Дата розміщення: 26.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 17.04.2015
Кворум зборів** 100
Опис Порядок денний зборiв, якi вiдбулись 17.04.2015 р.: 1. Обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв. 2. Обрання голови та секретаря загальних зборiв. 3. Затвердження регламенту проведення загальних зборiв. 4. Про розгляд звiту директора Товариства за 2014 рiк та прийняття рiшення за його наслiдками 5. Про розгляд звiту Наглядової ради Товариства за 2014 рiк та прийняття рiшення за його наслiдками. 6. Про розгляд звiту ревiзора Товариства за 2014 рiк та прийняття рiшення за його наслiдками. 7. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2014 р. 8. Затвердження порядку розподiлу прибутку i збиткiв Товариства. 9. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом року. Прийняте рiшення обрати лiчильну комiсiю,голову та серетаря зборiв.Затвердити регламент зборiв.Прийняте рiшення затвердити звiти директора за 2014 рiк,звiт наглядової ради за 2014 рiк ,звiт ревiзора за 2014 рiк. Затверджено рiчний звiт товариства за 2014 рiк.Щодо розподiлу прибуткiв i збиткiв було прийняте рiшення 100% прибутку направити на розвиток виробництва. Дивiденди у поточному роцi не виплачувати.Також було прийняте рiшення щодо попереднього схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством до 16 квiтня 2016 р. Пропозицiй до перелiку питань порядку денного чергових загальних зборiв вiд акцiонерiв не надходило. Позачерговi збори акцiонерiв в звiтному роцi не проводились.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.