Річний звіт за 2011 рік

Титульний аркуш звіту

Голова Правлiння       Паланчук Майя Яковлiвна
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)

      М.П.
 
  (дата)


Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік

1. Загальні відомості
    Повне найменування емітента Вiдкрите акцiонерне товариство "Грона"
    Організаційно-правова форма емітента Вiдкрите акцiонерне товариство
    Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 00415863
    Місцезнаходження емітента
     Територія (область) Одеська область
     Район Тарутинський р-н
     Поштовий індекс 68534
     Населений пункт с. Ламбрiвка
     Вулиця, будинок дIв
     Міжміський код, телефон та факс (04847) 3-12-42, (04847) 3-12-42
2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
    Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
    Річна інформація опублікована у дIн Вiдомостi ДКЦПФР
  (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
    Адреса власної сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщена Інформація www.grona.pat.ua
  (адреса сторінки в мережі Інтернет) (дата)