більше 2,0 1,0-2,0 0,25 - 0,5 2. Коефіцієнт фінансової стійкості або фінансування ( покриття зобов'язань власним капіталом) Підсумок розділів ІІ - V пасиву К2= --------------------------------------------------- Підсумок І розділу пасиву розраховується як співвідношення залучених та власних коштів, характеризує залежність від залучених коштів 3,98 менше 1,0 3. Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії) І розділ пасиву балансу К3= ----------------------------------- Всього за активами балансу характеризує незалежність фінансового стану від позикових коштів. Він показує частку власних засобів у загальній сумі джерел 0,20 0.25-0,5 4. Рентабельність собівартості (код рядку 2350/2355 ф.2) К4= -------------------------------------------- х 100% (код рядку 2050 ф. 2) показує прибутковість/збитковість собівартості продукції (товарів, робіт, послуг) 5,87 5. Рентабельність реалізації (код рядку 2350/2355 ф.2 ) К5= -----------------------------------------х 100% (код рядку 2000 ф. 2) визначає прибутковість/збитковість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 4,58 5. Рентабельність активів (код рядку 2350/2355 ф.2 ) К5= ------------------------------------------------х 100% ф. 1 (ряд. 1300 (гр. 3) + ряд. 1300 (гр. 4)) : 2) дозволяє визначити ефективність використання активів, тобто показує, скільки гривень прибутку/збитку заробила кожна гривня активів 4,78 більше 0 ЗЗ аналітичної таблиці вбачається, що фінансовий стан стан емітента в звітному році був задовільним, товариство господарювало рентабельно. Подій, що можуть суттєво вплинути на фінанси-господарський стан та призвести до значної зміни вартості цінних паперів товариства, не малось. Є підстави для висловлення думки (відповідно до визначення абзацу шостого статті 4 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні") та МСА 570 "Безперервність" про можливість безупинного функціонування Приватного акцiонерного товариства "Грона", як суб'єкта господарювання. Директор фірми Трансаудит", незалежний аудитор Кравченко Т.В. 01.04. 2017 р.
д/н
д/н
д/н