Дата розміщення: 29.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. фудитора - фізичної особи - підприємця) ТОВ "Трансаудит"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 23865010
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 65044 м. Одеса пр-т Шевченка,б.2
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 1463, 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** д/н, д/н, д/н, д/н
Текст аудиторського висновку (звіту) Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності Приватного акціонерного товариства „Грона” 1. Адресат: акціонери, спостережна рада, правління товариства 2. Вступний параграф 2.1.1. Основні відомості про товариство Приватне акціонерне товариство „Грона”, код за ЄДРПОУ 00415863, с. Ламбрівка Тарутинського району Одеської обл., 68534, тел. 0487-405659, електронна адреса victoriya@agroyug.com.ua , дата первинної державної реєстрації відкритим акціонерним товариством – 17.03. 1997 р, дата реєстрації приватним акціонерним товариством 20.03. 2013 р., чисельність акціонерів - три юридичні особи та 82 фізичні особи, чисельність працівників – 18. 2.1.2. Опис аудиторської перевірки (звіт щодо дотримання вимог законодавчих та нормативних актів) Нами відповідно до Міжнародних стандартів аудиту та Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики), затверджених Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку рішенням від 29.09. 2011 р. № 1360 та зареєстрованих Міністерством юстиції України 28.11. 2011 р. за № 1358/20096, а також роз’яснень до цих Вимог, затверджених рішенням комісії від 03.04. 2012 р. № 472, проведено аудит повного пакету фінансової звітності Відкритого акціонерного товариства „Грона”, в складі в Балансу (Звіту про фінансовий стан) на 31.12. 2013 р., Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) за 2013 р., Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2013 р. та Звіту про власний капітал за 2013 р. а також пояснювальних приміток до цієї звітності з метою визначення повноти, достовірності та відповідності вимогам чинного законодавства. Концептуальною основою для складання фінансових звітів товариства була облікова політика (відповідно до вимог статті 1 Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність” та національного П(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"), як сукупність принципів, методів і процедур, що використовуються товариством в поточному обліку та для складання і подання фінансової звітності. Її було визначено наказом по товариству від 29.12. 2006 р. № 24 та протягом 2007-2013 рр. не змінювалась. 2.2. Відповідальність управлінського персоналу за підготовку та достовірне подання фінансових звітів Керівні посадові особи товариства несуть відповідальність за складання та достовірне подання фінансової звітності за 2013 р. відповідно до вимог положень (стандартів) бухгалтерського обліку та за таку організацію внутрішнього контролю, яку він визначає доцільним для забезпечення складання фінансової звітності, що не матиме суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або суттєвих помилок. 2.3. Відповідальність аудитора за надання висновку стосовно фінансової звітності Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо зазначеної фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Аудит здійснено відповідно до положень Міжнародних стандартів аудиту, які вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих перекручень та викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів стосовно сум і їх розкриття і фінансовій звітності. Вибір процедур визначається судженням аудитора, включно щодо оцінки ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. З метою застосування цих чи інших процедур при виконанні оцінки ризиків аудитором досліджуються заходи внутрішнього контролю, пов’язані з складанням та достовірним поданням акціонерним товариством фінансової звітності, що надає достовірну та справедливу інформацію. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність виконаних управлінським персоналом облікових оцінок та оцінку загального подання фінансової звітності. Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої думки. 