Дата розміщення: 28.04.2015

Річний звіт за 2014 рік


2. Звіт про фінансові результати
за 2014 рік

Форма N 2-м Код за ДКУД 1801007
Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 11626.6 16576
Інші операційні доходи 2120 0 0
Інші доходи 2240 0 0
Разом чисті доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 11626.6 16576
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 (8271.1) (12138)
Інші операційні витрати 2180 (2751.7) (4123)
Інші витрати 2270 (111.4) (0)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 (11134.2) (16261)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285) 2290 492.4 315
Податок на прибуток 2300 (0) (0)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300) 2350 492.4 315

Примітки: д/н


Керівник

 

(підпис)

Паланчук Майя Яковлівна

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Бакаліна Галина Іванівна