Річний звіт за 2012 рік

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

В звiтному перiодi середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв облiкового складу - 13 осiб, середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом - 17 осiб, чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу(дня,тижня) - 7. Фонд оплати працi в звiтному роцi склав - 273,5 тис. грн. Розмiр фонду оплати працi збiльшився вiдносно попереднього року на 1,5 тис. грн. Кадрова програма емiтента,спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв операцiйним потребам емiтента, не розроблялась.