Дата розміщення: 28.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. фудитора - фізичної особи - підприємця) ТОВ "Трансаудит"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 23865010
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 65044 м. Одеса пр-т Шевченка,б.2
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 1463, 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** д/н, д/н, д/н, д/н
Текст аудиторського висновку (звіту) Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності Приватного акціонерного товариства "Грона" 1. Адресат: акціонери, спостережна рада, правління товариства 2. Вступний параграф 2.1.1.Основні відомості про товариство Приватне акціонерне товариство "Грона", код за ЄДРПОУ 00415863, с. Ламбрівка Тарутинського району Одеської обл., 68534, тел. 0487-405659, електронна адреса victoriya@agroyug.com.ua , дата первинної державної реєстрації відкритим акціонерним товариством - 17.03. 1997 р, дата реєстрації приватним акціонерним товариством 20.03. 2013 р., чисельність акціонерів - три юридичні особи та 80 фізичних осіб, чисельність працівників - 18. 2.1.2. Опис аудиторської перевірки (звіт щодо вимог законодавчих та нормативних актів) Нами відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду (далі МСА) проведено аудит повного пакету фінансової звітності Приватного акціонерного товариства "Грона" в складі Балансу станом на 31.12. 2014 р. та Звіту про фінансові результати за 2014 р., а також опису важливих аспектів облікової політики і інших пояснювальних приміток 2.2. Відповідальність управлінського персоналу за підготовку та достовірне подання фінансових звітів Управлінський персонал товариства несе відповідальність за: - вибір належних принципів бухгалтерського обліку і їх послідовне вживання; - застосування обґрунтованих облікових оцінок і розрахунків; - дотримання вимог національних (стандартів) бухгалтерського обліку (далі П(С)БО) або розкриття всіх істотних відхилень від П(С)БО в примітках до фінансового звіту; - підготовку фінансового звіту згідно П(С)БО, виходячи з припущення, що товариство продовжуватиме свою діяльність в осяжному майбутньому, за винятком випадків, коли таке припущення не буде правомірним; - облік і розкриття у фінансовій звітності всіх подій після дати балансу, які вимагають коригування або розкриття; - розкриття всіх претензій у зв'язку з судовими позовами, які були, або, можливо будуть в найближчому майбутньому; - достовірне розкриття у фінансовій звітності інформації про всі надані кредити або гарантії від імені керівництва; - розробку, впровадження і забезпечення функціонування ефективної системи внутрішнього контролю в товаристві; - вжиття заходів в межах своєї компетенції для захисту активів товариства; - виявлення і запобігання фактам шахрайства і інших зловживань. 2.3. Відповідальність аудитора за надання висновку стосовно фінансової звітності Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо зазначеної фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Аудит здійснено відповідно до положень Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі МСА), які вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих перекручень та викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів стосовно сум і їх розкриття і фінансовій звітності. Вибір процедур визначається судженням аудитора, включно щодо оцінки ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. З метою застосування цих чи інших процедур при виконанні оцінки ризиків аудитором досліджуються заходи внутрішнього контролю, пов'язані з складанням та достовірним поданням акціонерним товариством фінансової звітності, що надає достовірну та справедливу інформацію. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність виконаних управлінським персоналом облікових оцінок та оцінку загального подання фінансової звітності. Для аудиту окрім фінансової звітності було використано первинну та інвентаризаційну документацію, реєстри бухгалтерського обліку, обігово-сальдові документи, касову та банківську документацію тощо. При перевірці застосовувався вибірковий метод, тестування та інші процедури, встановлені МСА. Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої думки 3. Модифікована аудиторська думка щодо повного комплекту фінансових звітів 3.1. Підстави для висловлення умовно-позитивної модифікованої думки 3.1.1. Обмеження обсягу роботи аудитора Обмежень не було 3.1.2. Інші факти та обставини, які впливають на достовірність фінансової звітності За П(С)БО 32 "Інвестиційна нерухомість" до складу інвестиційної нерухомості входять будівлі, які є власністю суб'єкта господарювання (або утримується суб'єктом аудиту згідно з угодою про фінансову оренду) та надані в оренду згідно з однією чи кількома угодами про операційну оренду. В товариства мається низка будівель, які відповідають наведеному визначенню, проте відокремленого обліку інвестиційної нерухомості на субрахунку 100 "Інвестиційна нерухомість" та на субрахунку 135 "Знос інвестиційної нерухомості" немає. 3.2. Умовно-позитивна думка На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, про які йдеться мова в попередніх параграфах, фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Приватного акціонерного товариства "Грона" і його фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився, та на 31.12. 2014 р. відповідно до вимог положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Фінансові результати звітного року (чистий дохід 11626,6 тис. грн., чистий фінансовий результат - прибуток 492,4 тис. грн.), а також валюта балансу - 17098.4 тис. грн.. відображені в фінансовій звітності, підтверджуються. 4. Інша допоміжна інформація 4.1. Відповідність вартості чистих активів вимогам чинного законодавства За приписами частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України, якщо після закінчення другого та кожного наступного фінансового року вартість чистих активів акціонерного товариства виявиться меншою від статутного капіталу, товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартість чистих активів товариства стає меншою від мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законом, товариство підлягає ліквідації. В товариства вартість чистих активів на кінець звітного року - 6697,4 тис. грн. значно більше статутного капіталу - 699,0 тис. грн. 4.2. Наявність суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається товариством Параграфом 1 МСА 720 "Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність" встановлено відповідальність аудитора стосовно зазначеної інформації. Аудитор ознайомлюється з нею оскільки суттєві невідповідності між перевіреною аудитором фінансовою звітністю та іншою інформацією ставлять під сумнів достовірність перевіреної фінансової звітності. Фінансова звітність Відкритого акціонерного товариства "Грона" є складовою частиною Додатку 38 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.12.2013 р. N 2868 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.12. 2013 р. за N 2180/24712. Вона також надається державному реєстратору та до органів державної статистики. Аудитором розглянуто зазначену іншу інформацію і жодних суттєвих невідповідностей не ідентифіковано. 4.3. Виконання товариством значних правочинів За приписами пункту 4 частини першої статті 2 Закону України "Про акціонерні товариства" - значний правочин - правочин (крім правочину з розміщення товариством власних акцій), учинений акціонерним товариством, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом, становить 10 і більше відсотків вартості активів товариства, за даними останньої річної фінансової звітності. За приписами частини першої статті 70 того ж закону рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, приймається наглядовою радою. Статутом акціонерного товариства можуть бути визначені додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину. У разі неприйняття наглядовою радою рішення про вчинення значного правочину питання про вчинення такого правочину може виноситися на розгляд загальних зборів. Аудитом не ідентифіковано здійснення товариством в звітному році значних правочинів 4.4. Стан корпоративного управління Корпоративне управління є система відносин між органами товариства, акціонерами та іншими зацікавленими особами. Воно відокремлює межі, в яких визначаються завдання товариства, засоби виконання цих завдань, здійснення моніторингу діяльності товариства. Наявність ефективної системи корпоративного управління збільшує вартість капіталу, компанії заохочуються до більш ефективного використання ресурсів, що створює базу для зростання. Належна система корпоративного управління дозволяє інвесторам бути впевненими у тому, що керівництво товариства розумно використовує їх інвестиції для фінансово-господарської діяльності і таким чином збільшується вартість частки участі інвесторів в акціонерному капіталі товариства. Належне корпоративне управління не обмежується виключно відносинами