Річний звіт за 2011 рік

Баланс МАЛОГО

АктивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періоду
1234
I. Необоротні активи    
Незавершене будівництво 020 0.0000.000
Основні засоби:    
Залишкова вартість 030 1049.000909.000
Первісна вартість 031 6109.0006016.000
Знос 032 5060.0005107.000
Довгострокові біологічні активи:    
справедлива (залишкова) вартість 035 2070.0001810.000
первісна вартість 036 3577.0003577.000
накопичена амортизація 037 1507.0001767.000
Довгострокові фінансові інвестиції 040 0.0000.000
Інші необоротні активи 070 0.0000.000
Усього за розділом І 080 3119.0002719.000
II. Оборотні активи    
Виробничі запаси 100 306.000155.000
Поточні біологічні активи 110 0.0000.000
Готова продукція 130 0.0000.000
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:    
чиста реалізаційна вартість 160 3883.0003763.000
первісна вартість 161 3883.0003763.000
резерв сумнівних боргів 162 0.0000.000
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 170 0.0000.000
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 10.0000.000
Поточні фінансові інвестиції 220 0.0000.000
Грошові кошти та їх еквіваленти:    
в національній валюті 230 0.0000.000
у тому числі в касі 231 0.0000.000
в іноземній валюті 240 0.0000.000
Інші оборотні активи 250 207.000235.000
Усього за розділом ІІ 260 4406.0004153.000
ІІІ. Витрати майбутніх періодів 270 0.0000.000
IV. Необоротні активи та групи вибуття 275 00

ПасивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періоду
Баланс 280
І. Власний капітал    
Статутний капітал 300 699.000699.000
Додатково вкладений капітал 320 1637.0002280.000
Резервний капітал 340 2192.0002192.000
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 205.000535.000
Неоплачений капітал 360 0.0000.000
Усього за розділом І 380 4733.0005706.000
ІІ. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування 430 643.0000.000
ІІІ. Довгострокові зобов'язання 480 0.0000.000
IV. Поточні зобов'язання    
Короткострокові кредити банків 500 1050.0000.000
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 0.0000.000
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 1099.000135.000
Поточні зобов'язання за розрахунками:    
з бюджетом 550 0.0000.000
зі страхування 570 0.0000.00000
з оплати праці 580 0.000000.00000
Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 00
Інші поточні зобов'язання 610 0.000001031.00000
Усього за розділом IV 620 2149.000001166.00000
V. Доходи майбутніх періодів 630 0.000000.00000
Баланс 640 7525.000006872.00000
3 рядка 580 графа 4; Прострочені зобов'язання з оплати праці 665 0.00000
Чисельність персоналу 25


ПІБ керівника Паланчук Майя Яковлiвна
ПІБ головного бухгалтера Бакалiна Галина Iванiвна
Примітки: