Річний звіт за 2011 рік

Інформація про акції, облігації та інші цінні папери

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Код цінного паперу Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
02.08.1999 186I15I1I99 Одеське територiальне управлiння ДКЦПФР UA 4000007835 іменні прості Документарна Іменні 0.250 2795736 698934.000 100.0000000
Опис Торгiвля цiнними паперами емiтента здiйснюється лише на внутрiшньому ринку. Цiннi папери товариства до лiстингу фондових бiрж не включались. В звiтному роцi рiшення щодо додаткової емiсiї цiнних паперiв не приймалось. Розмiщення цiнних паперiв здiйснювалось на внутрiшньому ринку в процесi приватизацiї державного майна. На момент розмiщення цiнних паперiв дiючим законодавством спосiб розмiщення не визначався. Цiннi папери розмiщеннi в повному обсязi. Дострокового погашення цiнних паперiв не вiдбувалось.