3. Модифікована аудиторська думка щодо повного комплекту фінансових звітів 3.1. Підстави для висловлення умовно-позитивної модифікованої думки 3.1.1. Обмеження обсягу роботи аудитора Параграфом 4а Міжнародного стандарту аудиту 501 "Аудиторські докази – додаткові міркування щодо відібраних елементів" передбачено: якщо запаси підприємства є суттєвими для фінансової звітності підприємства, аудитор повинен отримати достатні та прийнятні аудиторські докази щодо їх наявності і стану шляхом присутності під час інвентаризації. Якщо ж аудитор не має можливості отримати достатні та прийнятні аудиторські докази щодо наявності та стану запасів, він відповідно до п. 13 Міжнародного стандарту аудиту 705 "Модифікації думки у звіті незалежного аудитора" не може підтвердити фінансову звітність підприємства – суб’єкта аудиту, а повинен висловити умовно-позитивну думку або відмовитись від висловлення думки щодо фінансової звітності. Аудитором в жовтні звітного року було повідомлено емітента цінних паперів про потребу залучення його до участі в річній інвентаризації, але відповідного запрошення отримано не було. 3.1.2. Інші факти та обставини, які впливають на достовірність фінансової звітності До інших фактів та обставин відноситься застаріла облікова політика 3.2. Умовно-позитивна думка На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, про які йдеться мова в попередніх параграфах, фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Приватного акціонерного товариства „Грона” і його фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився, та на 31.12. 2013 р. відповідно до вимог положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Фінансові результати звітного року (валюта балансу 14840 тис. грн., чистий дохід 16576 тис. грн., чистий прибуток 315 тис. грн.), відображені в фінансовій звітності, підтверджуються. 4. Інша допоміжна інформація 4.1. Відповідність вартості чистих активів вимогам чинного законодавства За приписами частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України, якщо після закінчення другого та кожного наступного фінансового року вартість чистих активів акціонерного товариства виявиться меншою від статутного капіталу, товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартість чистих активів товариства стає меншою від мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законом, товариство підлягає ліквідації. В товариства вартість чистих активів на кінець звітного року - 6205 тис. грн. значно більше статутного капіталу - 699,0 тис. грн. 4.2. Наявність суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається товариством Параграфом 1 Міжнародного стандарту аудиту 720 "Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність" встановлено відповідальність аудитора стосовно зазначеної інформації. Аудитор ознайомлюється з нею оскільки суттєві невідповідності між перевіреною аудитором фінансовою звітністю та іншою інформацією ставлять під сумнів достовірність перевіреної фінансової звітності. Фінансова звітність Відкритого акціонерного товариства „Грона” є складовою частиною Додатку 38 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.12.2013 р. N 2868 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.12. 2013 р. за N 2180/24712. Вона також надається державному реєстратору та до органів державної статистики. Аудитором розглянуто зазначену іншу інформацію і жодних суттєвих невідповідностей не ідентифіковано. 4.3. Виконання товариством значних правочинів За приписами пункту 4 частини першої статті 2 Закону України "Про акціонерні товариства" - значний правочин - правочин (крім правочину з розміщення товариством власних акцій), учинений акціонерним товариством, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом, становить 10 і більше відсотків вартості активів товариства, за даними останньої річної фінансової звітності. За приписами частини першої статті 70 того ж закону рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, приймається наглядовою радою. Статутом акціонерного товариства можуть бути визначені додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину. У разі неприйняття наглядовою радою рішення про вчинення значного правочину питання про вчинення такого правочину може виноситися на розгляд загальних зборів. Аудитом не ідентифіковано здійснення товариством в звітному році значних правочинів 4.4. Стан корпоративного управління Корпоративне управління - це система відносин між виконавчим органом товариства, його радою, акціонерами та іншими зацікавленими особами. Корпоративне управління окреслює межі, в яких визначаються завдання товариства, засоби виконання цих завдань, здійснення моніторингу діяльності товариства. Наявність ефективної системи корпоративного управління збільшує вартість капіталу, компанії заохочуються до більш ефективного використання ресурсів, що створює базу для зростання. Нову редакцію Принципів корпоративного управління України, затверджено рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 24.01. 