Річний звіт за 2012 рік


2. Звіт про фінансові результати
за 2012 рік

Форма N 2-м Код за ДКУД 1801007
Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 10350 5665
Непрямі податки та інші вирахування з доходу 020 (1725) (944)
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010 - 020) 030 8625 4721
Інші операційні доходи 040 0 0
Інші доходи 050 0 0
Разом чисті доходи (030 + 040 + 050) 070 8625 4721
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 080 (7534) (3754)
Інші операційні витрати 090 (0) (0)
Вписуваний рядок - у тому числі 091 0 0
Вписуваний рядок 092 0 0
Інші витрати 100 (807) (737)
Разом витрати (080 + 090 + 100) 120 (8341) (4491)
Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120) 130 284 230
Податок на прибуток 140 (0) (0)
Чистий прибуток (збиток) (130 - 140) 150 284 230
Забезпечення матеріального заохочення 160 0 0
Вписуваний рядок - Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів 201 0 0
Вписуваний рядок - Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів 202 0 0

Примітки: д/н


Керівник

 

(підпис)

Паланчук Майя Яковлiвна

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Бакалiна Галина Iванiвна