Дата розміщення: 28.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

XI. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (у тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ); ВАТ "Грона" - акцiонерне товариство по вирощуванню сiльськогосподарських культур i їх переробки. Пiдприємство "Грона" було створено в 1944 роцi на базi колишньої нiмецької колонiї. На той час було 50 дворiв, небагато виноградних плантацiй, пункт переробки винограду. З 1975-86 роки радгосп - завод "Грона" був головним пiдприємством Тарутинського виробничого об'єднання виноградарських радгоспiв. У березнi 1997 року в процесi приватизацiї було створено вiдкрите акцiонерне товариство "Грона". Пiдприємство займається вирощуванням винограду, зернових i технiчних культур. Для переробки винограду є великий переробний цех, що переробляє 12 тис тонн сировини за сезон. У листопадi 1997 року у зв'язку з тим, що в господарствi площi виноградних плантацiй зменшилися до 2000 га, цех переробки вiддали в оренду строком на 5 рокiв ТОВ "Агро-Юг". Загальними зборами акціонерного товариства, які відбулись 20.03.2013 року прийняте рішення про зміну найменування товариства відповідно до вимог ЗУ "Про акціонерні товариства" та здійснена державна реєстрація приватного акціонерного товариства "Грона".
організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів; ПрАТ "Грона" має наступнi структурнi пiдроздiли: - автопарк; - тракторно-польова бригада; - виноградна бригада; - тваринництво; - будiвельна бригада; - дитячий садок "Берiзка"; - електробригада; - їдальня; - апарат управлiння. Всi робiтники даних пiдроздiлiв проживають на територiї с. Ламбрiвка i виконують обов'язки, пов'язанi з виробництвом продукцiї або з обслуговуванням працiвникiв товариства. Зміни організаційної структури емітента в звітному році не відбувалось. Товариство дочірніх підприємств, філій, представництв та відокремлених структурних підрозділів не має. Найбільш перспективним напрямом діяльності товариства є виноградарство.
середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента; Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу - 13 осіб, середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом - 23 особи, чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 4 особи. Фонд оплати праці в звітному році склав 450,5 тис. грн. Розмір фонду оплати праці збільшився відносно попереднього року на 68,2 тис. грн. Кадрова програма, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації працівників операційним потребам емітента, не розроблялась.
належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання; Емітент не належить до будь-яких об"єднань підприємств.
спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності; Емітент в звітному році не проводив спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами, установами.
будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій; Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб до товариства не надходили.
опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо); Рiчна фiнансова звiтнiсть складається згiдно вимог П(С)БО 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", П(С)БО 2 "Баланс", П(С)БО 3 "Звiт про фiнансовi результати", "Звіт про рух грошових коштів", "Звіт про власний капітал". На протязi звiтного перiоду товариство забезпечувало незмiннiсть облiкової полiтики, визначеної вiдповiдним наказом по пiдприємству. Активи товариства класифiкуються вiдповiдно iз вимогами П(С)БО. До складу необоротних активiв товариством вiдноситься вартiсть нематерiальних активiв, незавершеного будiвництва, основних засобiв та iнших фiнансових iнвестицiй. Облiк надходження, вибуття та наявнiсть основних засобiв та iнших необоротних матерiальних активiв товариством здiйснюється згiдно з вимогами Положення (стандарту) бухгалтерського облiку № 7 "Основнi засоби". До основних засобiв пiдприємством вiднесенi матерiальнi активи, очiкуваний строк використання яких бiльше одного року та первiсною вартiстю бiльше однiєї тисячi гривень. Товариством до складу малоцiнних необоротних матерiальних активiв вiднесено активи вартiстю менше як одна тисяча гривень та строком експлуатацiї бiльше одного року. Нарахування амортизацiї основних засобiв здiйснюється прямолінійним методом. Данi аналiтичного облiку основних засобiв вiдповiдають даним синтетичного облiку. Формування в бухгалтерському облiку iнформацiї про запаси здiйснюється згiдно з Положенням (стандартом) бухгалтерського облiку 9 "Запаси". Розкриття iнформацiї щодо запасiв пiдприємства вiдповiдає вимогам зазначеного Положення. Визнання поточної дебiторської заборгованостi за продукцiю, товари, роботи та послуги здiйснюється згiдно П(С)БО 10 "Дебiторська заборгованiсть. Згiдно до П(С)БО 17 "Податок на прибуток" . Визнання, облiк та оцiнка зобов'язань емiтента здiйснюється з додержанням вимог нацiональних стандартiв та принципiв бухгалтерського облiку, а саме П(С)БО 11 "Зобов'язання". Сума власного капiталу в цiлому вiдображається у фiнансовiй звiтностi у вiдповiдностi з вимогами П(С)БО. Облiк надходження, вибуття та наявнiсть основних засобiв та iнших необоротних матерiальних активiв товариством здiйснюється згiдно з вимогами Положення (стандарту) бухгалтерського облiку № 7 "Основнi засоби". До основних засобiв пiдприємством вiднесенi матерiальнi активи, очiкуваний строк використання яких бiльше одного року та первiсною вартiстю бiльше однiєї тисячi гривень. Товариством до складу малоцiнних необоротних матерiальних активiв вiднесено активи вартiстю менше як одна тисяча гривень та строком експлуатацiї бiльше одного року.
основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік; Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких він отримав 10% і більше доходу за звітний рік: у звітному році чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) склав 11626,6 тис. грн. З зазначеного доходу 9114,00 тис. грн. отримано за рахунок реалізації винограду, що складає 78% загального доходу. У натуральному виразі вироблено 2638,5 т. винограду. Середньореалізаційна ціна однієї тони винограду склала 4,5 тис. грн. Продукція реалізується в межах України, не експортується. Перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг: найбільш перспективним видом діяльності є вирощування винограду. Інші види діяльності, як вирощуванням зернових i технiчних культур, є менш ніж перспективні. Виноградниками зайнято 345 га землі. Вирощуються високоякісні сорта винограду: Шардоне, Тільті-курук, Ркацителі, Аліготе, Одеський чорний, Бастардо і т.і. Залежність від сезонних змін: вирощування сільськогосподарських культур суттєво залежить вiд сезонних змiн та погодних умов. Про основні ринку збуту та основних клієнтів: основним замовником продукцiї товариства є недержавнi органiзацiї з рiзними ступенями доходiв, рiзною грошовою полiтикою.Основнi ринки збуту - сiльгосппереробники Одеської областi. Але в бiльшостi випадкiв продукцiя реалiзується як виплата кредиторам за заборгованiсть за ПММ, запаснi частини, ядохiмiкати, мiнеральнi добрива, насiння. Бо без цих компонентiв виробництво взагалi неможливе. Тому товариство змушене брати ТМЦ або кошти на їх придбання.Особливостi розвитку галузi, де вiдбувається виробництво, - тимчасова вiдсутнiсть iнвестування, а це означає неможливiсть придбання сучасного обладнання та складнiсть розширення виробництва. Основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту. Основнi ризики в дiяльностi: - можливiсть неврожаю, як в регiонi, так i в Українi в цiлому; - збiльшення кiлькостi конкурентiв в регiонi та збiльшення виробничих потужностей, особливо високотехнологiчних, у дiючих пiдприємств-конкурентiв; - зростання цiн на ПММ та запчастини; - прострочка оплати клiєнтами за наданi товари, роботи та послуги; - загальноекономiчнi (рiзка змiна законодавства в сферi оподаткування, гiперiнфляцiя, рiзке коливання цiн на енергоносiї та матерiали), стiхiйні лиха, якi можуть змiнити термiни виконання робiт та iншi форс-мажорнi обставини, якi можуть бути визнанi такими на пiдставi чинного законодавства; - ризик, пов'язаний iз загальною економiчною та полiтичною ситуацiєю в країнi, зростанням цiн на ресурси, загальноринковим падiнням їх на всi активи; Заходи щодо зменшення ризикiв: - пiдвищення якостi та вiдповiдальностi по укладених договорах при утриманнi належного рiвня конкурентноздатностi розцiнок на продукцію; - подальше вдосконалення та модернiзацiя матерiально-технiчної бази для збiльшення обсягiв виробляємої продукції; - вивчення кон'юнктури ринку, перевiрка платоспроможностi клiєнтiв, укладання договорiв з клiєнтами. - своєчасне планування та створення необхiдних резервiв i запасiв матерiальних та фiнансових ресурсiв; - в умовах свiтової кризи здійснення заходів щодо розширення виробництва та ринкiв збуту; - аналiз ефективностi виробництва, розширення напрямкiв виробництва, мобiлiзацiя фiнансових ресурсiв; - контроль за збереженням та використанням оборотних активiв. Про канали збуту й методи продажу, якi використовує ємiтент: - метод прямого чи безпосереднього продажу, коли виробник продукцiї вступає у безпосереднi вiдносини iз споживачами та не використовує незалежних посередникiв. Прямий метод має свої особливостi та переваги, оскiльки дає можливiсть зберегти повний контроль за веденням торгiвельних операцiй; - зацiкавлення клiєнтiв у пiдтриманнi стосункiв з товариством за рахунок оптимальних цiн на продукцiю. Про джерела сировини, їх доступнiсть та динамiку цiн: суттєвих проблем з доступнiстю джерел сировини не iснує; на паливно-мастильні матеріали, сільськогосподарську техніку, засоби захісту рослин, миндобрива та запасні частини ціни постійно зростають, що негативно відображується на виробництві продукції. За інформацією Українскої аграрної конфедерації (УАК), міндобрива усіх видів за 2014 р. збільшилися в ціні. В УАК прогнозують, що у короткостроковій перспективі добрива не подешевшають, із-за високого рівня мирових котировок та подорожчання сировини. У звітному році дизельне топливо також виросло в ціні. Інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва,в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку. Фахівцями товариства не здійснювался аналіз особливості стану розвитку сільськогосподарської галузі в цілому, але в межах південного регіону діяльність всіх сільськогосподарських виробників характерізується падінням обсягів виробництва м'ясо-молочної продукції, недостатність фінансових ресурсів.