2008 р. N 52. Результати виконання процедур з метою висловлення думки щодо стану корпоративного управління, у тому числі внутрішнього аудиту, згідно з положеннями Закону України "Про акціонерні товариства" дозволяють сформулювати висновок, що в цілому в товаристві мається: відповідность системи корпоративного управління у товаристві вимогам Закону України "Про акціонерні товариства" та вимогам статуту; відображення інформації про стан корпоративного управління у розділі "Інформація про стан корпоративного управління" річного звіту акціонерного товариства, яка складається згідно до вимог "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затверджених рішенням Комісії від 03.12.2013 N 2826, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 24.13.2013 за N 2180/24712. 4.5. Ідентифікація та оцінки аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства Міжнародним стандартом аудиту 240 "Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності" передбачено виконання аудитором низки процедур, характер, час та обсяг яких відповідають оціненим ризикам суттєвого викривлення внаслідок шахрайства на рівні фінансової звітності. За результатами зазначеного виконання в акціонерному товаристві не ідентифіковано ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства. 5. Основні відомості про аудиторську фірму 5.1. Фірма „Трансаудит” у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю (код за ЄДРПОУ 23865010) 5.2. Свідоцтво про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності за N 1463 видано відповідно до рішення Аудиторської палати України від 26.01. 2001 р. N 98 та чинне до 30.11. 2015 р. 5.3. Місцезнаходження: пр. Шевченка 2, м. Одеса, 65044 (для листування: абонентська скринька 10, м. Одеса, 65026) 5.4. Телефон 0661-370872, електронна адреса tau@te.net.ua. 6. Дата і номер договору на проведення аудиту – договір від 12. 03. 2014 р. № 14045. 7. Дата початку та дата закінчення аудиту – відповідно 12.03. 2014 р. – 12. 04. 2014 р. 8. Незалежний аудитор, директор фірми “Трансаудит” Бейгельзімер М.Г. (Сертифікат АПУ серії А № 000501 від 29.10. 2004 р. строком дії - 29.10. 2014 р.) 9. Дата аудиторського висновку (звіту незалежного аудитора) – 12.04. 2014 р. Змістовна частина аудиторського звіту щодо достовірності фінансової звітності Приватного акціонерного товариства „Грона” 1. Стан бухгалтерського обліку товариства Акціонерне товариство здійснювало бухгалтерський облік господарських операцій щодо майна і результатів своєї діяльності в натуральному вимірі та в узагальненому грошовому виразі шляхом безперервного документального і взаємопов’язаного їх відображення. Підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій були первинна документація, всі дані, що зафіксовані в них, систематизовано на рахунках бухгалтерського обліку шляхом подвійного запису. Стан первинних документів та облікових реєстрів задовільний, а тому мається аналітична база для забезпечення детальних даних для прийняття управлінських рішень та формування фінансової, податкової та статистичної звітності. Досліджені питання, сформульовані Міжнародним стандартом аудиту 510 „Перше завдання – залишки на початок періоду”, і з огляду на зроблений фірмою „Трансаудит” аудиторський висновок за 2012 р., незмінність облікової політики та ретельне порівняння рядків форм фінансової звітності, встановлено, що початкові (2013 р.) залишки по рахункам товариства є достовірними. Складання і надавання користувачам фінансової звітності робилось своєчасно. Звітність складено в національній валюті України - гривні, при цьому дані в звітності наведені із заокругленням до тисяч гривень. Показники в річних звітних формах товариства узгоджені відповідно до положень Методичних рекомендацій з перевірки порівнянності фінансових звітів, затверджених наказом МФУ від 11.04. 2013 р. № 476 зі змінами, затвердженими наказами від 27.06. 2013 р. та від 30.12. 2013 р.№ 1192. Висновок: поточний бухгалтерський облік та фінансова звітність товариства були повними, відповідали приписам Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, чинним положенням (стандартам) бухгалтерського обліку, встановленій товариством обліковій політиці. 2. Аудит нематеріальних активів Протягом звітного року нематеріальних активів не малось 3. Аудит основних засобів За даними балансу звітності станом в звітному році в товариства мались такі основні засоби та інші необоротні матеріальні активи (грн.): Рахунок Сальдо по Дт на 01.01.2013 р. (первісна вартість) Сальдо по Дт на 31.12.2013 р. (первісна вартість) Номер Назва 10 Основні засоби 6016098 6134043 101 Земельні ділянки 103 Будинки та споруди 2469875 2477333 104 Машини та обладнання 1945284 2055771 105 Транспортні засоби 106 Інструменти, прилади та інвентар 787185 787185 109 Інші основні засоби 813754 813754 Сума накопиченої амортизації основних засобів станом 31.12.2013 р. склала 5393436 грн., залишкова вартість 741170 грн. Накопичена амортизація дорівнює 87,9 % первісної вартості основних засобів. Нарахування амортизації на основні засоби здійснювалось методом зменшення залишкової вартості. . Частину основних засобів надано до операційної оренди, втім рахунки інвестиційної нерухомості не застосовувались та рядки балансу 1015-1017 не заповнювались., Висновок: дані фінансової звітності товариства відповідають даним реєстрів аналітичного та синтетичного обліку основних засобів товариства та первинним документам, наданим на розгляд аудиторам. Склад основних засобів, достовірність і повнота їх оцінки, а також ступінь розкриття інформації в цілому відповідають вимогам П(С)БО 7 “Основні засоби”. 4. Аудит довгострокових біологічних активів В рядках 1020-1022 балансу розкрито інформацію про довгострокові біологічні активи рослинництва, які оцінені за справедливою вартістю – 4369283 грн. (сума накопиченої амортизації довгострокових біологічних активів станом на 31.12.2013 р. - 2397928 грн., залишкова вартість – 1971355 грн.). Склад цих активів, достовірність і повнота їх оцінки, а також ступінь розкриття інформації в цілому відповідають вимогам П(С)БО 30 „Біологічні активи ” 5. Аудит довгострокових фінансових інвестицій Довгострокових фінансових інвестицій товариство не робило. 6. Аудит бухгалтерського обліку запасів та правильності їх списання Облік товарно-матеріальних цінностей (запасів), запроваджений у товаристві, дає повну та об’єктивну інформацію про їх придбання, зберігання ї продаж. Одиницею бухгалтерського обліку запасів є їх найменування або однорідна група. Станом на 31.12. 2013 р. прикінцеве сальдо запасів складалось лише з запасних частин (25 тис. грн.) Надходження запасів обліковувалось за їх первісною вартістю в розрізі класифікаційних груп. Зокрема, первісна власність придбаних за плату запасів складалась з ціни постачальника, витрат на заготівлю, вантажно-розвантажувальні роботи та інших витрат, пов’язаних з придбанням та доведенням до стану придатності для використання. Відпуск запасів у виробництво провадився методом середньозваженої собівартості. Запасів, переданих на комісію чи у заставу, не малось. Неліквідних, залежаних та зіпсованих запасів немає. Переоцінки не робились. Визнання первісної оцінки та оцінка запасів, а також розкриття інформації відповідали вимогам П(С)БО 9 “Запаси”. 7. Аудит дебіторської заборгованості Дебіторську заборгованість в цілому оцінено в балансі реально, простроченої немає, резерву сумнівних боргів немає. Резерв сумнівних боргів не формувався. Дебіторська заборгованість склала 98,7% всіх обігових коштів, чим суттєво їх пов’язувала. Аудитом в цілому підтверджується достовірність розміру заборгованості, а також повнота розкриття інформації про неї відповідно до П(С)БО 10 “Дебіторська заборгованість”. 8. Аудит грошових коштів Залишок коштів на банківських рахунках та в касі станом на 31.12. 2014 р. був нульовим, що обумовлено сезонним характером господарської діяльності товариства Наявність нульового залишку грошових коштів підтверджується даними касової книги, банківськими витягами, інформацією форм 3 і 5 та актами узгодження з банками. 9. Аудит витрат майбутніх періодів Інших оборотних активів та витрат майбутніх періодів не малось. 10. Аудит зобов’язань Виконаний аудит дає обґрунтовану підставу для висловлення думки: інформація про зобов’язання, тобто теперішню заборгованість товариства, яка виникла внаслідок минулих подій і погашення якої, за очікуванням, спричинить вибуття ресурсів, котрі втілюють в собі майбутні економічні вигоди, розкрита відповідно до положень П(С)БО 11 “Зобов’язання ”. достовірно та й без суттєвих перекручень . Є реальними, легальними та чинними розмір поточних зобов’язань у фінансовій звітності товариства, тобто зобов’язань, що будуть погашені протягом операційного циклу або мають бути погашеними протягом 2013 р. - 8635420 грн 11. Аудит власного капіталу Нижче наведені складові власного капіталу (грн.) Елемент капіталу Сальдо на 31.12. 2013 р Зареєстрований капітал 699000 Додатковий вкладений капітал 2280000 Інший додатковий капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1034000 Неоплачений капітал Вилучений капітал Вбачається, що інформацію про формування та розмір власного капіталу, тобто залишкової частки в активах товариства після вирахування всіх його зобов’язань, розкрито за приписами П(С)БО 5 “ Звіт про власний капітал ”, достовірно та справедливо. Станом на 31.12. 2013 р. заявлений статутний капітал сплачено в повному обсязі в встановлені законодавством терміни. Неоплаченого або вилученого капіталу немає. Акцій на пред’явника, привілейованих акцій, та облігацій товариством не випускалось. 12. Аудит результатів фінансово-господарської діяльності Аудиторська перевірка дає обґрунтовання для висловлення думки щодо справедливості та достовірності відображених результатів фінансово-господарської діяльності товариства Відображення доходів в бухгалтерському обліку здійснено відповідно до приписів П(С)БО 15 “Доходи”. Аудитом підтверджується, що дані стосовно доходу, наведені в фінансовій звітності, відповідають записам в первинних документах та облікових реєстрах. Тому достовірним є значення чистого доходу (виручки) від реалізації (товарів, робіт, послуг) – 16576 тис. грн. За результатами аудиту встановлено, що дані стосовно витрат, наведені в фінансовій звітності, відповідають записам в первинних документах та облікових реєстрах. Це твердження підтверджується зокрема, вибірковою перевіркою нарахування заробітної плати та внесків до фондів соціального страхування. Структура витрат була такою, тис. грн. № п/п Назва складових Номер рахунку Сума 1 Адміністративні витрати 92 64 2 Інші витрати операційної діяльності 94 3673 3 4 5 Інші витрати 97 В цілому відображення витрат в обліку здійснено відповідно до приписів Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 “Витрати”. 13. Аналіз показників фінансової звітності Показники та формули їх розрахунку Значення на 31.12. 2013 р. (за 2013 р. Оптима-льне зна-чення 1.Коефіцієнти ліквідності: 1.1. Поточної ліквідності або покриття Підсумок ІІ – ІII розділів активу К1.1= ------------------------------------------------- Підсумок ІII - V розділів пасиву 1.2. Термінової або швидкої ліквідності Підсумок ІІ – ІII розділів активу – рядки 1100-1110 К1.2= ---------------------------------------------- Підсумок ІII - V розділів пасиву 1.3. Абсолютної або критичної ліквідності Грошові кошти (код рядку 1165) К1.3= ------------------------------------------------------------ Підсумок ІII - V розділів пасиву 1,41 1,39 0,00 більше 2,0 1,0-2,0 0,25 – 0,5 2. Коефіцієнт фінансової стійкості або фінансування ( покриття зобов’язань власним капіталом) ІІ + ІІІ + ІV+ V розділи пасиву К2= --------------------------------------------------- Підсумок І розділу пасиву 1,39 менше 1,0 3. Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії) І розділ пасиву балансу К3= ----------------------------------- Всього за активами балансу 0,42 0.25-0,5 4. Рентабельність операційних витрат чистий прибуток (код рядку 2315 ф.2) К4= ------------------------------------------------ х 100% (код рядку 2550 ф. 2) 1,94 5. Рентабельність реалізації чистий прибуток (код рядку 2315 ф.2) К5= --------------------------------------------х 100% (код рядку 2000 ф. 2)- 1,93 6. Рентабельність активів чистий прибуток (код рядку 2315 ф.2) К6= ---------------------------------------------------х 100% ф. 1 (ряд. 1300 (гр. 3) + ряд. 1300 (гр. 4)) / 2) 2,12 більше 0 З інформації таблиці вбачається, що фінансовий стан товариства в звітному році був задовільним. Дані фінансової звітності реально відображають фактичний фінансовий стан товариства. Протягом звітного року не відбувалось дій, які могли суттєво вплинути на фінанси-господарський стан та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів. Маються підстави для висловлення думки про можливість безупинного функціонування товариства, як суб’єкта господарювання. Директор фірми Трансаудит”, незалежний аудитор Бейгельзімер М.Г. (сертифікат АПУ серії А № 000501 від 29.10. 2004 р. строком дії до 29.10. 2014 р.) Дата складання 12.04. 2013 р.
д/н
д/н
д/н