Дата розміщення: 28.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада Директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паланчук Майя Яковлівна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи КМ, 294063, 17.02.2005, Тарутинським РВ УМВС України в Одеській обл.
4) рік народження** 1975
5) освіта** незакінчена вища
6) стаж роботи (років)** 22
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ "Грона, агроном.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 20.03.2013, до 20.03.2016
9) опис Повноваження та обов"язки директора товариства визначені статутом товариства: - представляє товариство у відносинах з фізичними та юридичними особами, органами державної влади та місцевого самоврядування та будь-якими іншими особами; - вчиняє дії від імені товариства, укладає будь-які цивільні, господарські та інши правочини (угоди), договори, контракти ( у тому числі кредитнідоговори, договори застави, іпотеки, купівлі-продажу, ділерські, дистриб"ютерські, оренди, підряду, дарування, займу, перевезення. страхування, доручення, комісії, зберігання, консигнації, спільної діяльності, поруки, відступлення права вимоги, переведення боргу тощо), видає доручення та довіреності, здійснює інші дії та бере участь в інших трудових, цивільно-правових та господарських та інших відносинах; - приймає працівників на роботу та звільняє їх з роботи, затверджує штатний розклад товариства, призначає та звільняє керівників дочірніх підприємств, відокремлених підрозділів товариства; - затверджує правила, процедури і локальні (внутрішні) нормативні акти, які регулюють управлінські, фінансові, кадрові, інші відносини всередині товариства; - в межах своїх повноважень видає накази та розпорядження, дає вказівки, обов"язкові для виконання всіма працівниками товариства та інш. Винагорода, у т.ч. у натуральній формі, не сплачувалась. Посадова особа отримує заробітну плату згідно штатного розкладу. У звітному році посадовою особою отримана заробітна плата у розмірі 18 608,25 грн. Змін в персональному складі щодо посадової особи в звітному році не відбувалось. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи - 22 р. Посадова особа не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах. Попередні посади, які посадова особа обіймала протягом останніх 5-ти років: директор, голова комісії з реорганізації, директор.


1) посада Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Бакаліна Галина Іванівна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи КМ, 738183, 30.11.2001, Тарутинським РВ УМВС України в Одеській обл.
4) рік народження** 1970
5) освіта** середньо-технічна
6) стаж роботи (років)** 26
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ "Грона, бухгалтер.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 17.05.2011, безстроково
9) опис До компетенції головного бухгалтера відноситься: -органiзацiя бухгалтерського облiку в товариствi; -забезпечення дотримання в товариствi встановлених єдиних методичних основ бухгалтерського облiку, складання i надання у встановленi термiни вiдповiдної звiтностi; -керiвництво роботою по забезпеченню контролю вiдображення на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй, дотримання порядку оформлення первинних документiв i реєстрiв бухгалтерського облiку, фiнансової звiтностi, розрахункiв i платiжних зобов'язань; -забезпечення суворого дотримання фiнансової дисциплiни, кошторисiв адмiнiстративно-господарських i iнших витрат, законностi списання з бухгалтерських балансiв недостач, дебiторської заборгованостi i iнших витрат; -забезпечення правильного нарахування i своєчасного перерахування платежiв до державного бюджету, внескiв на державне соцiальне страхування, засобiв на фiнансування капiтальних вкладень, погашення у встановленi термiни заборгованостi банкам по позиках; вiдрахування засобiв до фондiв i резервiв; -забезпечення здiйснення економiчного аналiзу господарсько-фiнансової дiяльностi товариства за даними бухгалтерського облiку i звiтностi в цiлях виявлення внутрiгосподарських резервiв, попередження втрат i непродуктивних витрат; -органiзацiя i контроль проведення ревiзiй, iнвентаризацiй грошових коштiв, товарно-матерiальних цiнностей i основних фондiв, розрахункiв i платiжних зобов'язань; -контроль правильностi облiку заробiтної платнi, дотримання фiнансової i касової дисциплiни; -контроль стягнення у встановленi термiни дебiторської i погашення кредиторської заборгованостi, дотримання платiжної дисциплiни; -контроль роботи персоналу головної бухгалтерiї. До комісії з реорганізації з моменту її призначення переходять повноваження щодо управління справами Товариства. Голова комісії з реорганізації представляють Товариство у відносинах з третіми особами та виступають у суді від імені Товариства. Комісія з реорганізації: - виконує повноваження органів управління Товариства; - здійснює дії, необхідні для розміщення в друкованих засобах масової інформації, в яких публікуються відомості про державну реєстрацію юридичної особи, повідомлення про припинення юридичної особи та про порядок і строк заявлення кредиторами вимог до неї; - здійснює обмін акцій Товариства на письмові зобов’язання про видачу відповідної кількості часток у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю – правонаступника Товариства; - вживає усіх можливих заходів щодо виявлення кредиторів, письмово повідомляє їх про прийняття рішення щодо припинення юридичної особи, забезпечує надання документів юридичної особи відповідним державним органам для проведення перевірок, у разі їх призначення, відповідно до закону; - здійснює інвентаризацію майна Товариства; - вживає заходів щодо стягнення дебіторської заборгованості; - заявляє в установленому порядку заперечення щодо заявлених до Товариства вимог кредиторів; - скликає та забезпечує проведення загальних зборів акціонерів Товариства, на яких приймається рішення щодо затвердження звіту комісії з реорганізації з виконання порядку, умов та строків перетворення Товариства у товариство з обмеженою відповідальністю та затверджується передавальний акт; - складає звіт про наслідки обміну акцій у статутному фонді Товариства на письмові зобов’язання про видачу відповідної кількості часток у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю – правонаступника Товариства; - звітує перед загальними зборами акціонерів про наслідки виконання порядку, умов та строків перетворення Товариства у товариство з обмеженою відповідальністю; - складає та підписує передавальний акт; -"забезпечує проведення установчих зборів товариства з обмеженою відповідальністю – правонаступника Товариства; - передає в установленому законодавством порядку документи, що підлягають обов’язковому зберіганню, відповідним архівним установам; - вживає заходів щодо проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в порядку, встановленому Законом України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців”; - вживає інші, передбачені чинним законодавством України заходи, пов’язані з припиненням акціонерного товариства шляхом перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю. Винагорода, у т.ч. у натуральній формі, не сплачувалась. Посадова особа отримує заробітну плату згідно штатного розкладу.У звітному році посадовою особою отримана заробітна плата у розмірі 18 239,51 грн. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи - 26 р. Посадова особа не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах. Попередні посади, які посадова особа обіймала протягом останніх 5-ти років: бухгалтер, член комісії з реорганізації, головний бухгалтер.


