Річний звіт за 2012 рік

16. Відомості про аудиторський висновок

Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності Відкритого акціонерного товариства Грона 1. Адресат: акціонери, спостережна рада, правління товариства 2. Вступний параграф 2.1.1. Основні відомості про товариство Відкрите акціонерне товариство Грона, код за ЄДРПОУ 00415863, с. Ламбрівка Тарутинського району Одеської обл., 68534, тел. 0487-405659, електронна адреса plan@agroyug.com.ua, victoriya@agroyug.com.ua , дата первинної державної реєстрації (як відкрите акціонерне товариство) – 17.03. 1997 р. Станом на 31.12. 2012 р. товариство не змінювало організаційно-правову форму господарювання 2.1.2. Опис аудиторської перевірки (звіт щодо дотримання вимог законодавчих та нормативних актів) Нами відповідно до Міжнародних стандартів аудиту та Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики), затверджених Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку рішенням від 29.09. 2011 р. № 1360 та зареєстрованих Міністерством юстиції України 28.11. 2011 р. за № 1358/20096, проведено аудит повного пакету фінансової звітності Відкритого акціонерного товариства Грона, в складі Балансу станом на 31.12. 2011 р. та Звіту про фінансові результати за 2011 р. а також опису важливих аспектів облікової політики і інших пояснювальних приміток. Концептуальною основою для складання фінансових звітів товариства була облікова політика (відповідно до вимог статті 1 Закону України Про бухгалтерський облік та фінансову звітність та П(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"), як сукупність принципів, методів і процедур, що використовуються товариством в поточному обліку та для складання і подання фінансової звітності. Її було визначено наказом по товариству від 29.12. 2006 р. № 24 та протягом 2007-2012 рр. не змінювалась. 2.2. Відповідальність управлінського персоналу за підготовку та достовірне подання фінансових звітів 2.2. Відповідальність управлінського персоналу за підготовку та достовірне подання фінансових звітів Керівні посадові особи товариства несуть відповідальність за: - вибір належних принципів бухгалтерського обліку і їх послідовне використання; - застосування обґрунтованих облікових оцінок і розрахунків; - дотримання вимог міжнародних стандартів фінансової звітності (далі МСФЗ) або розкриття всіх істотних відхилень від них в примітках до фінансової звітності товариства; - підготовку фінансової звітності згідно з приписами МСФЗ, з огляду на припущення, що товариство продовжуватиме свою діяльність в досяжному майбутньому, за винятком випадків, коли таке припущення не буде правомірним; - облік і розкриття у фінансовій звітності всіх подій після дати балансу, які вимагають коригування або розкриття; - розкриття всіх претензій у зв'язку з судовими позовами, які були, або, можливо будуть в найближчому майбутньому; - достовірне розкриття у фінансовій звітності інформації про всі надані кредити або гарантії від імені керівництва; - розробку, впровадження і забезпечення функціонування ефективної системи внутрішнього контролю в товаристві; - вживання заходів в межах своєї компетенції для захисту активів товариства; - виявлення і запобігання фактам шахрайства і інших зловживань. 2.3. Відповідальність аудитора за надання висновку стосовно фінансової звітності товариства Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо зазначеної фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Аудит здійснено відповідно до положень Міжнародних стандартів аудиту, які вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих перекручень та викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів стосовно сум і їх розкриття і фінансовій звітності. Вибір процедур визначається судженням аудитора, включно щодо оцінки ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. З метою застосування цих чи інших процедур при виконанні оцінки ризиків аудитором досліджуються заходи внутрішнього контролю, пов’язані з складанням та достовірним поданням акціонерним товариством фінансової звітності, що надає достовірну та справедливу інформацію. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність виконаних управлінським персоналом облікових оцінок та оцінку загального подання фінансової звітності. Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої думки. 