Особлива інформація на 20.03.2013

Титульний аркуш Повідомлення

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Директор

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Паланчук Майя Яковлiвна

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

02.04.2013

(дата)Особлива інформація емітента

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГРОНА"
1.2. Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
1.3. Місцезнаходження 68534, Одеська область, Тарутинський район, с. Ламбрiвка, -
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00415863
1.5. Міжміський код та телефон, факс (04847) 31242, (04847) 31242
1.6. Електронна поштова адреса grona-corp@te.net.ua


2. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення

2.1. Повідомлення розміщено у стрічці новин

21.03.2013

(дата)

2.2. Повідомлення опубліковано у

№60 (1564), Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

28.03.2013

(дата)


2.3. Повідомлення розміщено на сторінці

www.grona.pat.ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

02.04.2013

(дата)

( Додаток 15 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1482 від 20.10.2011 )