Річний звіт за 2012 рік

7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
ТОВ "Вiкторiя-Вiн"ярдс"31034459д/н, Одеська область, Тарутинський р-н, 68534, с. Ламбрiвка, д/н26.01.2001116067441.5161160674000
ТОВ "АГРО-ЮГ"20952731д/н, Одеська область, Тарутинський р-н, 68534, с. Ламбрiвка, д/н31.08.200080190928.68328769801909000
ТОВ "Приват-Консалтiнг"22449083д/н, Одеська область, Тарутинський р-н, 68534, с. Ламбрiвка, д/н27.02.200265570023.454655700000
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
д/нд/нд/нд/нд/нд/нд/нд/нд/н
Усього 2618283 93.65272687 2618283 0 0 0