Дата розміщення: 26.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

4. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

N з/п

Дата прийняття рішення

Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

1

2

3

4

5

115.04.2016148116.30049372.100300.000
Зміст інформації:
Рішення прийняте загальними зборами акціонерів від 15.04.2016 р. Попередньо надоно згоду на вчинення Товариством протягом року з дати прийняття цього рішення значних правочинів зі збуту продукції, що виробляється Товариством, з придбання та відчуження майна, засобів виробництва, цінних паперів, векселів Товариства, значних правочинів з виконання робіт та надання послуг, значних кредитних договорів, договорів позики, поруки, застави, іпотеки, страхування, купівлі-продажу, дарування, відступлення права вимоги, переведення боргу, значних правочинів з забезпечення виконання зобов'язань, значних правочинів щодо передання майна в оренду, безоплатне користування. Гранична сукупна вартість відносно зазначених значних правочинів у 3-кратному розмірі вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства (148116,3 тис. грн.). Розмір активів за даними оснанньої фінансової звітності складає 49372,1 тис. грн. Співвідношення граничної сукупної вартості активів складає 300%. Всього голосуючих акцій - 2 621 422 шт. На загальних зборах зареєструвались - 2 621 422 шт. голосуючих акцій, "За" прийняття рішення проголосувало 2 621 422 шт., проти - немає.