між інвесторами та менеджерами, а передбачає також урахування законних інтересів та активну співпрацю із заінтересованими особами, які мають легітимний інтерес у діяльності товариства (працівниками, споживачами, кредиторами, державою, громадськістю тощо). Це пов'язано з тим, що товариство не може існувати незалежно від суспільства, в якому воно функціонує, і кінцевий успіх його діяльності залежить від внеску всіх заінтересованих осіб. Таким чином, сутністю корпоративного управління є система відносин між інвесторами - власниками товариства, його менеджерами, а також заінтересованими особами для забезпечення ефективної діяльності товариства, рівноваги впливу та балансу інтересів учасників корпоративних відносин. Чинну в звітному році редакцію Принципів корпоративного управління України, затверджено рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22.07. 2014 р. N 955. Результати виконання процедур з метою висловлення думки щодо стану корпоративного управління, у тому числі внутрішнього аудиту, згідно з положеннями Закону України "Про акціонерні товариства" дають можливість сформулювати судження щодо: відповідності системи корпоративного управління у товаристві вимогам Закону України "Про акціонерні товариства" та вимогам його статуту; - відповідного відображення інформації про стан корпоративного управління у розділі "Інформація про стан корпоративного управління" річного звіту акціонерного товариства, яка складається згідно до вимог "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.12.2013 р. N 2826, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 24.12.2013 р. за N 2180/24712. 4.5. Ідентифікація та оцінки аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства МСА 240 "Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності" передбачено виконання аудитором низки процедур, характер, час та обсяг яких відповідають оціненим ризикам суттєвого викривлення внаслідок шахрайства на рівні фінансової звітності. За результатами зазначеного виконання в акціонерному товаристві не ідентифіковано ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства. 5. Основні відомості про аудиторську фірму 5.1. Фірма "Трансаудит" у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю (код за ЄДРПОУ 23865010) 5.2. Свідоцтво про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності за N 1463 видано відповідно до рішення Аудиторської палати України від 26.01. 2001 р. N 98 та чинне до 30.11. 2015 р.) 5.3. Місцезнаходження: пр. Шевченка 2, м. Одеса, 65044 (для листування: аб. скринька 10, м. Одеса, 65026) 5.4. Телефон 0661-370872, електронна адреса tau@te.net.ua 6. Дата і номер договору на проведення аудиту - договір від 28. 12. 2014 р. № 15040. 7. Дата початку та дата закінчення аудиту - відповідно 28.12. 2014 р. - 24.01. 2015 р. 8. Незалежний аудитор, виконуючий обов'язки директора фірми "Трансаудит" Яворська Н.М. (Чинний сертифікат АПУ серії А № 000658 ) 9. Дата аудиторського висновку (звіту незалежного аудитора) - 24.01. 2015 р. М.П. ДОДАТОК Звіт щодо дотримання законодавчих та нормативних актів з бухгалтерського обліку та аналіз фінансового стану Приватного акціонерного товариства "Грона" 1. Стан бухгалтерського обліку у товаристві Суб'єктом аудита виконувався бухгалтерський облік господарських операцій щодо майна і результатів своєї діяльності в натуральному вимірі та в узагальненому грошовому виразі шляхом безперервного документального і взаємопов'язаного їх відображення. Бухгалтерський облік ґрунтувався на П(С)БО. Підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій були первинна документація, всі дані, що зафіксовані в них, систематизовано на рахунках бухгалтерського обліку шляхом подвійного запису. Стан первинних документів та облікових реєстрів добрий. Отже, є аналітична база для забезпечення детальних даних для прийняття управлінських рішень та формування фінансової, податкової та статистичної звітності. Облікову політику товариства (відповідно до вимог статті 1 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність" та Методичних рекомендацій щодо облікової політики підприємства, затверджених наказом Міністерства фінансів України Міністерства фінансів України від 27.06. 