Річний звіт за 2012 рік

12. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) ВАТ "Грона" - акцiонерне товариство по вирощуванню сiльськогосподарських культур i їх переробки. Пiдприємство "Грона" було створено в 1944 роцi на базi колишньої нiмецької колонiї. На той час було 50 дворiв, небагато виноградних плантацiй, пункт переробки винограду. З 1975-86 роки радгосп - завод "Грона" був головним пiдприємством Тарутинського виробничого об'єднання виноградарських радгоспiв. У березнi 1997 року в процесi приватизацiї було створено вiдкрите акцiонерне товариство "Грона". Пiдприємство займається вирощуванням винограду, зернових i технiчних культур. Для переробки винограду є великий переробний цех, що переробляє 12 тис тонн сировини за сезон. У листопадi 1997 року у зв'язку з тим, що в господарствi площi виноградних плантацiй зменшилися до 2000 га, цех переробки вiддали в оренду строком на 5 рокiв ТОВ "Агро-Юг". Загальними зборами акцiонерного товариства, якi вiдбулись 04.08.2012 року прийняте рiшення про змiну найменування та припинення дiяльностi Вiдкритого акцiонерного товариства "Грона" шляхом реорганiзацiї, а саме - перетворення в Товарисвтво з обмеженою вiдповiдальнiстю "Шато Грона".
Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом ПрАТ "Грона" має наступнi структурнi пiдроздiли: - автопарк; - тракторно-польова бригада; - виноградна бригада; - тваринництво; - будiвельна бригада; - дитячий садок "Берiзка"; - електробригада; - їдальня; - апарат управлiння. Всi робiтники даних пiдроздiлiв проживають на територiї с. Ламбрiвка i виконують обов'язки, пов'язанi з виробництвом продукцiї або з обслуговуванням працiвникiв товариства. Змiни органiзацiйної структури емiтента в звiтному роцi не вiдбувалось. Товариство дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та вiдокремлених структурних пiдроздiлiв не має. Найбiльш перспективним напрямом дiяльностi товариства є виноградарство.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій Пропозицiї щодо реорганiзацiїї з боку третiх осiб до товариства не надходили.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) Рiчна фiнансова звiтнiсть складається згiдно вимог П(С)БО 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", П(С)БО 2 "Баланс", П(С)БО 3 "Звiт про фiнансовi результати". На протязi звiтного перiоду товариство забезпечувало незмiннiсть облiкової полiтики, визначеної вiдповiдним наказом по пiдприємству. Активи товариства класифiкуються вiдповiдно iз вимогами П(С)БО. До складу необоротних активiв товариством вiдноситься вартiсть нематерiальних активiв, незавершеного будiвництва, основних засобiв та iнших фiнансових iнвестицiй. Облiк надходження, вибуття та наявнiсть основних засобiв та iнших необоротних матерiальних активiв товариством здiйснюється згiдно з вимогами Положення (стандарту) бухгалтерського облiку № 7 "Основнi засоби". До основних засобiв пiдприємством вiднесенi матерiальнi активи, очiкуваний строк використання яких бiльше одного року та первiсною вартiстю бiльше однiєї тисячi гривень. Товариством до складу малоцiнних необоротних матерiальних активiв вiднесено активи вартiстю менше як одна тисяча гривень та строком експлуатацiї бiльше одного року. Нарахування амортизацiї основних засобiв здiйснюється прямолiнiйним методом. Данi аналiтичного облiку основних засобiв вiдповiдають даним синтетичного облiку. Формування в бухгалтерському облiку iнформацiї про запаси здiйснюється згiдно з Положенням (стандартом) бухгалтерського облiку 9 "Запаси". Розкриття iнформацiї щодо запасiв пiдприємства вiдповiдає вимогам зазначеного Положення. Визнання поточної дебiторської заборгованостi за продукцiю, товари, роботи та послуги здiйснюється згiдно П(С)БО 10 "Дебiторська заборгованiсть. Згiдно до П(С)БО 17 "Податок на прибуток" . Визнання, облiк та оцiнка зобов'язань емiтента здiйснюється з додержанням вимог нацiональних стандартiв та принципiв бухгалтерського облiку, а саме П(С)БО 11 "Зобов'язання". Сума власного капiталу в цiлому вiдображається у фiнансовiй звiтностi у вiдповiдностi з вимогами П(С)БО. Облiк надходження, вибуття та наявнiсть основних засобiв та iнших необоротних матерiальних активiв товариством здiйснюється згiдно з вимогами Положення (стандарту) бухгалтерського облiку № 7 "Основнi засоби". До основних засобiв пiдприємством вiднесенi матерiальнi активи, очiкуваний строк використання яких бiльше одного року та первiсною вартiстю бiльше однiєї тисячi гривень. Товариством до складу малоцiнних необоротних матерiальних активiв вiднесено активи вартiстю менше як одна тисяча гривень та строком експлуатацiї бiльше одного року.