3. Модифікована аудиторська думка щодо повного комплекту фінансових звітів 3.1. Підстави для висловлення умовно-позитивної модифікованої думки 3.1.1. Обмеження обсягу роботи аудитора Параграфом 4а Міжнародного стандарту аудиту 501 "Аудиторські докази – додаткові міркування щодо відібраних елементів" передбачено: якщо запаси підприємства є суттєвими для фінансової звітності підприємства, аудитор повинен отримати достатні та прийнятні аудиторські докази щодо їх наявності і стану шляхом присутності під час інвентаризації. Якщо ж аудитор не має можливості отримати достатні та прийнятні аудиторські докази щодо наявності та стану запасів, він відповідно до п. 13 Міжнародного стандарту аудиту 705 "Модифікації думки у звіті незалежного аудитора" не може підтвердити фінансову звітність підприємства – суб’єкта аудиту, а повинен висловити умовно-позитивну думку або відмовитись від висловлення думки щодо фінансової звітності. Аудитором в жовтні звітного року було повідомлено емітента цінних паперів про потребу залучення його до участі в річній інвентаризації, але відповідного запрошення отримано не було. 3.1.2. Інші факти та обставини, які впливають на достовірність фінансової звітності Станом на дату складання фінансової звітності з деякими кредиторами товариства не було здійснено підтвердження заборгованостей актами звіряння, що може вплинути на достовірність фінансової звітності. 3.2. Умовно-позитивна думка На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, про які йдеться мова в попередніх параграфах, фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Відкритого акціонерного товариства Грона,і його фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився, та на 31.12. 2011 р. відповідно до вимог положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Фінансові результати звітного року (валюта балансу 14980 тис. грн., чистий дохід 8625 тис. грн., чистий прибуток 284 тис. грн.), відображені в фінансовій звітності, підтверджуються. 4. Інша допоміжна інформація 4.1. Відповідність вартості чистих активів вимогам чинного законодавства За приписами частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України, якщо після закінчення другого та кожного наступного фінансового року вартість чистих активів акціонерного товариства виявиться меншою від статутного капіталу, товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартість чистих активів товариства стає меншою від мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законом, товариство підлягає ліквідації. В товариства вартість чистих активів на кінець звітного року 5890,4 тис. грн. значно більше статутного капіталу 699,0 грн. 4.2. Наявність суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається товариством Параграфом 1 Міжнародного стандарту аудиту 720 "Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність" встановлено відповідальність аудитора стосовно зазначеної інформації. Аудитор ознайомлюється з нею оскільки суттєві невідповідності між перевіреною аудитором фінансовою звітністю та іншою інформацією ставлять під сумнів достовірність перевіреної фінансової звітності. Фінансова звітність Відкритого акціонерного товариства Грона є складовою частиною Додатку 37 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.12.2006 р. N 1591 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.02. 2007 р. за N 97/13364. Вона також подається до органів державної статистики. Аудитором розглянуто зазначену іншу інформацію і будь-яких суттєвих невідповідностей не ідентифіковано. 4.3. Виконання товариством значних правочинів За приписами пункту 4 частини першої статті 2 Закону України "Про акціонерні товариства" - значний правочин - правочин (крім правочину з розміщення товариством власних акцій), учинений акціонерним товариством, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом, становить 10 і більше відсотків вартості активів товариства, за даними останньої річної фінансової звітності. За приписами частини першої статті 70 того ж закону рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, приймається наглядовою радою. Статутом акціонерного товариства можуть бути визначені додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину. У разі неприйняття наглядовою радою рішення про вчинення значного правочину питання про вчинення такого правочину може виноситися на розгляд загальних зборів. Аудитом встановлено, що в звітному році товариство не здійснювало будь-яких значних правочинів 4.4. Стан корпоративного управління Корпоративне управління - це система відносин між виконавчим органом товариства, його радою, акціонерами та іншими зацікавленими особами. Корпоративне управління окреслює межі, в яких визначаються завдання товариства, засоби виконання цих завдань, здійснення моніторингу діяльності товариства. Наявність ефективної системи корпоративного управління збільшує вартість капіталу, компанії заохочуються до більш ефективного використання ресурсів, що створює базу для зростання. Нову редакцію Принципів корпоративного управління України, затверджено рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 24.01. 