Річний звіт за 2012 рік

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

6.1.1. Посада Голова комiсiї з реорганiзацiї
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паланчук Майя Яковлiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи КМ, 294063, 17.02.2005, Тарутинським РВ УМВС України в Одеськiй обл.
6.1.4. Рік народження** 1975
6.1.5. Освіта** незакiнчена вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 2
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ "Грона, агроном.
6.1.8. Опис Голова комiсiї з реорганiзацiї з моменту його призначення є керiвником Товариства та уповноважений представляти його iнтереси у правовiдносинах з третiми особами, має право вчиняти будь-якi дiї вiд iменi акцiонерного товариства без довiреностi, пiдписувати вiд його iменi будь-якi документи, в тому числi, але не виключно, договори. До комiсiї з реорганiзацiї з моменту її призначення переходять повноваження щодо управлiння справами Товариства. Голова комiсiї з реорганiзацiї представляють Товариство у вiдносинах з третiми особами та виступають у судi вiд iменi Товариства. Комiсiя з реорганiзацiї: - виконує повноваження органiв управлiння Товариства; - здiйснює дiї, необхiднi для розмiщення в друкованих засобах масової iнформацiї, в яких публiкуються вiдомостi про державну реєстрацiю юридичної особи, повiдомлення про припинення юридичної особи та про порядок i строк заявлення кредиторами вимог до неї; - здiйснює обмiн акцiй Товариства на письмовi зобов_язання про видачу вiдповiдної кiлькостi часток у статутному капiталi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю _ правонаступника Товариства; - вживає усiх можливих заходiв щодо виявлення кредиторiв, письмово повiдомляє їх про прийняття рiшення щодо припинення юридичної особи, забезпечує надання документiв юридичної особи вiдповiдним державним органам для проведення перевiрок, у разi їх призначення, вiдповiдно до закону; - здiйснює iнвентаризацiю майна Товариства; - вживає заходiв щодо стягнення дебiторської заборгованостi; - заявляє в установленому порядку заперечення щодо заявлених до Товариства вимог кредиторiв; - скликає та забезпечує проведення загальних зборiв акцiонерiв Товариства, на яких приймається рiшення щодо затвердження звiту комiсiї з реорганiзацiї з виконання порядку, умов та строкiв перетворення Товариства у товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю та затверджується передавальний акт; - складає звiт про наслiдки обмiну акцiй у статутному фондi Товариства на письмовi зобов_язання про видачу вiдповiдної кiлькостi часток у статутному капiталi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю _ правонаступника Товариства; - звiтує перед загальними зборами акцiонерiв про наслiдки виконання порядку, умов та строкiв перетворення Товариства у товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю; - складає та пiдписує передавальний акт; - забезпечує проведення установчих зборiв товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю _ правонаступника Товариства; - передає в установленому законодавством порядку документи, що пiдлягають обов_язковому зберiганню, вiдповiдним архiвним установам; - вживає заходiв щодо проведення державної реєстрацiї припинення юридичної особи в порядку, встановленому Законом України _Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв_; - вживає iншi, передбаченi чинним законодавством України заходи, пов_язанi з припиненням акцiонерного товариства шляхом перетворення у товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю. Винагорода, у т.ч. у натуральнiй формi, не сплачувалась. Посадова особа отримує заробiтну плату згiдно штатного розкладу. У звiтному роцi посадовою особою отримана заробiтна плата у розмiрi 15560,52 грн. Посадова особа призначена загальними зборами товариства (протокол вiд 04.08.2012 року). Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи - 2 р. Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. Попереднi посади: агроном.


6.1.1. Посада Член комiсiї з реорганiзацiї - головний бухгалтер
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Бакалiна Галина Iванiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи КМ, 738183, 30.11.2001, Тарутинським РВ УМВС України в Одеськiй обл.
6.1.4. Рік народження** 1970
6.1.5. Освіта** середньо-технiчна
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 2
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ "Грона, бухгалтер.
6.1.8. Опис До компетенцiї головного бухгалтера вiдноситься: -органiзацiя бухгалтерського облiку в товариствi; -забезпечення дотримання в товариствi встановлених єдиних методичних основ бухгалтерського облiку, складання i надання у встановленi термiни вiдповiдної звiтностi; -керiвництво роботою по забезпеченню контролю вiдображення на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй, дотримання порядку оформлення первинних документiв i реєстрiв бухгалтерського облiку, фiнансової звiтностi, розрахункiв i платiжних зобов'язань; -забезпечення суворого дотримання фiнансової дисциплiни, кошторисiв адмiнiстративно-господарських i iнших витрат, законностi списання з бухгалтерських балансiв недостач, дебiторської заборгованостi i iнших витрат; -забезпечення правильного нарахування i своєчасного перерахування платежiв до державного бюджету, внескiв на державне соцiальне страхування, засобiв на фiнансування капiтальних вкладень, погашення у встановленi термiни заборгованостi банкам по позиках; вiдрахування засобiв до фондiв i резервiв; -забезпечення здiйснення економiчного аналiзу господарсько-фiнансової дiяльностi товариства за даними бухгалтерського облiку i звiтностi в цiлях виявлення внутрiгосподарських резервiв, попередження втрат i непродуктивних витрат; -органiзацiя i контроль проведення ревiзiй, iнвентаризацiй грошових коштiв, товарно-матерiальних цiнностей i основних фондiв, розрахункiв i платiжних зобов'язань; -контроль правильностi облiку заробiтної платнi, дотримання фiнансової i касової дисциплiни; -контроль стягнення у встановленi термiни дебiторської i погашення кредиторської заборгованостi, дотримання платiжної дисциплiни; -контроль роботи персоналу головної бухгалтерiї. До комiсiї з реорганiзацiї з моменту її призначення переходять повноваження щодо управлiння справами Товариства. Голова комiсiї з реорганiзацiї представляють Товариство у вiдносинах з третiми особами та виступають у судi вiд iменi Товариства. Комiсiя з реорганiзацiї: - виконує повноваження органiв управлiння Товариства; - здiйснює дiї, необхiднi для розмiщення в друкованих засобах масової iнформацiї, в яких публiкуються вiдомостi про державну реєстрацiю юридичної особи, повiдомлення про припинення юридичної особи та про порядок i строк заявлення кредиторами вимог до неї; - здiйснює обмiн акцiй Товариства на письмовi зобов_язання про видачу вiдповiдної кiлькостi часток у статутному капiталi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю _ правонаступника Товариства; - вживає усiх можливих заходiв щодо виявлення кредиторiв, письмово повiдомляє їх про прийняття рiшення щодо припинення юридичної особи, забезпечує надання документiв юридичної особи вiдповiдним державним органам для проведення перевiрок, у разi їх призначення, вiдповiдно до закону; - здiйснює iнвентаризацiю майна Товариства; - вживає заходiв щодо стягнення дебiторської заборгованостi; - заявляє в установленому порядку заперечення щодо заявлених до Товариства вимог кредиторiв; - скликає та забезпечує проведення загальних зборiв акцiонерiв Товариства, на яких приймається рiшення щодо затвердження звiту комiсiї з реорганiзацiї з виконання порядку, умов та строкiв перетворення Товариства у товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю та затверджується передавальний акт; - складає звiт про наслiдки обмiну акцiй у статутному фондi Товариства на письмовi зобов_язання про видачу вiдповiдної кiлькостi часток у статутному капiталi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю _ правонаступника Товариства; - звiтує перед загальними зборами акцiонерiв про наслiдки виконання порядку, умов та строкiв перетворення Товариства у товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю; - складає та пiдписує передавальний акт; - забезпечує проведення установчих зборiв товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю _ правонаступника Товариства; - передає в установленому законодавством порядку документи, що пiдлягають обов_язковому зберiганню, вiдповiдним архiвним установам; - вживає заходiв щодо проведення державної реєстрацiї припинення юридичної особи в порядку, встановленому Законом України _Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв_; - вживає iншi, передбаченi чинним законодавством України заходи, пов_язанi з припиненням акцiонерного товариства шляхом перетворення у товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю. Винагорода, у т.ч. у натуральнiй формi, не сплачувалась. Посадова особа отримує заробiтну плату згiдно штатного розкладу.У звiтному роцi посадовою особою отримана заробiтна плата у розмiрi 15560,52 грн. Посадова особа призначена загальними зборами акцiонерiв (протокол вiд 04.08.2012 року).Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи - 2 р. Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. Попереднi посади: бухгалтер.


6.1.1. Посада Член комiсiї з реорганiзацiї
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паланчук Iван Миколайович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи КК, 822127, 20.08.1997, Тарутинським РО УМВД України в одеськiй областi
6.1.4. Рік народження** 1978
6.1.5. Освіта** середня-спецiальна
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**  
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ "Грона", заст. мех. майстерень
6.1.8. Опис До комiсiї з реорганiзацiї з моменту її призначення переходять повноваження щодо управлiння справами Товариства. Голова комiсiї з реорганiзацiї представляють Товариство у вiдносинах з третiми особами та виступають у судi вiд iменi Товариства. Комiсiя з реорганiзацiї: - виконує повноваження органiв управлiння Товариства; - здiйснює дiї, необхiднi для розмiщення в друкованих засобах масової iнформацiї, в яких публiкуються вiдомостi про державну реєстрацiю юридичної особи, повiдомлення про припинення юридичної особи та про порядок i строк заявлення кредиторами вимог до неї; - здiйснює обмiн акцiй Товариства на письмовi зобов_язання про видачу вiдповiдної кiлькостi часток у статутному капiталi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю _ правонаступника Товариства; - вживає усiх можливих заходiв щодо виявлення кредиторiв, письмово повiдомляє їх про прийняття рiшення щодо припинення юридичної особи, забезпечує надання документiв юридичної особи вiдповiдним державним органам для проведення перевiрок, у разi їх призначення, вiдповiдно до закону; - здiйснює iнвентаризацiю майна Товариства; - вживає заходiв щодо стягнення дебiторської заборгованостi; - заявляє в установленому порядку заперечення щодо заявлених до Товариства вимог кредиторiв; - скликає та забезпечує проведення загальних зборiв акцiонерiв Товариства, на яких приймається рiшення щодо затвердження звiту комiсiї з реорганiзацiї з виконання порядку, умов та строкiв перетворення Товариства у товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю та затверджується передавальний акт; - складає звiт про наслiдки обмiну акцiй у статутному фондi Товариства на письмовi зобов_язання про видачу вiдповiдної кiлькостi часток у статутному капiталi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю _ правонаступника Товариства; - звiтує перед загальними зборами акцiонерiв про наслiдки виконання порядку, умов та строкiв перетворення Товариства у товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю; - складає та пiдписує передавальний акт; - забезпечує проведення установчих зборiв товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю _ правонаступника Товариства; - передає в установленому законодавством порядку документи, що пiдлягають обов_язковому зберiганню, вiдповiдним архiвним установам; - вживає заходiв щодо проведення державної реєстрацiї припинення юридичної особи в порядку, встановленому Законом України _Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв_; - вживає iншi, передбаченi чинним законодавством України заходи, пов_язанi з припиненням акцiонерного товариства шляхом перетворення у товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю. Винагорода, у т.ч. у натуральнiй формi, не сплачувалась. Посадова особа призначена загальними зборами товариства (протокол вiд 04.08.2012 року). Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стажа керiвної роботи не має. Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. Попереднi посади: заст.мех.майстерень.


6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
д/нд/нд/нд/нд/нд/нд/нд/нд/нд/н
Усього