Текст аудиторського висновку Аудиторський висновок (звiт незалежного аудитора) щодо фiнансової звiтностi Вiдкритого акцiонерного товариства _Грона_ 1. Адресат: акцiонери, спостережна рада, правлiння товариства 2. Вступний параграф 2.1.1. Основнi вiдомостi про товариство Вiдкрите акцiонерне товариство _Грона_, код за ЄДРПОУ 00415863, с. Ламбрiвка Тарутинського району Одеської обл., 68534, тел. 0487-405659, електронна адреса plan@agroyug.com.ua, victoriya@agroyug.com.ua , дата первинної державної реєстрацiї (як вiдкрите акцiонерне товариство) _ 17.03. 1997 р. Станом на 31.12. 2012 р. товариство не змiнювало органiзацiйно-правову форму господарювання 2.1.2. Опис аудиторської перевiрки (звiт щодо дотримання вимог законодавчих та нормативних актiв) Нами вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту та Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики), затверджених Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку рiшенням вiд 29.09. 2011 р. № 1360 та зареєстрованих Мiнiстерством юстицiї України 28.11. 2011 р. за № 1358/20096, проведено аудит повного пакету фiнансової звiтностi Вiдкритого акцiонерного товариства _Грона_, в складi Балансу станом на 31.12. 2011 р. та Звiту про фiнансовi результати за 2011 р. а також опису важливих аспектiв облiкової полiтики i iнших пояснювальних примiток. Концептуальною основою для складання фiнансових звiтiв товариства була облiкова полiтика (вiдповiдно до вимог статтi 1 Закону України _Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть_ та П(С)БО 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi"), як сукупнiсть принципiв, методiв i процедур, що використовуються товариством в поточному облiку та для складання i подання фiнансової звiтностi. Її було визначено наказом по товариству вiд 29.12. 2006 р. № 24 та протягом 2007-2012 рр. не змiнювалась. 2.2. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за пiдготовку та достовiрне подання фiнансових звiтiв 2.2. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за пiдготовку та достовiрне подання фiнансових звiтiв Керiвнi посадовi особи товариства несуть вiдповiдальнiсть за: - вибiр належних принципiв бухгалтерського облiку i їх послiдовне використання; - застосування об'рунтованих облiкових оцiнок i розрахункiв; - дотримання вимог мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (далi МСФЗ) або розкриття всiх iстотних вiдхилень вiд них в примiтках до фiнансової звiтностi товариства; - пiдготовку фiнансової звiтностi згiдно з приписами МСФЗ, з огляду на припущення, що товариство продовжуватиме свою дiяльнiсть в досяжному майбутньому, за винятком випадкiв, коли таке припущення не буде правомiрним; - облiк i розкриття у фiнансовiй звiтностi всiх подiй пiсля дати балансу, якi вимагають коригування або розкриття; - розкриття всiх претензiй у зв'язку з судовими позовами, якi були, або, можливо будуть в найближчому майбутньому; - достовiрне розкриття у фiнансовiй звiтностi iнформацiї про всi наданi кредити або гарантiї вiд iменi керiвництва; - розробку, впровадження i забезпечення функцiонування ефективної системи внутрiшнього контролю в товариствi; - вживання заходiв в межах своєї компетенцiї для захисту активiв товариства; - виявлення i запобiгання фактам шахрайства i iнших зловживань. 2.3. Вiдповiдальнiсть аудитора за надання висновку стосовно фiнансової звiтностi товариства Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо зазначеної фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами аудиту. Аудит здiйснено вiдповiдно до положень Мiжнародних стандартiв аудиту, якi вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих перекручень та викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв стосовно сум i їх розкриття i фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур визначається судженням аудитора, включно щодо оцiнки ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. З метою застосування цих чи iнших процедур при виконаннi оцiнки ризикiв аудитором дослiджуються заходи внутрiшнього контролю, пов_язанi з складанням та достовiрним поданням акцiонерним товариством фiнансової звiтностi, що надає достовiрну та справедливу iнформацiю. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятнiсть виконаних управлiнським персоналом облiкових оцiнок та оцiнку загального подання фiнансової звiтностi. Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення нашої думки. 3. Модифiкована аудиторська думка щодо повного комплекту фiнансових звiтiв 3.1. Пiдстави для висловлення умовно-позитивної модифiкованої думки 3.1.1. Обмеження обсягу роботи аудитора Параграфом 4а Мiжнародного стандарту аудиту 501 "Аудиторськi докази _ додатковi мiркування щодо вiдiбраних елементiв" передбачено: якщо запаси пiдприємства є суттєвими для фiнансової звiтностi пiдприємства, аудитор повинен отримати достатнi та прийнятнi аудиторськi докази щодо їх наявностi i стану шляхом присутностi пiд час iнвентаризацiї. Якщо ж аудитор не має можливостi отримати достатнi та прийнятнi аудиторськi докази щодо наявностi та стану запасiв, вiн вiдповiдно до п. 13 Мiжнародного стандарту аудиту 705 "Модифiкацiї думки у звiтi незалежного аудитора" не може пiдтвердити фiнансову звiтнiсть пiдприємства _ суб_єкта аудиту, а повинен висловити умовно-позитивну думку або вiдмовитись вiд висловлення думки щодо фiнансової звiтностi. Аудитором в жовтнi звiтного року було повiдомлено емiтента цiнних паперiв про потребу залучення його до участi в рiчнiй iнвентаризацiї, але вiдповiдного запрошення отримано не було. 3.1.2. Iншi факти та обставини, якi впливають на достовiрнiсть фiнансової звiтностi Станом на дату складання фiнансової звiтностi з деякими кредиторами товариства не було здiйснено пiдтвердження заборгованостей актами звiряння, що може вплинути на достовiрнiсть фiнансової звiтностi. 3.2. Умовно-позитивна думка На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, про якi йдеться мова в попереднiх параграфах, фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Вiдкритого акцiонерного товариства _Грона_,i його фiнансовi результати i рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився, та на 31.12. 2011 р. вiдповiдно до вимог положень (стандартiв) бухгалтерського облiку. Фiнансовi результати звiтного року (валюта балансу 14980 тис. грн., чистий дохiд 8625 тис. грн., чистий прибуток 284 тис. грн.), вiдображенi в фiнансовiй звiтностi, пiдтверджуються. 4. Iнша допомiжна iнформацiя 4.1. Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам чинного законодавства За приписами частини третьої статтi 155 Цивiльного кодексу України, якщо пiсля закiнчення другого та кожного наступного фiнансового року вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства виявиться меншою вiд статутного капiталу, товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капiталу та зареєструвати вiдповiднi змiни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартiсть чистих активiв товариства стає меншою вiд мiнiмального розмiру статутного капiталу, встановленого законом, товариство пiдлягає лiквiдацiї. В товариства вартiсть чистих активiв на кiнець звiтного року 5890,4 тис. грн. значно бiльше статутного капiталу 699,0 грн. 4.2. Наявнiсть суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається товариством Параграфом 1 Мiжнародного стандарту аудиту 720 "Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть" встановлено вiдповiдальнiсть аудитора стосовно зазначеної iнформацiї. Аудитор ознайомлюється з нею оскiльки суттєвi невiдповiдностi мiж перевiреною аудитором фiнансовою звiтнiстю та iншою iнформацiєю ставлять пiд сумнiв достовiрнiсть перевiреної фiнансової звiтностi. Фiнансова звiтнiсть Вiдкритого акцiонерного товариства _Грона_ є складовою частиною Додатку 37 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого Рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 19.12.2006 р. N 1591 та зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 05.02. 2007 р. за N 97/13364. Вона також подається до органiв державної статистики. Аудитором розглянуто зазначену iншу iнформацiю i будь-яких суттєвих невiдповiдностей не iдентифiковано. 4.3. Виконання товариством значних правочинiв За приписами пункту 4 частини першої статтi 2 Закону України "Про акцiонернi товариства" - значний правочин - правочин (крiм правочину з розмiщення товариством власних акцiй), учинений акцiонерним товариством, якщо ринкова вартiсть майна (робiт, послуг), що є його предметом, становить 10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства, за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi. За приписами частини першої статтi 70 того ж закону рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства, приймається наглядовою радою. Статутом акцiонерного товариства можуть бути визначенi додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину. У разi неприйняття наглядовою радою рiшення про вчинення значного правочину питання про вчинення такого правочину може виноситися на розгляд загальних зборiв. Аудитом встановлено, що в звiтному роцi товариство не здiйснювало будь-яких значних правочинiв 4.4. Стан корпоративного управлiння Корпоративне управлiння - це система вiдносин мiж виконавчим органом товариства, його радою, акцiонерами та iншими зацiкавленими особами. Корпоративне управлiння окреслює межi, в яких визначаються завдання товариства, засоби виконання цих завдань, здiйснення монiторингу дiяльностi товариства. Наявнiсть ефективної системи корпоративного управлiння збiльшує вартiсть капiталу, компанiї заохочуються до бiльш ефективного використання ресурсiв, що створює базу для зростання. Нову редакцiю Принципiв корпоративного управлiння України, затверджено рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 24.01. 2008 р. N 52. З огляду на вимоги цих Принципiв аудитор визначає стан корпоративного управлiння в товариствi як задовiльний. 4.5. Iдентифiкацiя та оцiнки аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства Мiжнародним стандартом аудиту 240 "Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi" передбачено виконання аудитором низки процедур, характер, час та обсяг яких вiдповiдають оцiненим ризикам суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства на рiвнi фiнансової звiтностi. За результатами зазначеного виконання в акцiонерному товариствi не iдентифiковано ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства. 5. Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму 5.1. Фiрма _Трансаудит_ у виглядi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю (код за ЄДРПОУ 23865010) 5.2. Свiдоцтво про внесення до Реєстру суб_єктiв аудиторської дiяльностi за N 1463 видано вiдповiдно до рiшення Аудиторської палати України вiд 26.01. 2001 р. N 98 та чинне до 30.11. 2015 р. 5.3. Мiсцезнаходження: пр. Шевченка 2, м. Одеса, 65044 (для листування: абонентська скринька 10, м. Одеса, 65026) 5.4. Телефон 0661-370872, електронна адреса tau@te.net.ua. 6. Дату i номер договору на проведення аудиту _ договiр вiд 14. 03. 2013 р. № 1377. 7. Дата початку та дата закiнчення аудиту _ вiдповiдно 14.03. 2013 р. _ 14. 04. 2013 р. 8. Незалежний аудитор, директор фiрми _Трансаудит_ Бейгельзiмер М.Г. (Сертифiкат АПУ серiї А № 000501 вiд 29.10. 