2008 р. N 52. З огляду на вимоги цих Принципів аудитор визначає стан корпоративного управління в товаристві як задовільний. 4.5. Ідентифікація та оцінки аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства Міжнародним стандартом аудиту 240 "Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності" передбачено виконання аудитором низки процедур, характер, час та обсяг яких відповідають оціненим ризикам суттєвого викривлення внаслідок шахрайства на рівні фінансової звітності. За результатами зазначеного виконання в акціонерному товаристві не ідентифіковано ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства. 5. Основні відомості про аудиторську фірму 5.1. Фірма Трансаудит у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю (код за ЄДРПОУ 23865010) 5.2. Свідоцтво про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності за N 1463 видано відповідно до рішення Аудиторської палати України від 26.01. 2001 р. N 98 та чинне до 30.11. 2015 р. 5.3. Місцезнаходження: пр. Шевченка 2, м. Одеса, 65044 (для листування: абонентська скринька 10, м. Одеса, 65026) 5.4. Телефон 0661-370872, електронна адреса tau@te.net.ua. 6. Дату і номер договору на проведення аудиту – договір від 14. 03. 2013 р. № 1377. 7. Дата початку та дата закінчення аудиту – відповідно 14.03. 2013 р. – 14. 04. 2013 р. 8. Незалежний аудитор, директор фірми Трансаудит Бейгельзімер М.Г. (Сертифікат АПУ серії А № 000501 від 29.10. 2004 р. строком дії - 29.10. 2014 р.) 9. Дата аудиторського висновку (звіту незалежного аудитора) – 14.04. 2013 р. Змістовна частина аудиторського звіту щодо достовірності фінансової звітності Відкритого акціонерного товариства Грона 1. Стан бухгалтерського обліку товариства Акціонерне товариство здійснювало бухгалтерський облік господарських операцій щодо майна і результатів своєї діяльності в натуральному вимірі та в узагальненому грошовому виразі шляхом безперервного документального і взаємопов’язаного їх відображення. Підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій були первинна документація, всі дані, що зафіксовані в них, систематизовано на рахунках бухгалтерського обліку шляхом подвійного запису. Стан первинних документів та облікових реєстрів задовільний, а тому мається аналітична база для забезпечення детальних даних для прийняття управлінських рішень та формування фінансової, податкової та статистичної звітності. Оскільки аудиторську перевірку фінансової звітності товариства за 2011 р. робила фірма Трансаудит (висновок від 28.04. 2012 р.), що вона підтвердила правильність прикінцевих залишків по обліковим рахункам, то аудитор відповідно до норм Міжнародного стандарту аудиту № 510 Перше завдання – залишки на початок періоду обмежився встановленням їх тотожності початковим залишкам по рахунках звітності за 2012 р. Тотожність, яку було підтверджено, є доказом правильності початкових залишків. Складання і надавання користувачам фінансової звітності робилось своєчасно. Звітність складена в національній валюті України - гривні, при цьому дані в звітності наведені із заокругленням до цілих тисяч гривень. Показники в усіх формах річної фінансової звітності товариства узгоджені відповідно до Методичних рекомендацій з перевірки порівнянності фінансових звітів, затверджених наказом МФУ від 22.12.2008 р. N 1524 зі змінами, внесеними наказами Мінфіну від 29.12. 2009 р. N 1572, від 15.02.2010 р. № 72, від 12.01. 2011 р. № 10 та від 15.06. 2011 р. N 722. Висновок: поточний бухгалтерський облік та фінансова звітність товариства були повними, відповідали приписам Закону України Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні, чинним положенням (стандартам) бухгалтерського обліку, встановленій товариством обліковій політиці. 2. Аудит нематеріальних активів Протягом звітного року нематеріальних активів не малось 3. Аудит основних засобів За даними фінансової звітності станом в звітному році в товариства мались такі основні засоби та інші необоротні матеріальні активи (грн.): Рахунок\Сальдо по Дт на 01.01.2012 р. (первісна вартість)\Сальдо по Дт на 31.12.2012 р. (первісна вартість)\Номер\Назва 10\Основні засоби\6016098\6016098 101\Земельні ділянки 103\Будинки та споруди\2469875\2469875 104\Машини та обладнання\1945284\1945284 105\Транспортні засоби\787185\787185 106\Інструменти, прилади та інвентар 109\Інші основні засоби813754\813754 Сума накопиченої амортизації основних засобів станом на 31.12.2012 р. склала 5278202 грн., залишкова вартість - 737896 грн. Накопичена амортизація дорівнює 87,7 % первісної вартості основних засобів. Нарахування амортизації на основні засоби здійснювалось методом зменшення залишкової вартості. Розбіжностей не визначено. Частину основних засобів надано до операційної оренди, втім рахунки інвестиційної нерухомості не застосовувались. Висновок: дані фінансової звітності товариства відповідають даним реєстрів аналітичного та синтетичного обліку основних засобів товариства та первинним документам, наданим на розгляд аудиторам. Склад основних засобів, достовірність і повнота їх оцінки, а також ступінь розкриття інформації в цілому відповідають вимогам П(С)БО 7 Основні засоби. 