Дата розміщення: 26.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Директор

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Паланчук Майя Яковлiвна

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

(дата)Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Приватне акціонерне товариство "Грона"
2. Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ 00415863
4. Місцезнаходження УКРАЇНА, 68534, Одеська область, Тарутинський р-н, с. Ламбрiвка, д/в
5. Міжміський код, телефон та факс (04847) 3-12-42, (04847) 3-12-42
6. Електронна поштова адреса д/н


ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

26.04.2016

(дата)

2. Річна інформаця опублікована у

д/н, Вiдомостi НКЦПФР

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)


3. Річна інформація розміщена на сторінці

www.grona.pat.ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

26.04.2016

(дата)