Дата розміщення: 28.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 30.04.2014
Кворум зборів** 93.77
Опис Порядок денний зборiв, якi вiдбулись 30.04.2014 р.: 1. Обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв. 2. Обрання голови та секретаря загальних зборiв. 3. Затвердження регламенту проведення загальних зборiв. 4. Про розгляд звiту директора Товариства за 2013 рiк та прийняття рiшення за його наслiдками. 5. Про розгляд звiту Наглядової ради Товариства за 2013 рiк та прийняття рiшення за його наслiдками. 6. Про розгляд звiту ревiзора Товариства за 2013 рiк та прийняття рiшення за його наслiдками. 7. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2013 р. 8. Затвердження порядку розподiлу прибутку i збиткiв Товариства. 9. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом року. 10. Про дострокове припинення повноважень Наглядової ради Товариства. 11. Про обрання членiв Наглядової ради Товариства. 12. Про затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства та встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами наглядової ради Товариства. Загальними зборами прийнятi рiшення про обрання голови, секретаря загальних зборiв, лiчильної комiсiї та затверджений регламент зборiв. Затвердили звiти: директора, наглядової ради, ревiзiора та рiчного звiту товариства за 2013 рiк. Вирiшили 100% прибутку направити на розвиток виробництва. Дивiденди у поточному роцi не виплачувати. Прийнято рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством до 29.04.2015 р. Загальними зборами прийнято рiшення про дострокове припинення повноважень членiв наглядової ради товариства. Обранi новi членi наглядової ради, затвердженi умови цивiльно-правових договорiв iз членами наглядової ради товариства (без винагороди) та уповноважили директора товариства пiдписати вiд iменi товариства цивiльно-правовi договори iз членами наглядової ради. Пропозицiй до перелiку питань порядку денного чергових загальних зборiв вiд акцiонерiв не надходило. Позачерговi збори акцiонерiв в звiтному роцi не проводились.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.