2004 р. строком дiї - 29.10. 2014 р.) 9. Дата аудиторського висновку (звiту незалежного аудитора) _ 14.04. 2013 р. Змiстовна частина аудиторського звiту щодо достовiрностi фiнансової звiтностi Вiдкритого акцiонерного товариства _Грона_ 1. Стан бухгалтерського облiку товариства Акцiонерне товариство здiйснювало бухгалтерський облiк господарських операцiй щодо майна i результатiв своєї дiяльностi в натуральному вимiрi та в узагальненому грошовому виразi шляхом безперервного документального i взаємопов_язаного їх вiдображення. Пiдставою для бухгалтерського облiку господарських операцiй були первинна документацiя, всi данi, що зафiксованi в них, систематизовано на рахунках бухгалтерського облiку шляхом подвiйного запису. Стан первинних документiв та облiкових реєстрiв задовiльний, а тому мається аналiтична база для забезпечення детальних даних для прийняття управлiнських рiшень та формування фiнансової, податкової та статистичної звiтностi. Оскiльки аудиторську перевiрку фiнансової звiтностi товариства за 2011 р. робила фiрма _Трансаудит_ (висновок вiд 28.04. 2012 р.), що вона пiдтвердила правильнiсть прикiнцевих залишкiв по облiковим рахункам, то аудитор вiдповiдно до норм Мiжнародного стандарту аудиту № 510 _Перше завдання _ залишки на початок перiоду_ обмежився встановленням їх тотожностi початковим залишкам по рахунках звiтностi за 2012 р. Тотожнiсть, яку було пiдтверджено, є доказом правильностi початкових залишкiв. Складання i надавання користувачам фiнансової звiтностi робилось своєчасно. Звiтнiсть складена в нацiональнiй валютi України - гривнi, при цьому данi в звiтностi наведенi iз заокругленням до цiлих тисяч гривень. Показники в усiх формах рiчної фiнансової звiтностi товариства узгодженi вiдповiдно до Методичних рекомендацiй з перевiрки порiвнянностi фiнансових звiтiв, затверджених наказом МФУ вiд 22.12.2008 р. N 1524 зi змiнами, внесеними наказами Мiнфiну вiд 29.12. 2009 р. N 1572, вiд 15.02.2010 р. № 72, вiд 12.01. 2011 р. № 10 та вiд 15.06. 2011 р. N 722. Висновок: поточний бухгалтерський облiк та фiнансова звiтнiсть товариства були повними, вiдповiдали приписам Закону України _Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi_, чинним положенням (стандартам) бухгалтерського облiку, встановленiй товариством облiковiй полiтицi. 2. Аудит нематерiальних активiв Протягом звiтного року нематерiальних активiв не малось 3. Аудит основних засобiв За даними фiнансової звiтностi станом в звiтному роцi в товариства мались такi основнi засоби та iншi необоротнi матерiальнi активи (грн.): Рахунок\Сальдо по Дт на 01.01.2012 р. (первiсна вартiсть)\Сальдо по Дт на 31.12.2012 р. (первiсна вартiсть)\Номер\Назва 10\Основнi засоби\6016098\6016098 101\Земельнi дiлянки 103\Будинки та споруди\2469875\2469875 104\Машини та обладнання\1945284\1945284 105\Транспортнi засоби\787185\787185 106\Iнструменти, прилади та iнвентар 109\Iншi основнi засоби813754\813754 Сума накопиченої амортизацiї основних засобiв станом на 31.12.2012 р. склала 5278202 грн., залишкова вартiсть - 737896 грн. Накопичена амортизацiя дорiвнює 87,7 % первiсної вартостi основних засобiв. Нарахування амортизацiї на основнi засоби здiйснювалось методом зменшення залишкової вартостi. Розбiжностей не визначено. Частину основних засобiв надано до операцiйної оренди, втiм рахунки iнвестицiйної нерухомостi не застосовувались. Висновок: данi фiнансової звiтностi товариства вiдповiдають даним реєстрiв аналiтичного та синтетичного облiку основних засобiв товариства та первинним документам, наданим на розгляд аудиторам. Склад основних засобiв, достовiрнiсть i повнота їх оцiнки, а також ступiнь розкриття iнформацiї в цiлому вiдповiдають вимогам П(С)БО 7 _Основнi засоби_. 4. Аудит довгострокових бiологiчних активiв В рядках 35-37 балансу розкрито iнформацiю про довгостроковi бiологiчнi активи рослинництва, якi оцiненi за справедливою вартiстю _ 3577282 грн. (сума накопиченої амортизацiї довгострокових бiологiчних активiв станом на 31.12.2012 р. - 1766853 грн., залишкова вартiсть - 1982785 грн.). Склад цих активiв, достовiрнiсть i повнота їх оцiнки, а також ступiнь розкриття iнформацiї в цiлому вiдповiдають вимогам П(С)БО 30 _Бiологичнi активи _ 5. Аудит довгострокових фiнансових iнвестицiй Довгострокових фiнансових iнвестицiй товариство не робило. 6. Аудит бухгалтерського облiку виробничих запасiв, сировини, матерiалiв, палива та правильнiсть їх списання Облiк товарно-матерiальних цiнностей (запасiв), запроваджений у товариствi, дає повну та об_єктивну iнформацiю про їх придбання, зберiгання ї продаж. Одиницею бухгалтерського облiку запасiв є їх найменування або однорiдна група. Станом на 31.12. 2012 р. прикiнцеве сальдо запасiв мало такий вигляд в розрiзi класифiкацiйних груп Група\Номер рахунка (субрахунка) На кiнець року, тис. грн. 1) Виробничi запаси: - сировина та матерiали; - купiвельнi напiвфабрикати та комплектуючi вироби; - паливо; - тара i тарнi матерiали; - будiвельнi матерiали; - запаснi частини; - матерiали сiльськогосподарського призначення;\155\317 - малоцiннi та швидкозношуванi предмети. 2) Тварини на вирощуваннi та вiдгодiвлi 3) Незавершене виробництво\235\836 4) Готова продукцiя 5) Товари РАЗОМ\390\1153 Надходження запасiв облiковувалось за їх первiсною вартiстю в розрiзi класифiкацiйних груп. Зокрема, первiсна власнiсть придбаних за плату запасiв складалась з цiни постачальника, витрат на заготiвлю, вантажно-розвантажувальнi роботи та iнших витрат, пов_язаних з придбанням та доведенням до стану придатностi для використання. Вiдпуск запасiв у виробництво провадився методом середньозваженої собiвартостi. Запасiв, переданих на комiсiю чи у заставу, не малось. Нелiквiдних, залежаних та зiпсованих запасiв немає. Переоцiнки не робились. Визнання первiсної оцiнки та оцiнка запасiв, а також розкриття iнформацiї вiдповiдали вимогам П(С)БО 9 _Запаси_. 