Річний звіт за 2012 рік

10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи ТОВ "Регран"
Організаційноправова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 23876083
Місцезнаходження д/н, Одеська область, Малиновський, м.Одеса, 65078, Космонавтiв,36
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АГ 399213
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 22.09.2010
Міжміський код та телефон (0482) 343-196
Факс (0482)343-306
Вид діяльності дiяльнiсть щодо ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв
Опис Змiн особи, яка веде облiк прав власностi на цiннi папери емiтента у депозитарнiй системi України, за звiтний перiод не вiдбувалося.
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи ТОВ "Трансаудит"
Організаційноправова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 23865010
Місцезнаходження д/н, Одеська область, Приморський, м.Одеса, 65044, пр-т Шевченка, 2
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 1463
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2001
Міжміський код та телефон 0661370872
Факс (048) 7373764
Вид діяльності дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку.
Опис Змiн особи, яка здiйснює перевiрки фiнансової дiяльнстi товариства, за звiтний перiод не вiдбувалося.