Дата розміщення: 26.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 577.7 1191 0 0 577.7 1191
будівлі та споруди 374.5 356.2 0 0 374.5 356.2
машини та обладнання 50.4 562.9 0 0 50.4 562.9
транспортні засоби 67.2 202.2 0 0 67.2 202.2
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інші 85.6 69.7 0 0 85.6 69.7
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 577.7 1191 0 0 577.7 1191
Опис Станом на 31.12.2016 р. за даними бухгалтерського обліку первісна вартість основних засобів, складає 6950,5 тис. грн., знос - 5759,5 тис. грн., залишкова вартість - 1191 тис. грн. Знос основних засобів складає 82,86 %. Основні засоби I групи існують з 1980 року.Будівлі знаходяться у доброму стані. Усі будівлі та споруди знаходяться в експлуатації. Основні засоби II групи експлуатуються на 70% , строк їх знахождення в експлуатації становить від 10 до 25 років. Інші основні засоби це обладнання з виноградарства. Обладнанню приблизно 14-19 років та використовується на 80%. Змін у вартості основних засобів у звітному році не відбувалось. Є обмеження на використання основних засобів: у заставі кредиту знаходяться трактор колісний "БЕЛАРУС 622", борона пружинна БП-7.0, каток КЗК-6П.2 культиватора винограднікових з приладом для міжкущової обробки.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 9918.2 8054.4
Статутний капітал (тис.грн.) 699 699
Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 699 699
Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй НКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 25 "Фiнансовий звiт суб'єкта малого пiдприємництва", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 39 вiд 25.02.2000 р. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв(9918.200 тис.грн. ) бiльше скоригованого статутного капiталу(699.000 тис.грн. ).Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року.