7. Аудит дебiторської заборгованостi Дебiторську заборгованiсть в цiлому оцiнено в балансi реально, простроченої немає, резерву сумнiвних боргiв немає. Резерв сумнiвних боргiв не формувався. Дебiторська заборгованiсть склала 90,2% всiх обiгових коштiв, чим суттєво їх пов_язувала. Аудитом в цiлому пiдтверджується достовiрнiсть розмiру заборгованостi, а також повнота розкриття iнформацiї про неї вiдповiдно до П(С)БО 10 _Дебiторська заборгованiсть_. 8. Аудит грошових коштiв Нижче наведено данi про залишки коштiв на банкiвських рахунках та в касi товариства Номер рахунку у головнiй книзi\Назва\Назва банку та номер рахунку банку\Сальдо на 31.12. 2011 р., грн. 311\Поточний рахунок в нацiональнiй валютi\ АБ _Пiвденний_ МФО 328209 26005314663\0,00 312\Поточний рахунок в iноземн.валютi\АБ _Пiвденний_ МФО 328209 26002310466302\0,00 311\Поточний рахунок в нацiональнiй валютi\Од.обл.дирекцiя_ Райффайзен Банк Аваль_ МФО 328351 2600784039\0,00 311\Поточний рахунок в нацiональнiй валютi\ПАТ _Марфiн Банк_ м.Iллiчiвськ МФО 328168\0,00 311\Поточний рахунок в нацiональнiй валютi\ПАТ _Унiверсал Банк_ м.Київ МФО 322001\0,00 311\Поточний рахунок в нацiональнiй валютi\ПАТ _Банк Восток_ м. Днiпропетровськ МФО 307123\20441,00 Загальний прикiнцевий практично нульовий залишок грошових коштiв пiдтверджується даними касової книги, банкiвськими витягами, iнформацiєю форм 3 i 5 та актами узгодження з банками. 9. Аудит витрат майбутнiх перiодiв Iнших оборотних активiв та витрат майбутнiх перiодiв не малось. 10. Аудит зобов_язань Виконаний аудит дає об'рунтовану пiдставу для висловлення думки: iнформацiя про зобов_язання, тобто теперiшню заборгованiсть товариства, яка виникла внаслiдок минулих подiй i погашення якої, за очiкуванням, спричинить вибуття ресурсiв, котрi втiлюють в собi майбутнi економiчнi вигоди, розкрита вiдповiдно до положень П(С)БО 11 _Зобов_язання _. достовiрно та й без суттєвих перекручень . Протягом року товариство не формувало жодних забезпечень виплат наступних витрат i платежiв не мало довгострокових зобов_язань. Малась значна кредитна заборгованiсть _ 1022 тис. грн., що дорiвнює 100% всiх поточних зобов_язань. Є реальними, легальними та чинними розмiр поточних зобов_язань у фiнансовiй звiтностi товариства, тобто зобов_язань, що будуть погашенi протягом операцiйного циклу або мають бути погашеними протягом 2013 р. 11. Аудит власного капiталу Нижче наведенi складовi власного капiталу (грн.) Елемент капiталу\Сальдо на 31.12. 2012 р Статутний капiтал\699000 Пайовий капiтал Додатковий вкладений капiтал\643000 Iнший додатковий капiтал\1637000 Резервний капiтал\2192000 Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток)\719300 Неоплачений капiтал\ Вилучений капiтал\ Вбачається, що iнформацiю про формування та розмiр власного капiталу, тобто залишкової частки в активах товариства пiсля вирахування всiх його зобов_язань, розкрито за приписами П(С)БО 5 _ Звiт про власний капiтал _, достовiрно та справедливо. Станом на 31.12. 2012 р. заявлений статутний капiтал сплачено в повному обсязi в встановленi законодавством термiни. Неоплаченого або вилученого капiталу немає. Акцiй на пред_явника, привiлейованих акцiй, та облiгацiй товариством не випускалось. 12. Аудит результатiв фiнансово-господарської дiяльностi Аудиторська перевiрка дає об'рунтовання для висловлення думки щодо справедливостi та достовiрностi вiдображених результатiв фiнансово-господарської дiяльностi товариства Вiдображення доходiв в бухгалтерському облiку здiйснено вiдповiдно до приписiв П(С)БО 15 _Доходи_. Аудитом пiдтверджується, що данi стосовно доходу, наведенi в фiнансовiй звiтностi, вiдповiдають записам в первинних документах та облiкових реєстрах. Тому достовiрним є значення доходу (виручки) вiд реалiзацiї (товарiв, робiт, послуг) _ 10350 тис. грн. та iнших операцiйних доходiв _ 717 тис. грн. За результатами аудиту встановлено, що данi стосовно витрат, наведенi в фiнансовiй звiтностi, вiдповiдають записам в первинних документах та облiкових реєстрах. Це твердження пiдтверджується зокрема, вибiрковою перевiркою нарахування заробiтної плати та внескiв до фондiв соцiального страхування. Структура витрат була такою № п/\Назва складових\Номер рахунку\Сума, тис. грн 1\Адмiнiстративнi витрати\92\32 2\Iншi витрати операцiйної дiяльностi\94\525 3\ 4\ 5\Iншi витрати\97 В цiлому вiдображення витрат в облiку здiйснено вiдповiдно до приписiв Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 16 _Витрати_. 13. Аналiз показникiв фiнансової звiтностi Аналiз показникiв фiнансового стану наведено нижче, при цьому показники лiквiдностi та платоспроможностi обчислено станом на 31.12. 2012 р., а показники рентабельностi - за 2012 р. Показники та формули їх розрахунку Значення на 31.12. 2012 р. (за 2012 р.) Оптима-льне значення 1.Коефiцiєнти лiквiдностi: 1.1. Поточної (загальної) лiквiдностi або покриття Пiдсумок II роздiлу активу + рядок 270 К1.1= ------------------------------------------------- IV роздiл пасиву + рядок 630 1.2. Термiнової або швидкої лiквiдностi Подсумок II роздiлу активу _ рядки 100-140 + рядок 270 К1.2= ---------------------------------------------- Пiдсумок IV роздiлу пасиву + рядок 630 1.3. Абсолютної або критичної лiквiдностi Грошовi кошти (коди рядкiв 230-240) К1.3= ------------------------------------------------ Пiдсумок IV роздiлу пасиву 1,31 1,19 00,0 бiльше2,0 1,0-2,0 0,25 _ 0,5 2. Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi або фiнансування ( покриття зобов_язань власним капiталом) II + III + IV+ V роздiли пасиву К2= --------------------------------------------------- Пiдсумок I роздiлу пасиву 1,54 менше 1,0 3. Коефiцiєнт фiнансової незалежностi (автономiї) I роздiл пасиву балансу К3= ----------------------------------- Всього за активами балансу 0,39 0.25-0,5 4. Рентабельнiсть операцiйних витрат чистий прибуток (код рядку 225 ф. 2 ) К4= ------------------------------------------ х 100% (код рядку 280 ф. 2) 3,42 5. Рентабельнiсть реалiзацiї чистий прибуток (код рядку 225 ф. 2 ) К5= -------------------------------------х 100% (рядок 35 ф.2) 3,29 6. Рентабельнiсть активiв чистий прибуток (код рядку 225 ф. 2 ) К6= ----------------------------------х 100% ф. 1 (ряд. 280 (гр. 3) + ряд. 280 (гр. 4)) / 2) 2,62 бiльше 0 З даних таблицi вбачається, що фiнансовий стан товариства у звiтному перiодi був задовiльним, воно працювало рентабельне. Данi фiнансової звiтностi реально вiдображають фактичний фiнансовий стан. Протягом 2012 р. не вiдбувалось дiй, якi могли суттєво вплинути на фiнансово-господарський стан та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв. Безумовно доцiльне висловити думку про можливiсть безупинного функцiонування товариства, як суб_єкта господарювання, згiдно з вимогами МСА 570 "Безперервнiсть". Незалежний аудитор, директор фiрми _Трансаудит_ Бейгельзiмер М.Г. сертифiкат АПУ серiї А № 000501 вiд 29.10.2004 р. строком дiї до 29.10. 2014 р.) 14.04. 2013 р.
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання Iнформацiя про основнi види продукцiї або послуг, що їх виробляє чи надає емiтент, перспективнiсть виробництва окремих товарiв, виконання робiт та надання послуг: Пiдприємство займається вирощуванням винограду, зернових i технiчних культур. Близько 23% прибутку дає вирощування винограду, 25% - зернових культур. Виноградниками зайнято 198 га землi. Вирощуються високоякiснi сорта винограду: Шардоне, Тiльтi-курук, Ркацителi, Алiготе, Одеський чорний, Бастардо i т.i. Найбiльш перспективним видом дiяльностi товариства є вирощування винограду. Найбiльшою статтею затрат є ПММ, вирощування насiння. Залежнiсть вiд сезонних змiн: Виробництво суттєво залежить вiд сезонних змiн та погодних умов. Про основнi ринку збуту та основних клiєнтiв: Основним замовником продукцiї товариства є недержавнi органiзацiї з рiзними ступенями доходiв, рiзною грошовою полiтикою.Основнi ринки збуту - сiльгосппереробники Одеської областi. Але в бiльшостi випадкiв продукцiя реалiзується як виплата кредиторам за заборгованiсть за ПММ, запаснi частини, ядохiмiкати, мiнеральнi добрива, насiння. Бо без цих компонентiв виробництво взагалi неможливе. Тому товариство змушене брати ТМЦ або кошти на їх придбання.Особливостi розвитку галузi, де вiдбувається виробництво, - тимчасова вiдсутнiсть iнвестування, а це означає неможливiсть придбання сучасного обладнання та складнiсть розширення виробництва. Основнi ризики в дiяльностi емiтента, заходи емiтента щодо зменшення ризикiв, захисту своєї дiяльностi та розширення виробництва та ринкiв збуту. Основнi ризики в дiяльностi: - можливiсть неврожаю, як в регiонi, так i в Українi в цiлому; - збiльшення кiлькостi конкурентiв в регiонi та збiльшення виробничих потужностей, особливо високотехнологiчних, у дiючих пiдприємств-конкурентiв; - зростання цiн на сировину; - прострочка оплати клiєнтами за наданi товари, роботи та послуги; - загальноекономiчнi (рiзка змiна законодавства в сферi оподаткування, гiперiнфляцiя, рiзке коливання цiн на енергоносiї та матерiали), стiхiйнi лиха, якi можуть змiнити термiни виконання робiт та iншi форс-мажорнi обставини, якi можуть бути визнанi такими на пiдставi чинного законодавства; - ризик, пов'язаний iз загальною економiчною та полiтичною ситуацiєю в країнi, зростанням цiн на ресурси, загальноринковим падiнням їх на всi активи; Заходи щодо зменшення ризикiв: - пiдвищення якостi та вiдповiдальностi по укладених договорах при утриманнi належного рiвня конкурентноздатностi розцiнок на продукцiю; - подальше вдосконалення та модернiзацiя матерiально-технiчної бази для збiльшення обсягiв виробляємої продукцiї; - вивчення кон'юнктури ринку, перевiрка платоспроможностi клiєнтiв, укладання договорiв з клiєнтами. - своєчасне планування та створення необхiдних резервiв i запасiв матерiальних та фiнансових ресурсiв; - в умовах свiтової кризи здiйснення заходiв щодо розширення виробництва та ринкiв збуту; - аналiз ефективностi виробництва, розширення напрямкiв виробництва, мобiлiзацiя фiнансових ресурсiв; - контроль за збереженням та використанням оборотних активiв. Про канали збуту й методи продажу, якi використовує ємiтент: - метод прямого чи безпосереднього продажу, коли виробник продукцiї вступає у безпосереднi вiдносини iз споживачами та не використовує незалежних посередникiв. Прямий метод має свої особливостi та переваги, оскiльки дає можливiсть зберегти повний контроль за веденням торгiвельних операцiй; - зацiкавлення клiєнтiв у пiдтриманнi стосункiв з товариством за рахунок оптимальних цiн на продукцiю. Про джерела сировини, їх доступнiсть та динамiку цiн: суттєвих проблем з доступнiстю джерел сировини не iснує; на паливно-мастильнi матерiали, сiльськогосподарську технiку, засоби захiсту рослин, миндобрива та запаснi частини цiни постiйно зростають, що негативно вiдображується на виробництвi продукцiї. За iнформацiєю Украiнскої аграрної конфедерацiї (УАК), мiндобрива усiх видiв за 2012 р. збiльшилися в цiнi на 40%.