Особлива інформація на 20.03.2013

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення

Зміни (призначено чи звільнено)

Посада*

Прізвище, і'мя, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Володіє часткою у статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

д/нЗвільненоГолова Комiсiї з реорганiзацiїПаланчук Майя Яковлiвнад/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв ВАТ "ГРОНА" 20.03.2013 р. (Протокол № 20/03 вiд 20.03.2013р.), у зв'язку iз внесенням змiн до установчих документiв та вiдмiною рiшення про припинення емiтента шляхом реорганiзацiї, було прийняте рiшення припинити з 20.03.2013 р. повноваження Голови Комiсiї з реорганiзацiї Паланчук Майї Яковлiвни (згоду на розкриття паспортних даних фiзичною особою не надано). Строк, протягом якого така особа перебувала на посадi — з 04.08.2012 р. по 20.03.2013 р. Частки у статутному капiталi Товариства не має. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
д/нЗвільненочлен Комiсiї з реорганiзацiї Бакалiна Галина Iванiвнад/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв ВАТ "ГРОНА" 20.03.2013 р. (Протокол № 20/03 вiд 20.03.2013р.), у зв'язку iз внесенням змiн до установчих документiв та вiдмiною рiшення про припинення емiтента шляхом реорганiзацiї, було прийняте рiшення припинити з 20.03.2013 р. повноваження члена Комiсiї з реорганiзацiї Бакалiної Галiни Iванiвни (згоду на розкриття паспортних даних фiзичною особою не надано). Строк, протягом якого така особа перебувала на посадi — з 04.08.2012 р. по 20.03.2013 р. Частки у статутному капiталi Товариства не має. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
д/нЗвільненочлен Комiсiї з реорганiзацiїПаланчук Iван Миколайовичд/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв ВАТ "ГРОНА" 20.03.2013 р. (Протокол № 20/03 вiд 20.03.2013р.), у зв'язку iз внесенням змiн до установчих документiв та вiдмiною рiшення про припинення емiтента шляхом реорганiзацiї, було прийняте рiшення припинити з 20.03.2013 р. повноваження члена Комiсiї з реорганiзацiї Паланчук Iвана Миколайовича (згоду на розкриття паспортних даних фiзичною особою не надано). Строк, протягом якого така особа перебувала на посадi — з 04.08.2012 р. по 20.03.2013 р. Частки у статутному капiталi Товариства не має. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
д/нПризначеноГолова Наглядової радиТОВ “ПРИВАТ-КОНСАЛТIНГ”д/н, д/н, д/н23.454
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв ВАТ "ГРОНА" 20.03.2013 р. (Протокол № 20/03 вiд 20.03.2013р.), у зв'язку iз внесенням змiн до установчих документiв та вiдмiною рiшення про припинення емiтента шляхом реорганiзацiї, було прийняте рiшення призначити з 20.03.2013 року до складу Наглядової Ради Товариства ТОВ “ПРИВАТ-КОНСАЛТIНГ” (код ЄДРПОУ 22449083). Частка у статутному капiталi Товариства — 23,454%. Розмiр пакету акцiй емiтента, якi належать цiй особi — 655 700 простих iменних акцiй. Cтрок, на який призначено особу - згiдно статуту 3 роки, iншi посади ця особа протягом своєї дiяльностi не займала, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Рiшенням Наглядової ради Товариства (протокол засiдання вiд 20.03.2013 р.) Головою Наглядової ради Товариства обрано ТОВ “ПРИВАТ-КОНСАЛТIНГ” (код ЄДРПОУ 22449083). Частка у статутному капiталi Товариства — 23,454%. Cтрок, на який призначено особу - згiдно статуту 3 роки, iншi посади ця особа протягом своєї дiяльностi не займала, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
д/нПризначеночлен Наглядової радиТОВ “ЮНIПРОДУКТ”д/н, д/н, д/н28.683
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв ВАТ "ГРОНА" 20.03.2013 р. (Протокол № 20/03 вiд 20.03.2013р.), у зв'язку iз внесенням змiн до установчих документiв та вiдмiною рiшення про припинення емiтента шляхом реорганiзацiї, було прийняте рiшення призначити з 20.03.2013 року членом Наглядової ради ТОВ “ЮНIПРОДУКТ” (код ЄДРПОУ 37947260). Частка у статутному капiталi Товариства — 28,683%. Розмiр пакету акцiй емiтента, якi належать цiй особi — 801909 простих iменних акцiй. Cтрок, на який призначено особу - згiдно статуту 3 роки, iншi посади ця особа протягом своєї дiяльностi не займала, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
д/нПризначеночлен Наглядової радиТОВ “ВIКТОРIЯ ВIН`ЯРДС”д/н, д/н, д/н41.516
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв ВАТ "ГРОНА" 20.03.2013 р. (Протокол № 20/03 вiд 20.03.2013р.), у зв'язку iз внесенням змiн до установчих документiв та вiдмiною рiшення про припинення емiтента шляхом реорганiзацiї, було прийняте рiшення призначити з 20.03.2013 року членом Наглядової ради ТОВ “ВIКТОРIЯ ВIН`ЯРДС” (код ЄДРПОУ 31034459). Частка у статутному капiталi Товариства — 41,516%. Розмiр пакету акцiй емiтента, якi належать цiй особi — 1160674 простi iменнi акцiї. Cтрок, на який призначено особу - згiдно статуту 3 роки, iншi посади ця особа протягом своєї дiяльностi не займала, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
д/нд/нРевiзор Полiновська Катерина Олександрiвнад/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв ВАТ "ГРОНА" 20.03.2013 р. (Протокол № 20/03 вiд 20.03.2013р.), у зв'язку iз внесенням змiн до установчих документiв та вiдмiною рiшення про припинення емiтента шляхом реорганiзацiї, було прийняте рiшення призначити з 20.03.2013 року Ревiзором Товариства Полiновську Катерину Олексан-дрiвну (iдентифiкацiйний номер 2904910222, згода на розкриття паспортних даних не надана). Cтрок, на який призначено особу — згiдно статуту 3 роки, до призначення займала посаду бухгалтера, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

( Додаток 6 в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1355 від 30.10.2009 )