Річний звіт за 2012 рік


Фінансовий звіт
суб'єкта малого підприємництва

Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2013
Підприємство Приватне акціонерне товариство "Грона" за ЄДРПОУ 00415863
Територія   за КОАТУУ 5124784430
Організаційно-правова форма господарювання Відкрите акціонерне товариство за КОПФГ 231
Орган державного управління   за КОДУ 7774
Вид економічної діяльності за КВЕД 01.11 
Середня кількість працівників 13    
Одиниця виміру тис. грн.    
Адреса 68534 Одеська область Тарутинський р-н с. Ламбрiвка д/в
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) v
за міжнародними стандартами фінансової звітності

1. Баланс
на 31.12.2012

Форма N 1-м Код за ДКУД 1801006
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Незавершені капітальні інвестиції 020 0 0
Основні засоби:
залишкова вартість 030 909 738
первісна вартість 031 6016 6016
знос 032 (5107) (5278)
Довгострокові біологічні активи:
справедлива (залишкова) вартість 035 1810 2298
первісна вартість 036 3577 4369
накопичена амортизація 037 (1767) (2071)
Довгострокові фінансові інвестиції: 040 0 0
Інші необоротні активи 070 0 0
Усього за розділом I 080 2719 3036
II. Оборотні активи
Виробничі запаси 100 155 317
Поточні біологічні активи 110 235 836
Готова продукція 130 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість 160 3763 10771
первісна вартість 161 3763 10771
резерв сумнівних боргів 162 (0) (0)
Дебіторська заборгованість за розрахунками: 170 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 0 0
Поточні фінансові інвестиції 220 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті 230 0 20
у тому числі в касі 231 0 0
в іноземній валюті 240 0 0
Інші оборотні активи 250 0 0
Усього за розділом II 260 4153 11944
III. Витрати майбутніх періодів 270 0 0
IV. Необоротні активи та групи 275 0 0
Баланс 280 6872 14980


Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 699 699
Додатковий вкладений капітал 320 2280 2280
Резервний капітал 340 2192 2192
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 435 719
Неоплачений капітал 360 (0) (0)
Усього за розділом I 380 5606 5890
II. Забезпечення таких витрат і платежів 430 0 0
III. Довгострокові зобов'язання 480 0 0
IV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків 500 0 0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 0 0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 194 8068
Поточні зобов'язання за розрахунками:
з бюджетом 550 0 0
зі страхування 570 0 0
з оплати праці 580 0 0
Вписуваний рядок - Зобов`язання, пов`язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 0 0
Інші поточні зобов'язання 610 1072 1022
Усього за розділом IV 620 1266 9090
V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0
Баланс 640 6872 14980
3 рядка 580 графа 4; Прострочені зобов`язання з оплати праці 665 0

Примітки: д/н


Керівник

 

(підпис)

Паланчук Майя Яковлiвна

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Бакалiна Галина Iванiвна