2013 р. № 635, як сукупність принципів, методів і процедур, що використовуються товариством в поточному обліку та для складання і подання фінансової звітності, аудитору не було надано. Аудитором досліджені питання, сформульовані МСА 510 "Перше завдання - залишки на початок періоду", і з огляду на аудиторський висновок аудитора за 2013 р., незмінність облікової політики та ретельне порівняння рядків форм фінансової звітності (беручи до уваги зміну нумерації рядків), встановлено, що початкові (2014 р.) залишки по рахунках товариства є достовірними. Товариством не формувався резерв на сплату відпусток, як того вимагають - пп.3, 13 П(С)БО 11 "Зобов'язання" та пп. 3, 7 П(С)БО 26 "Виплати працівникам". Ми не змогли отримати інформацію про можливий розмір такого резерву та оцінити можливий вплив на фінансову звітність, але вважаємо, що сума резерву на сплату відпусток не є суттєвою для загальної достовірності фінансових звітів через те, що витрати на заробітну плату товариства незначні. В звітному році товариством було здійснено інвентаризацію активів та зобов'язань, розбіжностей між фактичними та обліковими даними не виявлено Складання і надавання користувачам фінансової звітності робилось своєчасно. Звітність складена в національній валюті України - гривні, при цьому дані в звітності наведені із заокругленням до цілих тисяч грн. з одним знаком після коми. Показники в звітних формах товариства узгоджені відповідно до Методичних рекомендацій з перевірки порівнянності фінансових звітів, затверджених наказом Мінфіну від 11.04. 2013 р. № 476 зі змінами, затвердженими наказами від 27.06. 2013 р. та від 30.12. 2013 р. № 1192. Подій, що відбувались у період між датою фінансової звітності та датою аудиторського звіту, які б були підставою для коригування звітів за положеннями пп. 15-19 П(С)БО 6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах", не ідентифіковано. Наявності в товаристві пов'язаних осіб за визначенням П(С)БО 23 "Пов'язані особи" аудитом не встановлено. Вбачається, що поточний бухгалтерський облік в товаристві, який є підґрунтям для складання фінансової звітності, з певними обмеженнями був повним та відповідав приписам Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та чинним П(С)БО. 2. Аналіз показників фінансової звітності Аналіз показників фінансового стану товариства виконано в таблиці, при цьому показники ліквідності та платоспроможності обчислено станом на 31.12. 2014 р., а показники рентабельності - за 2014 р. Показники та формули їх розрахунку Значення на 31.12. 2014р. (за 2014 р.) Оптима-льне зна-чення 1.Коефіцієнти ліквідності: 1.1. Поточної ліквідності або покриття Підсумок розділів ІІ - ІII активу К1.1= ------------------------------------------------- Підсумок розділів ІІ - V пасиву 1.2. Термінової або швидкої ліквідності Підсумок розділів ІІ - ІII активу - рядки (1100-1110) К1.2= ---------------------------------------------- Підсумок розділів ІІ - V пасиву 1.3. Абсолютної або критичної ліквідності Грошові кошти та їх еквіваленти (код рядку 1165) К1.3= ------------------------------------------------------------ Підсумок розділів ІІ - V пасиву 1,37\1,04\0,00\більше 2,0\1,0-2,0\0,25 - 0,5 2. Коефіцієнт фінансової стійкості або фінансування ( покриття зобов'язань власним капіталом) Підсумок розділів ІІ - V пасиву К2= --------------------------------------------------- Підсумок І розділу пасиву 1,56\менше 1,0 3. Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії) І розділ пасиву балансу К3= ----------------------------------- Всього за активами балансу 0,39\0.25-0,5 4. Рентабельність собівартості чистий прибуток/збиток (код рядку 2350 ф.2) К4= ------------------------------------------------ х 100% (код рядку 2050 ф. 2) 4,23 5. Рентабельність реалізації чистий прибуток/збиток (код рядку 2350 ф.2 ) К5= --------------------------------------------х 100% (код рядку 2000 ф. 2)- 4,23 5. Рентабельність активів чистий прибуток /збиток (код рядку 2350 ф.2 ) К5= ---------------------------------------------------х 100% ф. 1 (ряд. 1300 (гр. 3) + ряд. 1300 (гр. 4)) / 2) 3,90\більше 0 З аналітичної таблиці вбачається, що фінансовий стан емітента в звітному році був добрим, товариство господарювало рентабельно. Подій, що можуть суттєво вплинути на фінанси-господарський стан та призвести до значної зміни вартості цінних паперів товариства, не малось. Є підстави для висловлення думки (відповідно до визначення абзацу шостого статті 4 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні") про можливість безупинного функціонування Приватного акцiонерного товариства "Грона", як суб'єкта господарювання. Виконуючий обов'язки директора фірми "Трансаудит", незалежний аудитор Яворська Н.М. 24.01. 2015 р.
д/н
д/н
д/н