Рiвень впровадження нових технологiй залишається низьким iз-за їх високої цiни. Конкуренцiя в галузi є високою iз-за достатньої кiлькостi пiдприємств, що виробляють аналогiчну продукцiю, такi пiдприємства є конкурентами товариства. Становище підприємства на ринку не є монопольним. Інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції емітента. Основнi конкуренти - сільсько-господарські підприємства південного регіону та України в цілому, які виробляють аналогічну продукцію. Перспективні плани розвитку емітента.Перспективнiсть виконання робiт та надання послуг Товариства залежить вiд рiвня попиту на продукцію, що виробляє пiдприємство. Перспективнi плани розвитку емiтента полягають у збiльшеннi обсягiв виробництва, залученнi нових клiєнтiв, покращеннi якостi продукції. В умовах фінансової кризи планувати залучення значних iнвестицiй та здiйснення нових придбань активiв неможливо. Пiсля стабілізації в цілому економіки в Україні товариство визначиться в доцiльностi та необхiдностi залучення iнвестицiй та придбаннi активiв. Постачальники за основними видами сировини та матерiалiв, що займають бiльше 10 вiдсоткiв в загальному об'ємi постачання, у звiтному роцi вiдсутнi. Товариство надає послуги з обробки, підготовки та посадки виноградних садженців ТОВ "АГРО-ЮГ" та ТОВ "Вікторія Він'ярдс".
основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування; За попередні роки товариством придбані наступні основні засоби: 1. 2010 р.: - транспортні засоби та обладнання на суму 39900 грн.; - біологічни активи на суму 1429638,43 грн. 2. 2011 р.: - транспортні засоби на суму 13748,3 грн.; - обладнання для винзаводу на суму 20676,30 грн.; 3. 2012 р.: - біологічни активи на суму 792000,66 грн. 4. 2013 р.: - транспортні засоби та обладнання на суму 110486,75 грн.; - будівельні засоби на суму 7458,33 грн. За попередні роки товариством відчуженні наступні основні засоби: 1. 2011 р.: - обладанання для винзаводу на суму 31438,34 грн. В звітному році придбання або відчуження основних засобів не було. Товариство не планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю.
правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності інша інформація; Протягом звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу,афілійованими особами,з іншого боку не укладались.
основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення; Всі основні засоби обліковуються на балансі товариства. Первісна вартість основних засобів станом на 31.12.2014 р. складає 6134 тис. грн., знос - 5505,2 тис. грн., залишкова вартість - 628,8 тис. грн. Орендованих основних засобів в акціонерному товаристві не значиться. В звітному році будь-яких значних правочинів щодо основних засобів не відбувалося. Основні засоби товариства розташовані за місцезнаходженням товариства: Одеська обл., Тарутинський р-н, с. Ламбрівка. Облiк руху основних засобiв Товариства ведеться згiдно Положення (стандарту) бухгалтерського облiку №7 "Основнi засоби", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 27.04.2000 року, №92 Аналiтичний та синтетичний облiк основних засобiв Товариства ведеться вiдповiдно вiдповiдно до вимог чинного законодавства України. Синтетичнi рахунки заведенi у вiдповiдностi до Iнструкцiї "Про застосування Плану рахункiв бухгалтерського облiку" вiд 30.11.1999 року №291. Облiк основних засобiв ведеться на рахунку №10 "Основнi засоби". Нарахування зносу по основним засобам проводиться за прямолінійним методом. Усі будівлі та споруди знаходяться в експлуатації. Основні засоби II групи експлуатуються на 70%. Обладнання з виноградарства використовується ТОВ "Агро-Юг" на правах оренди. Строк експлуатації зазначеного обладнання приблизно 11-16 років та використовується на 80%. Товариство користується основними засобами на таких умовах: використання засобiв здiйснюється за їх цiльовим призначенням для здiйснення виробничої дiяльностi товариства. Утримання активiв здiйснюється господарським способом. Iнформацiя щодо планiв капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв, характер та причини таких планiв, суми видаткiв, в тому числi вже зроблених, опис методу фiнансування, прогнознi дати початку та закiнчення дiяльностi та очiкуване зростання виробничих потужностей пiсля її завершення - вiдсутнi. Екологічні фактори впливають на основні засоби товариства (на довгострокові біологічні активи - багаторічні насадження, робочу і продуктивну худобу).
проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень; На діяльність товариства істотно впливають наступнi проблеми: 1) економiчного характеру: - економічна криза в країні; - значне пiдвищення цiн на енергоносiї, великий рiвень iнфляцiї i , як наслiдок, значне пiдвищення цiн на товари i послуги всiма стороннiми органiзацiями, якi обслуговують с/гвиробництво; - девальвація національної валюти; - вiдсутнiсть фiнансових можливостей на масштабну модернiзацiю та оновлення основних засобiв та технологiї виробництва. - постiйнi змiни законодавства в питаннях оподаткування та незмiнно великий податковий тиск; - вiдсутнiсть на Українi сучасної вiтчизняної сільськогосподарської техніки, необхiдної для виробничої дiяльностi; - складнiсть отримання банкiвських кредитiв. 2) політичного характеру: - політична нестабільність в Україні. Підприємсвто здiйснює свою дiяльнiсть на територiї України. Оскiльки закони та нормативнi акти, якi впливають на політичне та економічне середовище в Українi, можуть швидко змiнюватися, активи та дiяльнiсть підприємства можуть опинитися пiд загрозою від законодавчих та економічних обмежень, які спричинені несприятливими змiнами в законодавчому та економiчному середовищi.
факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства; Протягом 2014 року до підприємства штрафні санкції не застосовувались.
опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента; Пiдприємство самостiйно фiнансує всi напрямки своїх витрат вiдповiдно до виробничих планiв, розпоряджається наявними фiнансовими ресурсами, вкладаючи їх у виробництво продукцiї з метою одержання прибутку. Протягом звiтного перiоду Товариство використовувало власнi джерела фiнансування. Основним джерелом фiнансування є прибуток (фiнансовi кошти) вiд господарської дiяльностi. За рахунок самофiнансування покриваються податки та обов'язковi платежi, вiдновлюються i розширюються основнi фонди та нематерiальнi активи, поповнюються обiговi кошти, виконуються соцiальнi програми та iнше. Для формування програми дiяльностi та одержання прибутку пiдприємством розроблена маркетингова стратегiя та механiзм хеджування. Загальними кiнцевими показниками комплексної оцiнки фiнансового становища пiдприємства є його дохiднiсть i рентабельнiсть. Шляхи покращення лiквiдностi: бiльш рацiональне використання запасiв, основних фондiв та виробничих потужностей; зменшення собiвартостi продукцiї; визначення причинно-наслiдкових зв'язкiв мiж показниками виробничої, комерцiйної та фiнансової дiяльностi для змiцнення фiнансового стану пiдприємства; дотримання фiнансової, розрахункової i кредитної дисциплiни; прогнозування можливих фiнансових результатiв, економiчної рентабельностi; оцiнка фiнансової незалежностi пiдприємства вiд зовнiшнiх джерел, платоспроможностi пiдприємства та грошового потоку.
вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів; На кiнець звiтного перiоду укладених, але не виконаних договорiв немає.
стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому); Стратегія подальшої діяльності емітента на 2015 рік вирішуватиметься черговими загальними зборами акціонерів. Виконавчий орган товариства пропонуватимуть загальним зборам акціонерів в умовах фінансової кризи здійснити заходи із збереження обсягів виробництва сільськогосподарської продукції на рівні попереднього року. Відсутність фінансових ресурсів не дає можливості розширяти виробництво,здійснювати реконструкцію, придбавати нову сільськогосподарську техніку. Планується підвищення врожайності за рахунок підвищення використання добрив.
опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік; В звітному році товариство не спрямовувало грошові кошти на дослідження та розробки.
судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, або судові справи, стороною в яких виступають посадові особи емітента (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається; Протягом 2014 року судових справ, стороною в яких виступав емітент, не було.
інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі за наявності інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі. Інформацію, яка може бути істотною для оцінки фінансового стану та результатів діяльності товариства, потенційні інвестори можуть отримати в товаристві, на сайті НКЦПФР, на якому розміщені річні звіти товариства - www.stockmarket.gov.ua та на особистому сайті емітента www.grona.pat.ua. Результати дiяльностi Товариства за останнi 3 роки 2012 рiк 2013 рiк 2014 рiк Чистий дохiд (виручка)вiд реалiзацiї продукцiї (робiт, послуг), всього: тис. грн. 8625 16576 11626,6 Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) тис. грн. 7534 12138 8271,1 Чистий прибуток ((-) збиток) тис. грн. 284 315 492,4