Дата розміщення: 26.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 628.8 577.7 0 0 628.8 577.7
будівлі та споруди 393.8 374.5 0 0 393.8 374.5
машини та обладнання 76.7 50.4 0 0 76.7 50.4
транспортні засоби 53.1 67.2 0 0 53.1 67.2
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інші 105.2 85.6 0 0 105.2 85.6
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 628.8 577.7 0 0 628.8 577.7
Опис Станом на 31.12.2015 р. за даними бухгалтерського обліку первісна вартість основних засобів, складає 6174,00 тис. грн., знос - 5596,3 тис. грн., залишкова вартість - 577,7 тис. грн. Знос основних засобів складає 90,64 %. Основні засоби I групи існують з 1980 року.Будівлі знаходяться у доброму стані. Усі будівлі та споруди знаходяться в експлуатації. Основні засоби II групи експлуатуються на 70% , строк їх знахождення в експлуатації становить від 8 до 23 років. Інші основні засоби це обладнання з виноградарства. Обладнанню приблизно 12-17 років та використовується на 80%. Змін у вартості основних засобів у звітному році не відбувалось. Є обмеження на використання основних засобів: під заставу передані будівлі та споруди винзавода та дві одиниці сільськогосподарської техніки.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 8054.4 6697.4
Статутний капітал (тис.грн.) 699 699
Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 699 699
Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй НКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 25 "Фiнансовий звiт суб'єкта малого пiдприємництва", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 39 вiд 25.02.2000 р. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв(8054.400 тис.грн. ) бiльше скоригованого статутного капiталу(699.000 тис.грн. ).Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року.