Річний звіт за 2011 рік

Інформація про посадових осіб

Володіння акціями | Стаж роботи та освіта


Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Голова спостережної ради та голова ревiзiйної комiсiї ТОВ "АГРО-ЮГ" дIн № 20952731, виданий дIн 31.08.2000 801 909 28.68328769240 % 801 909 0 0 0
Член спостережної ради ТОВ "Приват-Консалтiнг" дIн № 22449083, виданий дIн 27.02.2002 655 700 23.45357358492 % 655 700 0 0 0
Член спостережної ради ПП "Вiкторiя-2000" дIн № 31034459, виданий дIн 26.09.2001 1 160 674 41.51586558960 % 1 160 674 0 0 0
Усього   2 618 283 93.65272686691 % 2 618 283 0 0 0
Опис