Дата розміщення: 28.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 741.1 628.8 0 0 741.1 628.8
будівлі та споруди 414.2 373.8 0 0 414.2 373.8
машини та обладнання 197.9 151 0 0 197.9 151
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 129 104 0 0 129 104
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 741.1 628.8 0 0 741.1 628.8
Опис Станом на 31.12.2014 р. за даними бухгалтерського облiку первiсна вартiсть основних засобiв, складає 6134,00 тис. грн., знос - 5505,2 тис. грн., залишкова вартiсть - 628,8 тис. грн. Знос основних засобiв складає 89,75%. Основнi засоби I групи iснують з 1980 року.Будiвлi знаходяться у доброму станi. Усi будiвлi та споруди знаходяться в експлуатацiї. Основнi засоби II групи експлуатуються на 70% , строк їх знахождення в експлуатацiї становить вiд 8 до 23 рокiв. Iншi основнi засоби це обладнання з виноградарства. Обладнанню приблизно 12-17 рокiв та використовується на 80%. Змiн у вартостi основних засобiв у звiтному роцi не вiдбувалось. Обмежень на використання основних засобiв не iснує.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 6697.4 6205
Статутний капітал (тис.грн.) 699 699
Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 699 699
Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй НКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 25 "Фiнансовий звiт суб'єкта малого пiдприємництва", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 39 вiд 25.02.2000 р. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв(6697.400 тис.грн. ) бiльше скоригованого статутного капiталу(699.000 тис.грн. ).Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року.