4. Аудит довгострокових біологічних активів В рядках 35-37 балансу розкрито інформацію про довгострокові біологічні активи рослинництва, які оцінені за справедливою вартістю – 3577282 грн. (сума накопиченої амортизації довгострокових біологічних активів станом на 31.12.2012 р. - 1766853 грн., залишкова вартість - 1982785 грн.). Склад цих активів, достовірність і повнота їх оцінки, а також ступінь розкриття інформації в цілому відповідають вимогам П(С)БО 30 Біологичні активи 5. Аудит довгострокових фінансових інвестицій Довгострокових фінансових інвестицій товариство не робило. 6. Аудит бухгалтерського обліку виробничих запасів, сировини, матеріалів, палива та правильність їх списання Облік товарно-матеріальних цінностей (запасів), запроваджений у товаристві, дає повну та об’єктивну інформацію про їх придбання, зберігання ї продаж. Одиницею бухгалтерського обліку запасів є їх найменування або однорідна група. Станом на 31.12. 2012 р. прикінцеве сальдо запасів мало такий вигляд в розрізі класифікаційних груп Група\Номер рахунка (субрахунка) На кінець року, тис. грн. 1) Виробничі запаси: - сировина та матеріали; - купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби; - паливо; - тара і тарні матеріали; - будівельні матеріали; - запасні частини; - матеріали сільськогосподарського призначення;\155\317 - малоцінні та швидкозношувані предмети. 2) Тварини на вирощуванні та відгодівлі 3) Незавершене виробництво\235\836 4) Готова продукція 5) Товари РАЗОМ\390\1153 Надходження запасів обліковувалось за їх первісною вартістю в розрізі класифікаційних груп. Зокрема, первісна власність придбаних за плату запасів складалась з ціни постачальника, витрат на заготівлю, вантажно-розвантажувальні роботи та інших витрат, пов’язаних з придбанням та доведенням до стану придатності для використання. Відпуск запасів у виробництво провадився методом середньозваженої собівартості. Запасів, переданих на комісію чи у заставу, не малось. Неліквідних, залежаних та зіпсованих запасів немає. Переоцінки не робились. Визнання первісної оцінки та оцінка запасів, а також розкриття інформації відповідали вимогам П(С)БО 9 Запаси. 7. Аудит дебіторської заборгованості Дебіторську заборгованість в цілому оцінено в балансі реально, простроченої немає, резерву сумнівних боргів немає. Резерв сумнівних боргів не формувався. Дебіторська заборгованість склала 90,2% всіх обігових коштів, чим суттєво їх пов’язувала. Аудитом в цілому підтверджується достовірність розміру заборгованості, а також повнота розкриття інформації про неї відповідно до П(С)БО 10 Дебіторська заборгованість. 8. Аудит грошових коштів Нижче наведено дані про залишки коштів на банківських рахунках та в касі товариства Номер рахунку у головній книзі\Назва\Назва банку та номер рахунку банку\Сальдо на 31.12. 2011 р., грн. 311\Поточний рахунок в національній валюті\ АБ Південний МФО 328209 26005314663\0,00 312\Поточний рахунок в іноземн.валюті\АБ Південний МФО 328209 26002310466302\0,00 311\Поточний рахунок в національній валюті\Од.обл.дирекція” Райффайзен Банк Аваль” МФО 328351 2600784039\0,00 311\Поточний рахунок в національній валюті\ПАТ ”Марфін Банк” м.Іллічівськ МФО 328168\0,00 311\Поточний рахунок в національній валюті\ПАТ ”Універсал Банк” м.Київ МФО 322001\0,00 311\Поточний рахунок в національній валюті\ПАТ ”Банк Восток” м. Дніпропетровськ МФО 307123\20441,00 Загальний прикінцевий практично нульовий залишок грошових коштів підтверджується даними касової книги, банківськими витягами, інформацією форм 3 і 5 та актами узгодження з банками. 9. Аудит витрат майбутніх періодів Інших оборотних активів та витрат майбутніх періодів не малось. 10. Аудит зобов’язань Виконаний аудит дає обґрунтовану підставу для висловлення думки: інформація про зобов’язання, тобто теперішню заборгованість товариства, яка виникла внаслідок минулих подій і погашення якої, за очікуванням, спричинить вибуття ресурсів, котрі втілюють в собі майбутні економічні вигоди, розкрита відповідно до положень П(С)БО 11 Зобов’язання. достовірно та й без суттєвих перекручень . Протягом року товариство не формувало жодних забезпечень виплат наступних витрат і платежів не мало довгострокових зобов’язань. Малась значна кредитна заборгованість – 1022 тис. грн., що дорівнює 100% всіх поточних зобов’язань. Є реальними, легальними та чинними розмір поточних зобов’язань у фінансовій звітності товариства, тобто зобов’язань, що будуть погашені протягом операційного циклу або мають бути погашеними протягом 2013 р. 11. Аудит власного капіталу Нижче наведені складові власного капіталу (грн.) Елемент капіталу\Сальдо на 31.12. 