Дата розміщення: 29.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 20.03.2013
Кворум зборів** 93.65
Опис Порядок денний зборiв: 1. Про обрання голови, секретаря загальних зборiв, лiчильної комiсiї та затвердження регламенту загальних зборiв Товариства. 2. Про вiдмiну рiшення про припинення дiяльностi Товариства шляхом реорганiзацiї у товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю. 3. Про вiдкликання Комiсiї з реорганiзацiї Товариства та припинення її повноважень. 4. Затвердження звiту Правлiння Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2012 рiк. 5. Затвердження звiту Наглядової ради Товариства за 2012 рiк. 6. Затвердження звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2012 рiк. 7. Про затвердження балансу та рiчного звiту товариства за 2012 рiк. 8. Про розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 2012 рiк, про строк та порядок виплати дивiдендiв. 9. Про визначення типу та змiну найменування Товариства у зв_язку з приведенням його дiяльностi у вiдповiднiсть до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства". 10. Про внесення змiн до статуту Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї. 11. Про затвердження Положення про Наглядову раду Товариства. 12. Про встановлення кiлькiсного складу та обрання членiв Наглядової ради Товариства. 13. Про затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з головою та членами Наглядової ради; встановлення розмiру їх винагороди; обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради Товариства. 14. Про обрання ревiзора Товариства. 15. Про переведення випуску акцiй Товариства в бездокументарну форму iснування (дематерiалiзацiя) та затвердження рiшення про дематерiалiзацiю. 16. Про обрання уповноваженої посадової особи, якiй будуть наданi повноваження стосовно визначення дати припинення ведення реєстру. 17. Про обрання депозитарiю для обслуговування акцiй в бездокументарнiй формi iснування. 18. Про обрання зберiгача, у якого будуть вiдкриватися рахунки в цiнних паперах. 19. Про розiрвання (припинення дiї) договору на ведення реєстру з реєстратором. 20. Про порядок вилучення сертифiкатiв акцiй. 21. Про визначення способу персонального повiдомлення про дематерiалiзацiю акцiонерiв, номiнальних утримувачiв, обраних загальними зборами зберiгача та депозитарiй. 22. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом року. Загальними зборами прийнятi рiшення про обрання голови, секретаря загальних зборiв, лiчильної комiсiї та затверджений регламент зборiв. Вiдмiнено рiшення про припинення дiяльностi Товариства шляхом реорганiзацiї у ТОВ.Вiдкликана комiсiї з реорганiзацiї та припиненi її повноваження. Затвердженi звiти Правлiння, Наглядової ради, Ревiзiйної комiсiї за 2012 р., баланс та рiчний звiт за 2012 р. Затверджений порядок розподiлу прибутку, а саме - 100% прибутку направлений на розвиток виробництва. Дивiденди у поточному роцi не виплачувати. Змiнено найменування Товариства згiдно вимог ЗУ "Про акцiонернi товариства".Затвердженi статут в новiй редакцiї та Положення про Наглядову раду Товариства. Обранi члени Наглядової ради, затвердженi умови цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди; обрана особа, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради. Обраний ревiзор Товариства. Прийнятi рiшення про переведення випуску акцiй в бездокументарну форму iснування (дематерiалiзацiя) та затверджене рiшення про дематерiалiзацiю. Обрана особа, якiй наданi повноваження стосовно визначення дати припинення ведення реєстру. Обранi депозитарiй та зберiгач. Визначена дата припинення дiї договору на ведення реєстру з реєстратором. Визачений порядок вилучення сертифiкатiв акцiй. Визначений спосiб персонального повiдомлення про дематерiалiзацiю акцiонерiв, номiнальних утримувачiв, обраних загальними зборами зберiгача та депозитарiй. Прийняте рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом року. Пропозицiй до перелiку питань порядку денного чергових загальних зборiв вiд акцiонерiв не надходило. Позачерговi збори акцiонерiв в звiтному роцi не проводились.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.