Річний звіт за 2011 рік

Інформація про рейтинг, працівників та дивіденди

Інформація про рейтингове агентство
 

Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці
Розкривається інформація за звітний період стосовно середньооблікової чисельності працівників облікового складу (осіб), середньої численності позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельності працівників які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента
В звiтному перiодi середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв облiкового складу - 25 осiб, середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом - 6 осiб, чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу(дня,тижня) - 31. Фонд оплати працi в звiтному роцi склав - 272,0 тис. грн. Розмiр фонду оплати працi зменшився вiдносно попереднього року на 107,0 тис. грн. у зв"язку iз скороченням штатних працiвникiв та погiршенням фiнансового стану товариства. Кадрова програма емiтента,спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв операцiйним потребам емiтента, не розроблялась.

Інформація про дивіденди
за звітний період за період попередній звітному
за простими за привілей-ми за простими за привілей-ми
Примітки: