Дата розміщення: 29.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 738 741 0 0 738 741
будівлі та споруди 428 417 0 0 428 417
машини та обладнання 158 234 0 0 158 234
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 152 90 0 0 152 90
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 738 741 0 0 738 741
Опис Станом на 31.12.2013 р. за даними бухгалтерського облiку первiсна вартiсть основних засобiв, складає 6134 тис. грн., знос - 5393 тис. грн., залишкова вартiсть - 741 тис. грн. Знос основних засобiв складає 87,92%. Первiсна вартiсть основних засобiв за групами: будiвлi та споруди- 2477 тис. грн., машинi та обладнання - 2149 тис. грн., iншi - 90 тис. грн. Основнi засоби I групи iснують з 1980 року.Будiвлi знаходяться у доброму станi. Усi будiвлi та споруди знаходяться в експлуатацiї. Основнi засоби II групи експлуатуються на 70% , строк їх знахождення в експлуатацiї станивить вiд 8 до 23 рокiв. Iншi основнi засоби це обладнання з виноградарства. Обладнанню приблизно 12-17 рокiв та використовується на 80%. Суттєвих змiн у вартостi основних засобiв у звiтному роцi не вiдбувалось. Обмежень на використання основних засобiв не iснує.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 6205 5890
Статутний капітал (тис.грн.) 699 699
Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 699 699
Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй НКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Нацiонального положення (стандарту) бухгалтерського облiку 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 73 вiд 07.02.2013 р. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв(6205.000 тис.грн. ) бiльше скоригованого статутного капiталу(699.000 тис.грн. ).Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року.