Річний звіт за 2011 рік

Інформація про юросіб, що надають послуги

 
Найменування  АФ ТОВ "Трансаудит"
Організаційно-правова форма  Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  23865010
Місцезнаходження  Одеська область, Приморський, 65044, м.Одеса, пр-т Шевченка, 2
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності  1463
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ  Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа  26.01.2001
Міжміський код та телефон  0661370872
Факс  (048) 7373764
Вид діяльності  дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку.
Опис  Змiн особи, яка здiйснює перевiрки фiнансової дiяльнстi товариства, за звiтний перiод не вiдбувалося.
 
Найменування  ТОВ "Регран"
Організаційно-правова форма  Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  23876083
Місцезнаходження  Одеська область, Малиновський, 65078, м.Одеса, Космонавтiв,36
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності  АГ 399213
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ  ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа  22.09.2010
Міжміський код та телефон  (0482) 343-196
Факс  (0482)343-306
Вид діяльності  дiяльнiсть щодо ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв
Опис  Змiн особи, яка веде облiк прав власностi на цiннi папери емiтента у депозитарнiй системi України, за звiтний перiод не вiдбувалося.