Особлива інформація на 02.04.2013

Інформація про зміну складу посадових осіб eмітента

Дата прийняття рішення Зміни Посада Прізвище, ім'я, по батькові Паспортні дані (серія, номер, дата видачи, орган, який видав Володіє часткою (%)
02.04.2013 Звільнено Ревiзор Полiновська Катерина Олександрiвна , , , 0,000
Зміст інформації Загальними зборами акцiонерiв ВАТ "ГРОНА" 20.03.2013 р. (Протокол № 20/03 вiд 20.03.2013р.), у зв'язку iз внесенням змiн до установчих документiв та вiдмiною рiшення про припинення емiтента шляхом реорганiзацiї, було прийняте рiшення призначити з 20.03.2013 року Ревiзором Товариства Полiновську Катерину Олексан-дрiвну (iдентифiкацiйний номер 2904910222, згода на розкриття паспортних даних не надана). Cтрок, на який призначено особу — згiдно статуту 3 роки, до призначення займала посаду бухгалтера, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
02.04.2013 Призначено член Наглядової ради ТОВ “ЮНIПРОДУКТ” , , , 28,683
Зміст інформації Загальними зборами акцiонерiв ВАТ "ГРОНА" 20.03.2013 р. (Протокол № 20/03 вiд 20.03.2013р.), у зв'язку iз внесенням змiн до установчих документiв та вiдмiною рiшення про припинення емiтента шляхом реорганiзацiї, було прийняте рiшення призначити з 20.03.2013 року членом Наглядової ради ТОВ “ЮНIПРОДУКТ” (код ЄДРПОУ 37947260). Частка у статутному капiталi Товариства — 28,683%. Розмiр пакету акцiй емiтента, якi належать цiй особi — 801909 простих iменних акцiй. Cтрок, на який призначено особу - згiдно статуту 3 роки, iншi посади ця особа протягом своєї дiяльностi не займала, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
02.04.2013 Призначено член Наглядової ради ТОВ “ВIКТОРIЯ ВIН`ЯРДС” , , , 41,516
Зміст інформації Загальними зборами акцiонерiв ВАТ "ГРОНА" 20.03.2013 р. (Протокол № 20/03 вiд 20.03.2013р.), у зв'язку iз внесенням змiн до установчих документiв та вiдмiною рiшення про припинення емiтента шляхом реорганiзацiї, було прийняте рiшення призначити з 20.03.2013 року членом Наглядової ради ТОВ “ВIКТОРIЯ ВIН`ЯРДС” (код ЄДРПОУ 31034459). Частка у статутному капiталi Товариства — 41,516%. Розмiр пакету акцiй емiтента, якi належать цiй особi — 1160674 простi iменнi акцiї. Cтрок, на який призначено особу - згiдно статуту 3 роки, iншi посади ця особа протягом своєї дiяльностi не займала, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
02.04.2013 Звільнено член Комiсiї з реорганiзацiї Паланчук Iван Миколайович , , , 0,000
Зміст інформації Загальними зборами акцiонерiв ВАТ "ГРОНА" 20.03.2013 р. (Протокол № 20/03 вiд 20.03.2013р.), у зв'язку iз внесенням змiн до установчих документiв та вiдмiною рiшення про припинення емiтента шляхом реорганiзацiї, було прийняте рiшення припинити з 20.03.2013 р. повноваження члена Комiсiї з реорганiзацiї Паланчук Iвана Миколайовича (згоду на розкриття паспортних даних фiзичною особою не надано). Строк, протягом якого така особа перебувала на посадi — з 04.08.2012 р. по 20.03.2013 р. Частки у статутному капiталi Товариства не має. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
02.04.2013 Призначено Голова Наглядової ради ТОВ “ПРИВАТ-КОНСАЛТIНГ” , , , 23,454
Зміст інформації Загальними зборами акцiонерiв ВАТ "ГРОНА" 20.03.2013 р. (Протокол № 20/03 вiд 20.03.2013р.), у зв'язку iз внесенням змiн до установчих документiв та вiдмiною рiшення про припинення емiтента шляхом реорганiзацiї, було прийняте рiшення призначити з 20.03.2013 року до складу Наглядової Ради Товариства ТОВ “ПРИВАТ-КОНСАЛТIНГ” (код ЄДРПОУ 22449083). Частка у статутному капiталi Товариства — 23,454%. Розмiр пакету акцiй емiтента, якi належать цiй особi — 655 700 простих iменних акцiй. Cтрок, на який призначено особу - згiдно статуту 3 роки, iншi посади ця особа протягом своєї дiяльностi не займала, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Рiшенням Наглядової ради Товариства (протокол засiдання вiд 20.03.2013 р.) Головою Наглядової ради Товариства обрано ТОВ “ПРИВАТ-КОНСАЛТIНГ” (код ЄДРПОУ 22449083). Частка у статутному капiталi Товариства — 23,454%. Cтрок, на який призначено особу - згiдно статуту 3 роки, iншi посади ця особа протягом своєї дiяльностi не займала, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
02.04.2013 Звільнено член Комiсiї з реорганiзацiї Бакалiна Галина Iванiвна , , , 0,000
Зміст інформації Загальними зборами акцiонерiв ВАТ "ГРОНА" 20.03.2013 р. (Протокол № 20/03 вiд 20.03.2013р.), у зв'язку iз внесенням змiн до установчих документiв та вiдмiною рiшення про припинення емiтента шляхом реорганiзацiї, було прийняте рiшення припинити з 20.03.2013 р. повноваження члена Комiсiї з реорганiзацiї Бакалiної Галiни Iванiвни (згоду на розкриття паспортних даних фiзичною особою не надано). Строк, протягом якого така особа перебувала на посадi — з 04.08.2012 р. по 20.03.2013 р. Частки у статутному капiталi Товариства не має. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
02.04.2013 Звільнено Голова Комiсiї з реорганiзацiї Паланчук Майя Яковлiвна , , , 0,000
Зміст інформації Загальними зборами акцiонерiв ВАТ "ГРОНА" 20.03.2013 р. (Протокол № 20/03 вiд 20.03.2013р.), у зв'язку iз внесенням змiн до установчих документiв та вiдмiною рiшення про припинення емiтента шляхом реорганiзацiї, було прийняте рiшення припинити з 20.03.2013 р. повноваження Голови Комiсiї з реорганiзацiї Паланчук Майї Яковлiвни (згоду на розкриття паспортних даних фiзичною особою не надано). Строк, протягом якого така особа перебувала на посадi — з 04.08.2012 р. по 20.03.2013 р. Частки у статутному капiталi Товариства не має. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.