В УАК прогнозують, що у короткостроковiй перспективi добрива не подешевшають, iз-за високого рiвня мирових котировок та подорожчання сировини. У звiтному роцi дизельне топливо виросло в цiнi до 10,09 грн. Iнформацiя про особливостi стану розвитку галузi виробництва,в якiй здiйснює дiяльнiсть емiтент, рiвень впровадження нових технологiй, нових товарiв, його становище на ринку. Фахiвцями товариства не здiйснювался аналiз особливостi стану розвитку сiльсько-господарської галузi в цiлому, але в межах пiвденного регiону дiяльнiсть всiх сiльсько-господарських виробникiв характерiзується падiнням обсягiв виробництва м'ясо-молочної продукцiї, недостатнiсть фiнансових ресурсiв.Рiвень впровадження нових технологiй залишається низьким iз-за їх високої цiни. Конкуренцiя в галузi є високою iз-за достатньої кiлькостi пiдприємств, що виробляють аналогiчну продукцiю, такi пiдприємства є конкурентами товариства. Становище пiдприємства на ринку не є монопольним. Iнформацiя про конкуренцiю в галузi, про особливостi продукцiї емiтента. Основнi конкуренти - сiльсько-господарськi пiдприємства пiвденного регiону та України в цiлому, якi виробляють аналогiчну продукцiю. перспективнiс плани розвитку емiтента.Перспективнiсть виконання робiт та надання послуг Товариства залежить вiд рiвня попиту на продукцiю, що виробляє пiдприємство. Перспективнi плани розвитку емiтента полягають у збiльшеннi обсягiв виробництва, залученнi нових клiєнтiв, покращеннi якостi продукцiї. В умовах фiнансової кризи планувати залучення значних iнвестицiй та здiйснення нових придбань активiв неможливо. Пiсля стабiлiзацiї в цiлому економiки в Українi товариство визначиться в доцiльностi та необхiдностi залучення iнвестицiй та придбаннi активiв. Постачальники за основними видами сировини та матерiалiв, що займають бiльше 10 вiдсоткiв в загальному об'ємi постачання, у звiтному роцi вiдсутнi. Товариство надає послуги з обробки, пiдготовки та посадки виноградних саженцiв ТОВ "АГРО-ЮГ" та ТОВ "Вiкторiя Вiн'ярдс".
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з її господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування За попереднi роки товариством придбанi наступнi основнi засоби: - транспортнi засоби (автомобiлi) на суму 68,5 тис. грн.; - сiльськогосподарська технiка на суму 126,8 тис. грн., у тому числi в звiтному роцi придбанi машини та обладнання на суму 40 тис.грн.; - сiльськогосподарська технiка виробництва Чехiї на суму 550,0 тис. грн. за договорами лiзинга; - збiльшення вартостi будiвель та споруд за рахунок капiтального ремонту на суму 485,7 тис. грн.; - виноградники на суму 2753,7 тис. грн., у тому числi у звiтному роцi вартiсть багаторiчних насаджень збiльшилась на 1429 тис.грн. За цей же перiод вiдчужено шляхом продажу обладнання первинного виноробства на суму 486,0 тис. грн. (ранiше це обладнання знаходилося в орендi). У звiтному 2012 роцi придбанi багаторiчнi бiологiчнi активи (виноградники) на суму 792 тис. грн. Товариство не планує будь-якi значнi iнвестицiї або придбання, пов'язанi з його господарською дiяльнiстю.
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформацію щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення Всi основнi засоби облiковуються на балансi товариства. Первiсна вартiсть основних засобiв станом на 31.12.2012 р. складає 6016 тис. грн., знос - 5278 тис. грн., залишкова вартiсть - 738 тис. грн. Первiсна вартiсть довгострокових бiологiчних активiв станом на 31.12.2012 р. складає 4369 тис. грн., накопичена амортизацiя складає 2071 тис. грн., залишкова вартiсть - 2298 тис. грн. Орендованих основних засобiв в акцiонерному товариствi не значиться. В звiтному роцi будь-яких значних правочинiв щодо основних засобiв не вiдбувалося. Основнi засоби товариства розташованi за мiсцезнаходженням товариства: Одеська обл., Тарутинський р-н, с. Ламбрiвка. Облiк руху основних засобiв Товариства ведеться згiдно Положення (стандарту) бухгалтерського облiку №7 "Основнi засоби", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 27.04.2000 року, №92 Аналiтичний та синтетичний облiк основних засобiв Товариства ведеться вiдповiдно вiдповiдно до вимог чинного законодавства України. Синтетичнi рахунки заведенi у вiдповiдностi до Iнструкцiї "Про застосування Плану рахункiв бухгалтерського облiку" вiд 30.11.1999 року №291. Облiк основних засобiв ведеться на рахунку №10 "Основнi засоби". Нарахування зносу по основним засобам проводиться за прямолiнiйним методом. Усi будiвлi та споруди знаходяться в експлуатацiї. Основнi засоби II групи експлуатуються на 70%.Транспорт експлуатується на 50-60%. Обладнання з виноградарства використовується ТОВ "Агро-Юг" на правах оренди. Строк експлуатацiї зазначеного обладнання приблизно 10-15 рокiв та використовується на 80%. Товариство користується основними засобами на таких умовах: використання засобiв здiйснюється за їх цiльовим призначенням для здiйснення виробничої дiяльностi товариства. Є обмеження на використання майна товариства - частина основних засобiв передана пiд заставу банкiвського кредиту. Утримання активiв здiйснюється господарським способом. Iнформацiя щодо планiв капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв, характер та причини таких планiв, суми видаткiв, в тому числi вже зроблених, опис методу фiнансування, прогнознi дати початку та закiнчення дiяльностi та очiкуване зростання виробничих потужностей пiсля її завершення - вiдсутнi. Екологiчнi фактори впливають на основнi засоби товариства (на довгостроковi бiологiчнi активи - багаторiчнi насадження, робочу i продуктивну худобу).
