Річний звіт за 2011 рік

Інформація про основні засоби та чисті активи

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення:  1049.000  909.000   0.000  0.000  1049.000   909.000
  - будівлі та споруди  473.000  450.000  0.000  0.000  473.000   450.000
  - машини та обладнання  244.000  191.000  0.000  0.000  244.000  191.000
  - транспортні засоби  58.000  54.000  0.000  0.000  58.000  54.000
  - інші  274.000  214.000  0.000  0.000  274.000  214.000
2. Невиробничого призначення:  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  - будівлі та споруди  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  - машини та обладнання  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  - транспортні засоби  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  - інші  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
Усього  1049.000  909.000  0.000  0.000  1049.000  909.000
Опис:  Станом на 31.12.2011 р. за даними бухгалтерського облiку первiсна вартiсть основних засобiв, складає 6016 тис. грн., знос - 5107 тис. грн., залишкова вартiсть - 909 тис. грн.
Знос основних засобiв складає 84,89%.
Основнi засоби I групи iснують з 1980 року.Будiвлi знаходяться у доброму станi. Усi будiвлi та споруди знаходяться в експлуатацiї.
Основнi засоби II групи експлуатуються на 70% , строк їх знахождення в експлуатацiї станивить вiд 7 до 22 рокiв.
Транспорт має строк експлуатацiї вiд 17 до 4 рокiв та експлуатується на 50-60 %.
Iнше обладнання - це обладнання з виноградарства. Використовується ТОВ "Агро-Юг" на правах оренди. Обладнанню приблизно 11-16 рокiв та використовується на 80%.
Суттєвих змiн у вартостi основних засобiв у звiтному роцi не вiдбувалось.
Обмежень на використання основних засобiв не iснує.Інформація щодо вартості чистих активів емітента


за звітний період за період попередній звітному
5706.000 4733.000
699.000 699.000
699.000 699.000
Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського облiку 2"Баланс",затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України 31.03.99 N 87. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв(5706.000 тис.грн. ) бiльше скоригованого статутного капiталу(699.000 тис.грн. ).Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року.