Дата розміщення: 28.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного папера Форма існування та форма випуску Номінальна вартість (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
02.08.1999186/15/1/99Одеське територіальне управління ДКЦПФРUA 4000007835Акція проста бездокументарна іменнаБездокументарні іменні0.252795736698934100
Торгівля цінними паперами емітента здійснюється лише на внутрішньому ринку. Цiннi папери товариства до лiстингу фондових бiрж не включались. В звітному році рішення щодо додаткової емісії цінних паперів не приймалось. Розміщення цінних паперів здійснювалось на внутрішньому ринку в процесі приватизації державного майна відкритим способом. Цінні папери розміщенні в повному обсязі. Дострокового погашення цінних паперів не відбувалось.