2012 р Статутний капітал\699000 Пайовий капітал Додатковий вкладений капітал\643000 Інший додатковий капітал\1637000 Резервний капітал\2192000 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)\719300 Неоплачений капітал\ Вилучений капітал\ Вбачається, що інформацію про формування та розмір власного капіталу, тобто залишкової частки в активах товариства після вирахування всіх його зобов’язань, розкрито за приписами П(С)БО 5 Звіт про власний капітал, достовірно та справедливо. Станом на 31.12. 2012 р. заявлений статутний капітал сплачено в повному обсязі в встановлені законодавством терміни. Неоплаченого або вилученого капіталу немає. Акцій на пред’явника, привілейованих акцій, та облігацій товариством не випускалось. 12. Аудит результатів фінансово-господарської діяльності Аудиторська перевірка дає обґрунтовання для висловлення думки щодо справедливості та достовірності відображених результатів фінансово-господарської діяльності товариства Відображення доходів в бухгалтерському обліку здійснено відповідно до приписів П(С)БО 15 Доходи. Аудитом підтверджується, що дані стосовно доходу, наведені в фінансовій звітності, відповідають записам в первинних документах та облікових реєстрах. Тому достовірним є значення доходу (виручки) від реалізації (товарів, робіт, послуг) – 10350 тис. грн. та інших операційних доходів – 717 тис. грн. За результатами аудиту встановлено, що дані стосовно витрат, наведені в фінансовій звітності, відповідають записам в первинних документах та облікових реєстрах. Це твердження підтверджується зокрема, вибірковою перевіркою нарахування заробітної плати та внесків до фондів соціального страхування. Структура витрат була такою № п/\Назва складових\Номер рахунку\Сума, тис. грн 1\Адміністративні витрати\92\32 2\Інші витрати операційної діяльності\94\525 3\ 4\ 5\Інші витрати\97 В цілому відображення витрат в обліку здійснено відповідно до приписів Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 Витрати. 13. Аналіз показників фінансової звітності Аналіз показників фінансового стану наведено нижче, при цьому показники ліквідності та платоспроможності обчислено станом на 31.12. 2012 р., а показники рентабельності - за 2012 р. Показники та формули їх розрахунку Значення на 31.12. 2012 р. (за 2012 р.) Оптима-льне значення 1.Коефіцієнти ліквідності: 1.1. Поточної (загальної) ліквідності або покриття Підсумок ІІ розділу активу + рядок 270 К1.1= ------------------------------------------------- ІV розділ пасиву + рядок 630 1.2. Термінової або швидкої ліквідності Подсумок ІІ розділу активу – рядки 100-140 + рядок 270 К1.2= ---------------------------------------------- Підсумок ІV розділу пасиву + рядок 630 1.3. Абсолютної або критичної ліквідності Грошові кошти (коди рядків 230-240) К1.3= ------------------------------------------------ Підсумок IV розділу пасиву 1,31 1,19 00,0 більше2,0 1,0-2,0 0,25 – 0,5 2. Коефіцієнт фінансової стійкості або фінансування ( покриття зобов’язань власним капіталом) ІІ + ІІІ + ІV+ V розділи пасиву К2= --------------------------------------------------- Підсумок І розділу пасиву 1,54 менше 1,0 3. Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії) І розділ пасиву балансу К3= ----------------------------------- Всього за активами балансу 0,39 0.25-0,5 4. Рентабельність операційних витрат чистий прибуток (код рядку 225 ф. 2 ) К4= ------------------------------------------ х 100% (код рядку 280 ф. 2) 3,42 5. Рентабельність реалізації чистий прибуток (код рядку 225 ф. 2 ) К5= -------------------------------------х 100% (рядок 35 ф.2) 3,29 6. Рентабельність активів чистий прибуток (код рядку 225 ф. 2 ) К6= ----------------------------------х 100% ф. 1 (ряд. 280 (гр. 3) + ряд. 280 (гр. 4)) / 2) 2,62 більше 0 З даних таблиці вбачається, що фінансовий стан товариства у звітному періоді був задовільним, воно працювало рентабельне. Дані фінансової звітності реально відображають фактичний фінансовий стан. Протягом 2012 р. не відбувалось дій, які могли суттєво вплинути на фінансово-господарський стан та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів. Безумовно доцільне висловити думку про можливість безупинного функціонування товариства, як суб’єкта господарювання, згідно з вимогами МСА 570 "Безперервність". Незалежний аудитор, директор фірми Трансаудит Бейгельзімер М.Г. сертифікат АПУ серії А № 000501 від 29.10.2004 р. строком дії до 29.10. 2014 р.) 14.04. 2013 р.