Річний звіт за 2012 рік

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 04.08.2012
Кворум зборів** 93.65
Опис Порядок денний зборiв: 1. Обрання голови, секретаря загальних зборiв та лiчильної комiсiї. Затвердження регламенту загальних зборiв. 2. Затвердження звiту правлiння товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2011 рiк. 3. Затвердження звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї товариства аз 2011 рiк. 4. Затвердження звiту Наглядової ради товариства за 2011 рiк. 5. Затвердження абалнсу та рiчного звiту товариства за 2011 рiк. 6. Затвердження порядку розподiлу прибутку, строку та порядку виплати дивiдендiв. 7. Про змiну найменування та припинення дiяльностi товарсиват шляхом реорганiзацiї, а саме - перетворення в товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю. 8. Про обрання комiсiї з реорганiзацiї товариства та визначення її повноважень. 9.Про вiдкликання органiв управлiння товариства. 10. Про умови та порядок обмiну акцiй товариства на частки у статутному капiталi товариства, що утворюється. 11. Про строки оцiнки та викупу акцiй в акцiонерi, якi вимагають цього, у разi, якщо цi акцiонери не голосували за прийняття загальними зборами рiшення про реорганiзацiю i звернулись до товариства з письмовою заявою. Загальними зборами, що вiдбулися 04.08.2012 року обрани робочi органи зборiв та затверджен регламент роботи зборiв. За резуьтатами зборiв затвердженi: звiт правлiння товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2011 рiк; звiт та висновки ревiзiйної комiсiї за 2011 рiк; звiт наглядової ради товариства за 2011 рiк; баланс та рiчний звiт товариства за 2011 рiк. затвердили порядок розподiлу прибутку, а саме - 5% направити до резервного капiталу, 95% на розвиток виробництва. Дивiденди у поточному роцi не виплачувати. Вирiшили змiнити найменування та припинити дiяльнiсть Вiдкритого акцiонерного товариства "Грона" шляхом реорганiзацiї, а саме - перетворення в товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Шато Грона". Обрали комiсiю з реорганiзацiї товариства, вiдкликали органи управлiння товариства, а саме: правлiння, наглядову раду, ревiзiйну комiсiю. Затвердили умови та порядок обмiну акцiй товариства на частки в статутному капiталу товариства, що утворюється. Затвердили строк оцiнки та викупу акцiй в акцiонерiв, якi вимагають цього, у разi, якщо акцiонери не голосували за прийняття загальними зборами рiшення про реорганiзацiю i звернулись до товариства з письмовою заявою. Пропозицiй до перелiку питань порядку денного чергових загальних зборiв вiд акцiонерiв не надходило. Позачерговi збори акцiонерiв в звiтному роцi не проводились.


Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 18.05.2012
Кворум зборів** 58.39
Опис Порядок денний загальних зборiв: 1. Обрання голови, секретаря загальних зборiв та лiчильної комiсiї. Затвердження регламенту загальних зборiв. 2. Затвердження звiту Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2011 р. 3. Затвердження звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2011 р. 4. Затвердження звiту Наглядової ради Товариства за 2011 р. 5. Затвердження балансу та рiчного звiту Товариства за 2011 р. 6. Затвердження порядку розподiлу прибутку, строку та порядку виплати дивiдендiв. 8. Про припинення дiяльностi Товариства шляхом реорганiзацiї, а саме - перетворення в товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю. 9. Про обрання комiсiї з реорганiзацiї Товариства та визначення її повноважень. 10. Про вiдкликання органiв управлiння Товариства. 11. Про умови та порядок обмiну акцiй Товариства на частки в статутному капiталi товариства, що утворюється. 12. Про строк оцiнки та викупу акцiй в акцiонерiв, якi вимагають цього, у разi, якщо цi акцiонери не голосували за прийняття загальними зборами рiшення про реорганiзацiю i звернулись до товариства з письмовою заявою. Згiдно протоколу пiдсумкiв реєстрацiї акцiонерiв для участi у загальних зборах ВАТ "Грона" вiд 18.05.2012 року зареєстровано 1628784 голосуючих акцiй, що складає 58,39% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй товариства. У зв'язку iз вiдсутнiстю кворуму загальнi збори не вiдбулись.


Вид загальних зборів* чергові позачергові
  X
Дата проведення 29.10.2012
Кворум зборів** 52.19
Опис Порядок денний загальних зборiв: 1. Обрання голови, секретаря загальних зборiв та лiчильної комiсiї. Затвердження регламенту загальних зборiв. 2. Затвердження звiту про наслiдки обмiну акцiй у статутному капiталi ВАТ ГРОНА на письмовi зобов"язання про видачу вiдповiдної кiлькостi часток у статутному капiталi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю, що створюється внаслiдок реорганiзацiї ВАТ ГРОНА. 3. Затвердження звiту Комiсiї з реорганiзацiї ВАТ ГРОНА. 4. Затвердження передавального акту. 5. Затвердження перелiку майна, що передається на баланс товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю, що створюється внаслiдок реорганiзацiї ВАТ ГРОНА. Згiдно протоколу пiдсумкiв реєстрацiї акцiонерiв для участi у загальних зборах ВАТ "Грона" вiд 29.10.2012 року зареєстровано 1457609 голосуючих акцiй, що складає 52,19% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй товариства. У зв'язку iз вiдсутнiстю кворуму загальнi збори не вiдбулись.