Дата розміщення: 28.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії Вид інформації
1 2 3
08.04.201409.04.2014Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
30.04.201430.04.2014Відомості про зміну складу посадових осіб емітента