1) посада Голова наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи ТОВ "Приват Консалтінг"
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, 22449083, д/н
4) рік народження** д/н
5) освіта** д/н
6) стаж роботи (років)** 0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** д/н
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 30.04.2014, 3 роки
9) опис Повноваження та обов"язки голови наглядової ради визначені статутом товариства. - затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов"язані з діяльнісю товариства; - підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів; - прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією директора; - прийняття рішення про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених товариством акцій; - прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій; - прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших , крім акцій. цінних паперів; - затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством; - обрання та припинення повноважень директора товариства; - затвердження умов контракту, який укладатиметься з директором, встановлення розміру його винагороди; - прийняття рішення про відсторонення директора від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження директора і т. ін. Голова наглядової ради ТОВ "Приват Консалтінг" здійснює свої повноваження в особі директора Блюмберга Владислава Михайловича. Наглядова рада товариства обрана за рішенням загальних зборів акціонерів від 30.04.2014 р. (протокол зборів №30/04 від 30.04.2014 р.). Голова наглядової ради обраний за рішенням наглядової ради від 30.04.2014 р. (протокол №30/04-1 від 30.04.2014 р.).


1) посада Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи ТОВ "Винпостач"
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, 39005561, д/н
4) рік народження** д/н
5) освіта** д/н
6) стаж роботи (років)** 0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** д/н
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 30.04.2014, 3 роки
9) опис Повноваження та обов"язки члена наглядової ради визначені статутом товариства. - затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов"язані з діяльнісю товариства; - підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів; - прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією директора; - прийняття рішення про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених товариством акцій; - прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій; - прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших , крім акцій. цінних паперів; - затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством; - обрання та припинення повноважень директора товариства; - затвердження умов контракту, який укладатиметься з директором, встановлення розміру його винагороди; - прийняття рішення про відсторонення директора від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження директора і т. ін. Член наглядової ради ТОВ "Винпостач" здійснює свої повноваження в особі директора Блюмберга Владислава Михайловича. Наглядова рада товариства обрана за рішенням загальних зборів акціонерів від 30.04.2014 р. (протокол зборів №30/04 від 30.04.2014 р.).


1) посада Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи ТОВ "Вікторія Він"ярдс"
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, 31034459, д/н
4) рік народження** д/н
5) освіта** д/н
6) стаж роботи (років)** 0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** д/н
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 30.04.2014, 3 роки
9) опис Повноваження та обов"язки члена наглядової ради визначені статутом товариства. - затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов"язані з діяльнісю товариства; - підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів; - прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією директора; - прийняття рішення про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених товариством акцій; - прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій; - прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших , крім акцій. цінних паперів; - затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством; - обрання та припинення повноважень директора товариства; - затвердження умов контракту, який укладатиметься з директором, встановлення розміру його винагороди; - прийняття рішення про відсторонення директора від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження директора і т. ін. Член наглядової ради ТОВ "Вікторія Він'ярдс" здійснює свої повноваження в особі директора Щавінської Вікторії Мойсеївни. Наглядова рада товариства обрана за рішенням загальних зборів акціонерів від 30.04.2014 р. (протокол зборів №30/04 від 30.04.2014 р.).


1) посада Ревізор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Поліновська Катерина Олександрівна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1979
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 17
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПрАТ "Грона", бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 20.03.2013, 3 роки
9) опис Повноваження та обов"язки ревізора товариства визначені у статуті товариства: 1) проводить перевірку фінансово-господарської діяльностітовариства за результатами фінансового року, якщо інше не передбачено рішенням загальних зборів акціонерів; 2) перевіряє: - достовірність та повноту даних, які містяться у річній фінансовій звітності товариства; - відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку і звітності відповідним нормативним актам; - своєчасність і правильність відображення у бухгалтерському обліку всіх фінансових операцій відповідно до встановлених правил та порядку; - своєчасність та правильність здійснення розрахунків за зобов"язаннями товариства; - зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей; - дотримання порядку оплати акцій товариства; - фінансовий стан товариства, рівень його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позичкових коштів і т. ін. Винагорода, в тому числі у натуральній формі, у звітному році не виплачувалась. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Попередні посади, які посадова особа обіймала протягом останніх 5-ти років - бухгалтер. Загальний стаж роботи 17 років. Змін в персональному складі щодо посадової особи в звітному році не відбувалось. Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.


___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Голова наглядової радиТОВ "Приват Консалтiнг"д/н, 22449083, д/н121523943.467587781215239000
Член наглядової радиТОВ "Винпостач"д/н, 39005561, д/н2455098.78155162245509000
Член наглядової радиТОВ "Вiкторiя Вiн"ярдс"д/н, 31034459, д/н116067441.515865591160674000
Усього 2621422 93.76500499 2621422 0 0 0

___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.