Річний звіт за 2012 рік

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 909 738 0 0 909 738
будівлі та споруди 450 428 0 0 450 428
машини та обладнання 244 158 0 0 244 158
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 215 152 0 0 215 152
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 909 738 0 0 909 738
Опис Станом на 31.12.2012 р. за даними бухгалтерського облiку первiсна вартiсть основних засобiв, складає 6016 тис. грн., знос - 5278 тис. грн., залишкова вартiсть - 738 тис. грн. Знос основних засобiв складає 87,73%. Основнi засоби I групи iснують з 1980 року.Будiвлi знаходяться у доброму станi. Усi будiвлi та споруди знаходяться в експлуатацiї. Основнi засоби II групи експлуатуються на 70% , строк їх знахождення в експлуатацiї станивить вiд 7 до 22 рокiв. Транспорт має строк експлуатацiї вiд 17 до 4 рокiв та експлуатується на 50-60 %. Iнше обладнання - це обладнання з виноградарства. Використовується ТОВ "Агро-Юг" на правах оренди. Обладнанню приблизно 11-16 рокiв та використовується на 80%. Суттєвих змiн у вартостi основних засобiв у звiтному роцi не вiдбувалось. Обмежень на використання основних засобiв не iснує.

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 5890 5606
Статутний капітал (тис.грн.) 699 699
Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 699 699
Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського облiку 2"Баланс",затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України 31.03.99 N 87. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв(5890.000 тис.грн. ) бiльше скоригованого статутного капiталу(699.000 тис.грн. ).Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року.