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень На дiяльнiсть товариства iстотно впливають наступнi проблеми: 1) економiчного характеру: - значне пiдвищення цiн на енергоносiї, особливо, природний газ, великий рiвень iнфляцiї i , як наслiдок, значне пiдвищення цiн на товари i послуги всiма стороннiми органiзацiями, якi обслуговують виробництво; - вiдсутнiсть фiнансових можливостей на масштабну модернiзацiю та оновлення основних засобiв та технологiї виробництва. - постiйнi змiни законодавства в питаннях оподаткування та незмiнно великий податковий тиск; - вiдсутнiсть на Українi сучасного вiтчизняного устаткування, необхiдного для виробничої дiяльностi; - складнiсть отримання банкiвських кредитiв. 2) полiтичного характеру: - полiтична нестабiльнiсть в Українi. Ступiнь залежностi вiд законодавчих та економiчних обмежень середня.
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства Пртоягом 2012 року були застосованi до пiдприємства наступнi штрафнi санкцiї: 17 000 грн - вiдповiдно до постанови Одеського ТУ НКЦПФР вiд 05.09.2011 року; 17 000 грн - вiдповiдно до постанови Одеського ТУ НКЦПФР вiд 07.06.2012 року.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента Пiдприємство самостiйно фiнансує всi напрямки своїх витрат вiдповiдно до виробничих планiв, розпоряджається наявними фiнансовими ресурсами, вкладаючи їх у виробництво продукцiї з метою одержання прибутку. Протягом звiтного перiоду Товариство використовувало власнi джерела фiнансування. Основним джерелом фiнансування є прибуток (фiнансовi кошти) вiд господарської дiяльностi. За рахунок самофiнансування покриваються податки та обов'язковi платежi, проценти за кредитами, вiдновлюються i розширюються основнi фонди та нематерiальнi активи, поповнюються обiговi кошти, виконуються соцiальнi програми та iнше. Для формування програми дiяльностi та одержання прибутку пiдприємством розроблена маркетингова стратегiя та механiзм хеджування. Загальними кiнцевими показниками комплексної оцiнки фiнансового становища пiдприємства є його дохiднiсть i рентабельнiсть. Шляхи покращення лiквiдностi: бiльш рацiональне використання запасiв, основних фондiв та виробничих потужностей; зменшення собiвартостi продукцiї; визначення причинно-наслiдкових зв'язкiв мiж показниками виробничої, комерцiйної та фiнансової дiяльностi для змiцнення фiнансового стану пiдприємства; дотримання фiнансової, розрахункової i кредитної дисциплiни; прогнозування можливих фiнансових результатiв, економiчної рентабельностi; оцiнка фiнансової незалежностi пiдприємства вiд зовнiшнiх джерел, платоспроможностi пiдприємства та грошового потоку.
Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів На кiнець звiтного перiоду укладених, але не виконаних договорiв немає.
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) Стратегiя подальшої дiяльностi емiтента на 2013 рiк вирiшуватиметься черговими загальними зборами акцiонерiв. Виконавчий орган товариства пропонуватимуть загальним зборам акцiонерiв в умовах фiнансової кризи здiйснити заходи iз збереження обсягiв виробництва сiльсько-господарської продукцiї на рiвнi попереднього року. Вiдсутнiсть фiнансових ресурсiв не дає можливостi розширяти виробництво,здiйснювати реконструкцiю, придбавати нову сiльсько-господарську технiку. Планується пiдвищення врожайностi за рахунок пiдвищення використання добрив.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік В звiтному роцi товариство не спрямовувало грошовi кошти на дослiдження та розробки.
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається Протягом 2012 року мало мiсце 2 судовi справи, стороною в яких виступав емiтент: 1)дата вiдкриття провадження у справi: 5017/99/2012 вiд 06.01.2012 року сторони: ПАТ "Перший український мiжнародний банк" змiст та розмiр позовних вимог: про стягнення суми у розмiрi 2953913,68 грн. найменування суду, в якому розглядається справа: Господарський суд Одеської областi поточний стан розгляду: закрита. 2)дата вiдкриття провадження у справi: 1570/1343/2012 вiд 21.02.2012 сторони: ОТУ НКЦПФР змiст та розмiр позовних вимог: про стягнення суми у розмiрi 17 0000 грн. найменування суду, в якому розглядається справа: Одеський окружний адмiнiстративний суд поточний стан розгляду: закрита.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі Iнформацiю, яка може бути iстотною для оцiнки фiнансового стану та результатiв дiяльностi товариства, потенцiйнi iнвестори можуть отримати в товариствi, на сайтi НКЦПФР, на якому розмiщенi рiчнi звiти товариства - www.stockmarket.gov.ua та на особистому сайтi емiтента www.grona.pat.ua.